Історія кафедри теоретичної та промислової теплотехніки

Історія кафедри нерозривно пов'язана з історією підготовки інженерів-теплотехніків в Київському політехнічному інституті і тих його підрозділів, які здійснювали цю підготовку з перших років існування інституту.

Необхідність підготовки інженерів-теплотехніків, як і відкриття в 1898г. Київського політехнічного інституту в цілому, визначалася потребами розвитку промисловості півдня Росії кінця XIX століття. В усіх галузях промисловості і в першу чергу в цукровій промисловості, на виробництвах, пов'язаних з обробкою шкір, шерсті, льону, прядива, на залізничному і водному транспорті були надзвичайно потрібні інженери-механіки широкого профілю, зокрема механіки парових котлів і машин, двигунів внутрішнього згорання, систем опалення і вентиляції, різних теплотехнологічних установок, агрегатів, апаратів, паровозів і т. д.
Назви і статус кафедри змінювалися, відображаючи неодноразові зміни парадигми вищої освіти, поглядів на напрями підготовки фахівців, номенклатур спеціальностей і викликані цими змінами структурні реорганізації Київського політехнічного інституту (КПІ).

У перший же рік існування КПІ були створені кафедри прикладної механіки і механічної технології на механічному відділенні, які забезпечують основну теплотехнічну підготовку інженерів-механіків і інженерів-технологів більше двадцяти років, до чіткого розподілу механічної технології на механічну технологію металів і теплотехніку в 1920-х роках і в подальшому (1930 р.) виділення теплотехніки в окрему широкопрофільну спеціальність.

У 1930 р. Вищою Радою народного господарства (ВРНГ) СРСР схвалюється рішення про створення галузевих інститутів на основі факультетів ВУЗів політехнічного профілю. Відповідно до наказу ВРНГ від 20.03.1930 р. КПІ був розформований, а наказом № 1240 від 17.04.1930 р. на базі КПІ створюються вісім самостійних галузевих інститутів.

З 1930 р. по 1934 р., коли КПІ був розукрупнений на вісім галузевих інститутів (машинобудівний, енергетичний, хіміко-технологічний та ін.), інженери теплоенергетики готувалися на кафедрі теплоенергетики теплотехнічного факультету (утворений в 1931г.) Київського енергетичного інституту (КЕІ) і на кафедрі паротехніки Київського машинобудівного інституту (КМБІ).

Очікування, пов'язані з реорганізацією, виправдалися частково. Підготовка, особливо фундаментальна, фахівців у великому політехнічному ВУЗі була набагато краще, ніж в невеликих, підлеглих різним відомствам, галузевих інститутах. Тому в червні 1934 р. Постановою уряду інститути КМБІ, КЕІ і КХТІ, що розміщувалися в корпусах КПІ, були об'єднані в Київський індустріальний інститут ( до 1938 г. ім. Постишева П. П.) Всесоюзного комітету у справах вищої школи при РНК СРСР, що проіснував до липня 1944 р. При об'єднанні галузевих інститутів в один - індустріальний (КІІ) - теплотехнічний факультет КЕІ був об'єднаний з електротехнічним факультетом в єдиний енергетичний факультет КІІ. Відповідно до Статуту інституту до складу цього факультету входили такі кафедри теплотехнічного профілю: теплосилових установок, парових двигунів, парових котлів, теоретичних основ теплотехніки (ТОТ). Фактично з моменту організації в 1934 р. кафедри ТОТ починає існувати самостійний підрозділ, що в подальшому розвинувся і трансформувався в нинішню кафедру теоретичної і промислової теплотехніки.

У 1937 році кафедра ТОТ була перейменована в кафедру теоретичної і загальної теплотехніки.

У 1938 р. теплотехнічний факультет знову був виділений в самостійний факультет КІІ для підготовки інженерів за фахом "Теплові двигуни і установки, промислове використання теплової енергії". Однією з шести спеціалізацій цієї спеціальності була спеціалізація "Теплоустаткування промпідприємств".

З 1938 р. історія кафедри нерозривно пов'язана з історією теплотехнічного (згодом теплоенергетичного) факультету. У період до 1941 р. кафедрою теоретичної і загальної теплотехніки спільно з іншими кафедрами теплотехнічного факультету КІІ проводиться велика робота по вдосконаленню учбового процесу, розширенню існуючої і створенню нової матеріально-технічної бази для навчання (лабораторії, кабінети), збільшенню числа об'єктів практики різного профілю і т. п.
Наукова робота співробітників кафедри в цей період націлена на раціоналізацію експлуатації теплового господарства підприємств цукрової, хімічної, текстильної промисловості. Проведені на цих підприємствах численні теплотехнічні випробування устаткування дозволили виявити і задіяти резерви енергії, що раніше не використовувалися, економічніше використовувати паливо, інтенсифікувати роботу теплообмінної апаратури і устаткування.

Становлення і розвиток кафедри були перервані Другою світовою війною. Після віроломного нападу 22 червня 1941 р. гітлерівської Німеччини на СРСР інститут у кінці червня 1941 р. отримав розпорядження про підготовку до евакуації, а на початку липня за рішенням Уряду почалася евакуація КІІ в м. Ташкент, що тривала до середини серпня. У складі 103 викладачів і співробітників інституту була евакуйована в м. Ташкент і кафедра ТОТ, яка увійшла на період з вересня 1941 р. по серпень 1944 р. до складу енергетичного факультету Середньоазіатського індустріального інституту (САІІ). Робота кафедри загальної теплотехніки САІІ, яку очолив професор М.А. Кичигін, по підготовці інженерів поєднувалася з допомогою промисловості. Навчання велося переважно вечірньої пори, а вдень виконувалися важливі народно - господарські роботи. Студенти, викладачі і співробітники монтували устаткування евакуйованих підприємств, працювали на полях і т.д.

М.А. Кичигін займався раціоналізацією теплового господарства цукрових заводів, евакуйованих з України, і електростанцій Узбекистану.

Після звільнення Києва 6 листопада 1943 р. розвернулася робота по відродженню інституту. Вже в листопаді 1943 р. була почата реєстрація викладачів, співробітників і студентів, що повертаються в інститут. У другій половині січня 1944 р. почала працювати приймальна комісія з набору студентів на перший курс і відновлення на старші курси, було організовано підготовче відділення для осіб з незакінченою середньою освітою. За розпорядженням Уряду 15 лютого 1944 р. почалися заняття на підготовчому і других-п'ятих курсах. Цього ж дня відбулися загальні збори колективу інституту, присвячені 45-річному ювілею інституту. У липні 1944 р. інституту повертається його назва - Київський політехнічний інститут. У серпні 1944 р. повернулася з евакуації основна частина інститутського колективу (теплотехнічний факультет - у вересні) і першого жовтня 1944 р. почався новий навчальний рік (за деякими даними з 17.11.1944 р.).

У червні 1945 р. РНК СРСР прийняла постанову, яка визначала шляхи швидкого відновлення і подальшого розвитку КПІ.

Активно включається в роботу і керована М.А. Кичигіним кафедра теоретичної і загальної теплотехніки, обслуговуючи учбовий процес не лише на теплотехнічному факультеті, але і на інших факультетах, де викладалася теплотехніка, як загальноінженерна дисципліна.

У 1946 р. формується, в основному з випускників КПІ, що повернулися з фронту або з евакуації, колектив кафедри, який визначав її обличчя в наступні 30 років. У перші післявоєнні роки основні зусилля кафедри були спрямовані на створення нормальних умов для проведення учбового процесу і підготовки дійсно висококваліфікованих інженерів. Професор М. А. Кичигін обирається в 1945 р. деканом теплотехнічного факультету і очолює його до 1951 року. Створюються лабораторії технічної термодинаміки і теплообміну, встановлюються творчі зв'язки з промисловими підприємствами, проектними і науково-дослідними інститутами, організаціями, поновлюється активна науково-дослідна робота. 

1948

Склад кафедри в 1948 р. Стоять: Романовський С.О., Клещова М.П., Файнзильберг C.Н., Стогній М.І.Сидять: Венеракі І.Е., Беркуту А.Д., Кичигін М.А., Костенко Г.М.

У 1951 р. у відповідності з рішенням уряду на кафедрі починається підготовка інженерів за фахом "Промислова теплоенергетика". Кафедра перейменовується в кафедру теоретичної і промислової теплотехніки (ТПТ). Цю назву вона зберігає і до теперішнього часу. Гостра потреба в кадрах цієї спеціальності зумовила велику чисельність перших наборів студентів на неї - до 100 чоловік. Нині на цю спеціальність щорічно приймається по 50 чоловік на денну форму навчання на держбюджетній основі. Перший випуск інженерів-промтеплоенергетиків відбувся в 1956 р. Для успішного вирішення цього завдання колективом кафедри були підготовлені нові учбові плани, спецдисципліни теплоенергетичного циклу, тематика курсових і дипломних проектів, методичне забезпечення дисциплін і проектів. За короткий період було завершено проектування і будівництво учбової лабораторії промтеплоенергетики, придбано основне устаткування, введено в учбовий процес 12 лабораторних завдань. До 1954/1955 навчального року практично усі роботи по відновленню інституту були завершені. У 50-х роках відбуваються чергові зміни структури інституту, що супроводжуються появою на кафедрі додаткового педагогічного навантаження і нових викладачів.

1957

Склад кафедри в 1957 р.Сидять: Романовський С. О., Бутузов О.І., Романенко С. В., Царенко М.В., Венеракі І.Е., Чеботарєв В.А. Стоять: в першому ряду Варламенко А., Зуб М. М., Беляєва Е.Н., Смогаржевська Л.А., Файнзильберг С. Н., Кравцов І.Ф., Стогній Н.І; у другому ряду Будкер С. Г., Жура С. К., Алабовський А.Н., Недужий И.А., Пилипко М.К., особа не встановлена.

Діяльність кафедри в даний період була спрямована на підвищення якості викладання відповідно до вимог постанови РМ СРСР і ЦК КПРС від 30.08.1954 р. "Про поліпшення підготовки, розподілення і використання фахівців з вищою і середньою спеціальною освітою". Одним з них було усунення надмірної спеціалізації і підготовка фахівців більш широкого профілю. Виконання цієї вимоги було пов'язане з переглядом учбових планів і програм дисциплін не лише спеціальності "Промислова теплоенергетика", але і тих спеціальностей, для яких теплотехніка викладалася як загальноінженерна дисципліна викладачами кафедри. Важливою подією в розвитку кафедри була організація в 1959 р. по постанові Ради Міністрів СРСР (№214 від 28.02.1959 р.) галузевої науково-дослідної лабораторії по промисловій теплоенергетиці, реорганізованій пізніше у відділ теплоенергетики проблемної лабораторії теплообміну і газодинаміки КПІ (організована в 1957р. під керівництвом члена-кореспондента АН УРСР В.І. Толубінського). Лабораторія оснащується сучасним устаткуванням, дослідницькими стендами, що дозволяють проводити масштабні науково-дослідні роботи. Викристалізовується спрямованість досліджень, створюються перші науково-дослідні групи під керівництвом провідних викладачів кафедри (Бутузов А.І., Файнзильберг С. Н., Венеракі И.Э., Алабовський А.Н., Царенко Н.В.).У кінці 1958 р. Верховна рада СРСР ухвалила закон "Про зміцнення зв'язку школи з життям і про подальший розвиток системи народної освіти в СРСР", відповідно до якого в 1959/1960 навчальному році почалася перебудова вищої школи.У 1961 р. приймається постанова РМ СРСР і ЦК КПРС "Про заходи по поліпшенню підготовки вчених і науково-педагогічних кадрів" і в 1964г. "Про подальше поліпшення вищої і середньої спеціальної заочної і вечірньої освіти". Відповідно до цих постанов з 1964/1965 навчального року був встановлений термін навчання в КПІ 5 років і 6 місяців. Була проведена велика робота по істотному удосконаленню учбового плану спеціальності, перегляду переліку і програм учбових дисциплін відповідно до новітніх досягнень науки і техніки, тематики курсових і дипломних проектів. Посилюється практична підготовка студентів, тривалість практики на третьому і четвертому курсах доводиться до 8 тижнів. Значна увага приділяється технізації учбового процесу, методичному навчанню молодих викладачів, набувають популярності взаємовідвідування викладачами усіх видів занять, ведуться спеціальні журнали обліку взаємовідвідувань з аналізом заняття і конкретними пропозиціями щодо їх удосконаленню.

У 1964 р. на кафедрі ТПТ починається підготовка науково-дослідних кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру за фахом "Теоретичні основи теплотехніки". Провідним викладачам кафедри надається право керівництва науковою роботою аспірантів. Першим аспірантом кафедри був М. К. Безродний (випускник кафедри 1963 р., нині доктор технічних наук, професор, завідуючий кафедрою). Кафедра поповнюється молодими науковими співробітниками, в основному, випускниками кафедри. З'являються аспіранти-заочники, аспіранти-цільовики, направлені з інших республік колишнього СРСР, а надалі - і аспіранти з іноземних держав. Проводиться активна науково-дослідна робота, різко зростає об'єм наукових публікацій, розширюються контакти з промисловістю, по замовленнях якої з року в рік збільшується кількість наукових робіт. Основні наукові роботи, що виконувалися на кафедрі в шестидесяті роки, були присвячені дослідженню закономірностей тепло- і масообміну і гідродинаміки в полі дії відцентрових сил, в електролізерах, в апаратах зануреного горіння (АЗГ), у водоопріснювальних установках, в процесах сушки. Вивчалися також теплофізичні властивості теплоізоляційних матеріалів, що розроблялися на кафедрі, різних матеріалів, що утворюються при роботі електролізерів, розроблялися і впроваджувалися нові конструкції ізоляції теплопроводів, наукові основи конструювання АЗГ.У цей період розширюються і зміцнюються зв'язки кафедри з академічними інститутами технічної теплофізики і газу.

У 1971 р. інститут очолив член-кореспондент АН УРСР Г.І. Денисенко. З його приходом в житті інституту і кафедри почали відбуватися помітні зміни. Інтенсивно розвивається матеріально-технічна база, збільшуються масштаби впровадження наукових робіт, зростає їх ефективність, впроваджуються нові методи підвищення якості учбового процесу (структурно-логічні схеми взаємозв'язку учбових дисциплін, науково-технічна творчість студентів, широке залучення до індивідуальної роботи із студентами наукових співробітників і аспірантів, шість основних напрямів діяльності кафедри, технізовані аудиторії та інше). Найважливішим чинником активізації творчої активності членів кафедри стає внутрішньо вузівське змагання між підрозділами і, зокрема, змагання за зразковий підрозділ.

У 1974 р. вводиться в лад перша черга нового корпусу №5 теплоенергетичного факультету, що будується з 1970 р. Кафедра із займаних нею окремих приміщень в різних корпусах інституту (№1, №6, окремого лабораторного корпусу) передислоковується в новий корпус. Знову виникають і успішно вирішуються завдання, пов'язані з відтворенням учбово-лабораторної і лабораторно-дослідницької баз кафедри, освоєнням і дообладнанням приміщень, які кафедра займає до теперішнього часу. Для вирішення цих завдань великий вклад внесений учбово-допоміжним складом кафедри, керованим в цей період Н.І. Стогнієм і Я.Є. Трокозом, а також співробітниками науково-дослідних підрозділів кафедри. Створюються лабораторії теоретичних основ теплотехніки, промислової теплотехніки, кабінет дипломного і курсового проектування, кафедральні аудиторії, оснащені різними технічними засобами навчання, екзаменаційно-повчальними машинами, програмованими калькуляторами і т. п. Створюється кафедральний фонд слайдів, діапозитивів, діафільмів, учбових кінофільмів.

1986

Перед засіданням кафедри 1986 р. Долінський А. А., Ринкова Т.О., Мінаковський В. М., Безродний М. К., Алабовський А.Н., Дикий М.О., Жура С.К., Куделя П. П., Пилипко М.К.

У 1982 р. кафедрі надається звання "Зразковий підрозділ" (протокол №4 від 5.04.82г.) з врученням Почесної грамоти. До 1986 р. кафедра ТПТ вела учбовий процес не лише на теплоенергетичному факультеті, але і на інших факультетах інституту, випускники яких вивчають теплотехніку як загальноінженерну дисципліну з урахуванням особливостей їх спеціальностей. У 1986 р. для обслуговування цих факультетів була створена загальноінститутська кафедра загальної теплотехніки, що не входить до складу ТЕФ. Особовий склад цієї кафедри був укомплектований викладачами, учбово-допоміжним персоналом, науковими співробітниками і інженерами, що виділилися із складу кафедри ТПТ. Усі співробітники цієї групи - вихованці науково-педагогічної школи, основи якої були закладені на кафедрі ТПТ кандидатом технічних наук, доцентом І.Е. Венеракі. Спрямованість, об'єм, зміст, важливість наукових робіт, що виконувалися цією групою, дозволили її співробітникам надалі на цій основі захистити ряд кандидатських і дві докторські дисертації. В.І. Дешко і Є.М. Панов стали професорами. З 1995 р. на кафедрі ведеться підготовка інженерів за фахом "Промислова теплоенергетика і енергозбереження". У 1996 р. відбувся перший випуск бакалаврів енергетики, перехід до підготовки яких вимагав чималих зусиль усього колективу кафедри. У 1998 р. випущені перші бакалаври енергетики заочної форми навчання, почалась підготовка інженерів за фахом 7.0905.10 "Теплоенергетика".

1998

Склад кафедри в 1998 р. Зліва направо сидять: Анцев Б.В., Жура С.К., Босий В.В., Безродний М.К., Дикий М.О., Мінаковський В.М., Боженко М.Ф.; Стоять: Орлянський В.В., Невгод В.В., Куделя П.П., Сало В.П., Хавін С.О., Пуховий І.І., Варламов Г.Б., Гавриш А.С., Леонтьев Г.Г.

Починаючи з 2001 р., на кафедрі здійснюється підготовка магістрів за фахом 8.090510 "Теплоенергетика". У цьому ж році була почата підготовка по спеціальних планах і програмах бакалаврів і фахівців на базі навчально-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, про що детальніше сказано нижче. Виконані в 2001…2005 рр. наукові дослідження були присвячені, в основному, вивченню процесів тепломасопереносу при фазових перетвореннях і в двофазних парорідинних системах, можливостей їх інтенсифікації, а також розробці на цій основі нового ресурсозберігаючого теплообмінного устаткування.

Роботи виконувалися як за рахунок засобів держбюджету, так і на госпдоговірних основах штатними співробітниками і сумісниками, які працювали і працюють в наступних наукових підрозділах кафедри: науково-дослідний  відділ термодистиляції і інтенсифікації теплообміну (керівник - Лауреат Державної премії України, д.т.н., професор В. Г. Ріферт); науково-дослідна лабораторія тепломасопереносу в теплових машинах (керівник - Лауреат Державної премії України, д.т.н., професор М.О. Дикий); науково - дослідницька лабораторія тепломасообмінних апаратів і установок (керівник - Лауреат Державної премії України, к.т.н., доцент П.О. Барабаш); науково - дослідницька лабораторія термічних методів обробки стічних вод (керівник - к.т.н., с.н.с. А.Я. Король). Роботи виконувалися по таких важливих напрямах: екологічно чиста енергетика і ресурсозберігаючі технології; здоров'я людини; виробництво, переробка і збереження сільськогосподарської продукції; новітні технології і ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості і агропромисловому комплексі. Відомо, що стан економіки країни, умови життя людей, рішення соціальних проблем і безліч інших сторін існування держави залежать від рівня розвитку і стану енергетики в цілому і енергозбереження зокрема. Роботи, які виконувалися і виконуються  на кафедрі по цих напрямах, націлені на створення нових технічних рішень і прогресивних технологій, що забезпечують істотну економію енергоресурсів, поліпшення енергоекологічних характеристик устаткування.

 2012

Склад кафедри у 2012 р.


Склад кафедри у 2014 р
Стоять зліва направо: пров.інж. Катріч В.І., ст.викл. Голіяд М.Н., доц. Гавриш А.С., ст.викл. Трокоз Я.Є., асист. Притула Н.О., інж. Дащенко О.П., пров.інж. Винарська Т.В., учб.майст. Тупицька Т.С.,асист. Кутра Д.С., доц. Фуртат І.Е., доц. Барабаш П.О., асист. Соломаха А.С., ст.викл. Назарова І.О., ст.викл. Шовкалюк Ю.В., учб.майст. Мельникова І.Б., інж. Ківенко О.С., асист. Приймак К.О., асист. Оліневич Н.В., пров.інж. Талаболіна Т.О.

Сидять зліва направо: зав.лаб. Кива С.О., доц. Камаєв Ю.М., проф. Пуховий І.І., доц. Мінаковський В.М., проф. Безродний М.К., проф., зав.каф. Варламов Г.Б., доц. Босий В.В., доц. Куделя П.П.,доц. Боженко М.Ф., доц. Хавін С.О.

Склад кафедри у 2018 році

                                                                              НТУУ КПІ      ТЕФ      Розклад       Бібліотека      Електронний Кампус      Вебкамери       Радіо КПІ       Студмістечко