Напрямки підготовки

Кафедра веде підготовку студентів за такими програмами навчання галузі знань 0506 «Енергетика та енергетичне машинобудування»:

-          за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за напрямом підготовки 6.050601 «Теплоенергетика» (денна та заочна форма навчання);

-          за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» за спеціальністю 7.05060101 «Теплоенергетика» (денна та заочна форми навчання);

-          за освітньо-кваліфікаційним рівнем  «магістр» за спеціальністю 8.05060101 «Теплоенергетика» (денна форма навчання).

Узагальненим об’єктом діяльності фахівців з освітньо-кваліфікаційним

рівнем «бакалавр» є теплофізичні процеси, технічні засоби, установки та устаткування для використання паливно-енергетичних ресурсів, перетворення цих ресурсів на такі види енергії, що споживаються, для вироблення, перетворення, передачі, розподілу та використання енергоносіїв, а також теплофізичні властивості енергоносіїв, конструкційних, тепло- та гідроізоляційних матеріалів, та виробів із них.

 

Фахівець підготовлений до роботи за видами економічної діяльности, вказаними у «Державному класифікаторі видів економічної діяльності»         ДК-009-96, а саме по секціям і групам:

Секція D - обробна промисловість, підсекція DI - металургія та оброблення металу, розділ 28 - оброблення металу, група 28.3 - виробництво нагрівальних котлів, клас 28.30 - виробництво нагрівальних котлів.

Підсекція DK - виробництво машин та устаткування, розділ 29 - виробництво машин та устаткування, група 29.1 - виробництво механічного устаткування, клас 29.11 - виробництво двигунів та турбін, клас 29.12 - виробництво насосів, компресорів і гідравлічних систем; група 29.2 виробництво інших машин загального призначення, клас 29.21 - виробництво печей; клас 29.23 -виробництво вентиляційних і охолоджувальних промислових установок, клас 29.24 - виробництво інших машин загального призначення.

Секція Е - виробництво електроенергії, газу та води, розділ 40 – виробництво електроенергії, газу та води, група 40.1 - виробництво та розподілення електроенергії, клас 40.10 - виробництво та розподілення електроенергії, підклас 40.10.1 -виробництво електроенергії тепловими електростанціями, 40.10.2 - виробництво електроенергії атомними електростанціями, 40.10.3 - виробництво електроенергії гідроелектростанціями, 40.10.4 - виробництво електроенергії електростанціями інших видів; група 40.3 - виробництво та розподілення тепла.

Секція К - операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам, розділ 73 - дослідження та розробки, група 73.1 - дослідження та розробки в галузі природничих та технічних наук, група 72.3 - оброблення даних, розділ 74 - послуги надавані, переважно юридичним особам, група 74.3 - технічний контроль та аналіз.

 

Деталізація групи 73.1 (секція К) за «Державним класифікатором видів науково-технічної діяльності» DK 015-97.

Бакалавр енергетики може брати участь у дослідженнях та розробках в галузі природничих та технічних дисциплін, перелік яких подається нижче, працюючи у складі відповідних творчих колективів:

Клас 1 - дослідження та розробки (DР) в галузі природничих і технічних наук, підклас 1.1. - DP в галузі природничих наук, вид 1.101 - DP в галузі фізико-математичних наук, підвид 1.101.04 - фізика, типи: 1.101.04.09 - фізика низьких температур, 1.101.04.14 -теплофізика та молекулярна фізика.

Підклас 1.2 - DP в галузі технічних наук, вид 1.211 - DP в галузі металургії, обробки металів, виробництва машин та устаткування, підвид 1.211.04. - енергетичне машинобудування, типи: 1.211.04.01 - котли, парогенератори та камери згорання, 1.211.04.02 -теплові двигуни, 1.211.04.03. - холодильна та криогенна техніка, системи кондиціонування, 1.211.04.06 - вакуумна та компресорна техніка, 1.211.04.11 - атомне реакторобудування, 1.211.04.12 - турбомашини та турбоустановки, 1.211.04.13 - гідравлічні машини та гідропневмоагрегати.

Підвид 1.211.07 – авіаційна та ракетно-космічна техніка, типи: 211.07.04. – технологія виробництва літальних апаратів, 1.211.07.05. - теплові двигуни літальних апаратів.

Підвид 1.211.09 - електротехніка, тип 1.211.09.10 - електротермічні процеси та установки.

Вид 1.212 - DP в галузі приладобудування та електроніки, підвид 1.212.11 - прилади, типи: 1.212.11.04 - прилади та методи вимірювання теплових величин, 1.212.11.09 - прилади для визначення складу речовин, 1.212.11.16 - інформаційно-вимірювальні системи.

Вид 1.213 - DP в галузі енергетики, підвид 1.213.14 - енергетика, типи: 1.213.14.01. - енергетичні системи і комплекси, 1.213.14.02. - електричні станції, мережі та системи, 1.213.14.04 - промислова теплоенергетика, 1.213.14.05. - теоретична теплотехніка, 1.213.14.06 - технічна теплофізика, 1.213.14.08 - перетворення відновлюваних видів енергії, 1.213.14.14 - теплові та ядерні енергоустановки.

Бакалавр енергетики здатний виконувати у вищезазначених видах економічної та науково-технічної діяльності наступні за «Державним класифікатором професії» DK - 003-95 професійні роботи:

- в галузі досліджень та розробок: 3111 - лаборант (хімічні та фізичні дослідження), 3119 - стажист-дослідник, 3431 - референт за основною професійною діяльністю, 3118 - кресляр-конструктор, 3119 - технік з метрології;

- в галузі проектування, виготовлення, монтажу та налагодження устаткування: 3113 - технік-енергетик, 3119 - технік-теплотехнік, технік з підготовки виробництва, 3118 - технік-конструктор;

- в галузі виробництва і розподілу електричної та теплової енергії: 3113 – технік-енергетик, 3115 – теплотехнік, 3119 – технік , диспетчер виробництва;

- в галузі промислового виробництва: 3113 – енергетик, енергетик цеху, енергетик дільниці, енергетик виробництва, 3115 – теплотехнік, технік - технолог, механік дільниці, механик дізельної установки, механік холодильної установки, механік з ремонту устаткування, 3119 – технік з ремонту, диспетчер виробництва, 3449 – інспектор по експорту; 3119 – технік з стандартизації, технік з підготовки виробництва;

- в галузі технічного контролю та аналізу: 3113 – технік-енергетик, 3115 – технік-теплотехнік, 3152 – інженер - інспектор, інспектор котлонагляду, інспектор інспекції енергонагляду, інспектор технічний, 3119 – лаборант з енергетики, технік з налагодження та випробувань, технік з метрології;

- в галузі інформатизації: 3121 – технік-програміст, 3431 – референт за основною професійною діяльністю.

Бакалавр енергетики для виконання вищезазначених професійних робіт може займати після випуску із вищого закладу освіти первинні (молодші) інженерні та керівні (низового управлінського персоналу) посади, передбачені “Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників”. Краматорськ, Центр продуктивності, 1998 (Довідник затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України № 24 від 16 лютого 1998 року) та “Справочником квалификационных характеристик профессий работающих», том 1, выпуск 62 НИП и ВЦ “Укрэнерготруда” Министерства энергетики Украины” .- Киев, 1998., а також номенклатурами посад промислових підприємств, проектно-конструкторських організацій, підприємств і органзацій комунально-житлового та сільського господарств, об`єктів водного, залізничного, повітряного транспорту та ракетно-космічної техніки, різного роду фірм та інших структур, профіль яких, або окремі напрямки діяльності яких відповідають одержаній професійній спеціалізації фахівця.

Це можуть бути посади: інженерів без категорії (наприклад: інженера-технолога, інженера-конструктора, інженера-проектувальника, інженера з розрахунків та режимів, інженера з технічного контролю, інженера з налагодження та випробувань, інженера з ремонту, інженера з технічної діагностики обладнання, інженера з організації експлуатації та ремонту устаткування, інженера з вентиляції, інженера з комплектування устаткування і матеріалів, тощо); інженера відділів головного енергетика, головного теплотехніка, головного механіка, головного технолога підприємства чи організації; інженера в загальних відділах підприємств (виробничо-технічному, охорони праці, захисту навколишнього середовища, стандартизації, якості продукції, технічного навчання та інші); інженера-дослідника в центральних заводських лабораторіях або галузевих та академічних науково-дослідних закладах, техніка різних посадових призначень (енергетика, теплотехніка, проектувальника, конструктора, метролога, з ремонту, з контролю, з налагодженя та випробувань обладнання, тощо); механіка по обслуговуванню енергетичного та теплотехнічного устаткування (наприклад: механіка дільниці, механіка дизельної установки, холодильної установки, компресорної та інших), диспетчера виробництв, інспектора технічного надзору, енерго- та котлонадзору; референта або консультанта у комерційних підрозділах підприємств, організацій та фірм, пов’язаних з постачанням, продажем, рекламою теплоенергетичного і теплотехнологічного устаткування та ін.

Бакалавр енергетики отримує кваліфікацію «фахівець (теплоенергетика)». Тривалість навчання 3 роки 10 місяців для денної форми навчання та 4 роки 5 місяців для заочної форми навчання.

Узагальненим об’єктом діяльності фахівців з освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» або «магістр» є  теплофізичні та теплотехнологічні процеси, технічні засоби, установки та устаткування, системи та комплекси промислових підприємств різних галузей промисловості, житлово-комунального та агропромислового господарств для використання паливно-енергетичних ресурсів, перетворення цих ресурсів на такі види енергії, що споживаються, для вироблення, перетворення, передачі, розподілу та використання енергоносіїв, а також теплофізичні властивості енергоносіїв, конструкційних, тепло- та гідроізоляційних матеріалів та виробів із них.

Фахівець підготовлений до роботи в галузі економіки за ДК 009 – 96:

Е 40.10.1 – Виробництво електроенергії тепловими електростанціями;

Е 40.10.4 – Виробництво електроенергії електростанціями інших типів;

Е 40.20 –    Виробництво та розподілення газоподібного палива;

Е 40.30.0 – Виробництво та розподілення тепла, а також може залучатися до таких видів економічної діяльності:

К.73.10.0 – Дослідження та розробки в галузі теплоенергетики та теплотехнології;

М.80.30.0 – Вища освіта (тільки магістри);

М.80.22.0 – Професійно-технічна освіта.

 

 

Фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи (згідно з      ДК 003 – 95):

2143.2 – інженер-енергетик;

2145.2 – інженер конструктор (механіка);

2145.2 – інженер з теплофікації сільськогосподарського підприємства;

2145.2 – інженер з комплектації устаткування;

2146.2 – інженер-лаборант;

2146.2 – інженер з пально-мастильних матеріалів;

2147.2 – інженер з вентиляції;

2147.2 – інженер з експлуатації устаткування газових об’єктів;

2149.1 – молодший науковий співробітник (тільки магістри);

2149.2 – інженер-дослідник (тільки магістри);

2149.2 – інженер з налагодження і випробувань;

2149.2 – інженер з організації експлуатації та ремонту;

2149.2 – інженер з розрахунків та режимів;

2149.2 – інженер з ремонту;

2149.2 – інженер з охорони навколишнього середовища;

2149.2 – інженер з патентної та винахідницької роботи;

2149.2 – інженер із впровадження нової техніки й технології;

2149.2 – інженер із керування й обслуговування систем;

2149.2 – конструктор (енергетика);

2149.2 – консультант (енергетика);

2310.2 – викладач вищого навчального закладу (тільки магістри),

і може займати первинні посади інженерні та керівні (низового управлінського персоналу без вимог до стажу), передбачені “Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників”. Краматорськ, центр продуктивності, 1998 (Довідник затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України №24 від 16 лютого 1998 року) та “Справочником квалификационных характеристик профессий работающих”, том 1, выпуск 62 НИП и ВЦ “Укрэнерготруда” Министерства энергетики Украины”. – Киев, 1998., а також номенклатурами посад промислових підприємств, проектно-конструкторських організацій, підприємств і організацій комунально-житлового і сільського господарств, різного роду фірм та інших структур, профіль яких, або окремі напрямки діяльності яких відповідають одержаній професійній спеціалізації фахівця.

Це можуть бути посади: інженера у виробничій котельні малої та середньої потужності або на електростанції, майстра котельної, майстра енергоцеху промислового підприємства, майстра дільниці енерго-машинобудівного підприємства, інженера дільниці з експлуатації та ремонту теплоенергетичного або теплотехнологічного устаткування підприємств, інженера дільниці з монтажу або з налагодження і випробувань спеціалізованих організацій та підприємств; інженерів початкових категорій (наприклад: інженера-конструктора, інженера-технолога, інженера з розрахунків та режимів, інженера з налагодження та випробувань, інженера з організації експлуатації та ремонту, інженера з вентиляції, інженера з комплектування устаткування і матеріалів) у відповідних підрозділах промислових підприємств, інженера з теплофікації сільськогосподарського підприємства, а також інженера-дослідника, молодшого наукового співробітника в центральних заводських лабораторіях або галузевих та академічних науково-дослідних закладах (тільки магістри); референта або консультанта у комерційних підрозділах підприємств організацій та фірм пов’язаних з постачанням, продажем, рекламою теплоенергетичного і теплотехнологічного устаткування; викладача (асистента) вищого навчального закладу (тільки магістри).

Фахівці освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» і «магістр» отримують кваліфікацію відповідно: «інженер-енергетик» за спеціальністю 7.05060101 «Теплоенергетика» та «інженер-дослідник» за спеціальністю 8.05060101 «Теплоенергетика».

Тривалість навчання для спеціаліста 1 рік 6 місяців для денної форми навчання та 1рік 6 місяців для заочної форми навчання. Тривалість навчання для магістра 1 рік 10 місяців для денної форми навчання.

Вимоги до попереднього освітнього або (та) освітньо-кваліфікаційного рівня і вимоги до професійного відбору абітурієнтів.

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

 

На перший курс вищих закладів освіти (В30) України приймаються громадяни України та зарубіжних країн, які мають загальну середню освіту. Умови прийому розробляє Міністерство освіти і науки України. Згідно з ними кожен ВЗО розробляє власні правила прийому, які затверджуються Міністерством освіти і науки України.

Особливих протипоказань щодо навчання за напрямом підготовки 6.050601 «Теплоенергетика» з точки зору психологічних властивостей особи, вікових або інших обмежень не існує. Медичні протипоказання - у відповідності до діючого переліку абсолютних медичних протипоказань до прийому абітурієнтів у ВЗО.

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» або «магістр»

 

Попередній рівень освіти або(та) професійної підготовки:

бакалавр енергетики за напрямом підготовки 6.050601 “Теплоенергетика”

Абітурієнти повинні мати державний документ про освіту встановленого зразка.

Вимоги до професійного відбору:

Санітарно-гігієнічна характеристика діяльності:

 • · Ступінь важливості та напруженості праці: напружена розумова            праця.
 • · Обмеження щодо статі й віку: обмежень немає.
 • · Режим праці й відпочинку: 8-годинний робочий день.
 • · Режим змінності: трьохзмінна робота.
 • · Завантаженість аналізаторів: зоровий і руховий.
 • · Несприятливі фактори: високе статичне навантаження.
  • · Медичні протипоказання: слабий зір, захворювання, пов’язані з порушенням психіки.

Вимоги професії до індивідуально-психологічних особливостей осіб, які приймаються на підготовку спеціаліста або на магістерську підготовку.

 • · Нейродинаміка: спеціальних вимог немає.
 • · Добова біоритміка: недиференційований біоритмічний тип.
 • · Психомоторика: зорово-моторна координація.
 • · Сенсорно-перцептивна сфера: добре розвинуті відчуття дрібних м’язів пальців рук. Пам’ять: хороша оперативна, словесно-логічна пам’ять.
 • · Увага: концентрація, стійкість, розподіл переключення уваги.
 • · Мислення: гнучкість аналітичного розуму.
 • · Інтелект: переважає вербальний інтелект.
 • · Емоційно-вольова сфера: хороша вольова регуляція психічних процесів.
 • · Риси характеру: уважність, ретельність, старанність.

Вимоги до здібностей і підготовленості осіб, які приймаються на підготовку за рівнем «спеціаліст» або «магістр».

На ці рівні підготовки приймаються особи, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра енергетики за напрямом підготовки 6.0500601 «Теплоенергетика», а на рівень підготовки  «магістр» приймаються також особи, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за спеціальністю 7.05060101 (7.090510 за Переліком-97) «Теплоенергетика».

Для забезпечення  ефективності реалізації завдань освітньої і професійної підготовки спеціалістів і магістрів до відбору осіб, які приймаються на інженерну та магістерську підготовку, ставляться вимоги щодо їх здібностей і підготовленості у вигляді системи знань, умінь і навичок, визначених галузевим стандартом вищої освіти за напрямом підготовки 6.050601 «Теплоенергетика» та положення про магістратуру НТУУ «КПІ».

Відбір осіб на магістерську та інженерну підготовку здійснюється на конкурсній основі за нормованим інтегральним рейтингом не менш ніж 0,9для магістрантів.

Інтегральні рейтинги обчислюються згідно з «Положенням про кредитно-модульну організацію навчального процесу в НТУУ «КПІ» (2006р.).

Прийом на інженерну і магістерську підготовку проводиться відповідно до «Правил прийому», які щорічно затверджуються ректором університету.

 

Б. Структура програм підготовки

 

1. Галузь знань: 0506 «Енергетика та енергетичне машинобудування». Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр (кваліфікація – фахівець (теплоенергетика)); спеціаліст (кваліфікація – інженер-енергетик); магістр (кваліфікація – інженер-дослідник). Напрям підготовки бакалавра – 050601 «Теплоенергетика». (Постанова КМУ № 1719 від 13 грудня 2006р.). Спеціальності: спеціаліст – 7.05060101 «Теплоенергетика»  (Постанова КМУ № 787 від 13 грудня 2010р.); магістр – 8.05060101 «Теплоенергетика» (Постанова КМУ № 787 від 13 грудня 2010р.).

Терміни навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр – 3 роки 10 місяців (денна форма навчання) та 4 роки 5 місяців (заочна форма навчання); спеціаліст – 1рік 6 місяців (денна та заочна форми навчання); магістр – 1 рік 10 місяців (денна форма навчання).

Вимоги до державної атестації

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

Державна атестація здійснюється Державною екзаменаційною комісією після завершення навчання і повного виконання навчального плану вищого закладу освіти у вигляді захисту дипломного проекту зі спеціальності.

За результатами захисту дипломного проекту та перевірки відповідності знань студентів вимогам кваліфікаційної  характеристики Державна екзаменаційна комісія приймає рішення про присвоєння студенту-випускнику кваліфікації «фахівець (теплоенергетика)» та видачу диплома державного зразка.

Рішенням Державної екзаменаційної комісії випускникам, які найбільш відзначилися у вирішенні задач діяльності, передбачених освітньо-кваліфікаційного характеристикою, може бути виданий диплом про закінчення навчального закладу «З ВІДЗНАКОЮ».

Склад Державної екзаменаційної комісії визначається Положенням про організацію навчального процесу в НТУУ «КПІ» і затверджується наказом ректора.

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» і «магістр»

Державна атестація осіб, які навчаються у НТУУ «КПІ», проводиться на основі аналізу успішності навчання, оцінювання якості розв’язання випускниками задач діяльності, що передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою та рівня сформованості здатностей розв’язувати задачі діяльності, які можуть виникнути.

Нормативна форма державної атестації встановлюється освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів і магістрів.

Нормативною формою державної атестації спеціалістів є захист дипломного проекту (роботи), а магістрів є захист магістерської дисертації зі спеціальності на засідання Державної екзаменаційної комісії, яка здійснює  Державну атестацію. Склад Державної комісії визначається Положенням про організацію навчального процесу в НТУУ «КПІ» і затверджується наказом ректора університету.

До захисту атестаційних робот допускаються особи, які завершили навчання і повністю виконали навчальний план.

Дипломний проект спеціаліста і магістерська дисертація повинні відповідати вимогам, які викладено в «Положенні про магістратуру НТУУ «КПІ» 2007р., яке рекомендовано вченою радою НТУУ «КПІ» 12.11.2007р. та в «Рекомендаціях щодо змісту та структури магістерських дисертацій», ухвалених Методичною радою НТУУ «КПІ» 21.01.2010р., а також в «Методичних вказівках з дипломного проектування для студентів спеціальності «Теплоенергетика» (2005р.).

                                                                              НТУУ КПІ      ТЕФ      Розклад       Бібліотека      Електронний Кампус      Вебкамери       Радіо КПІ       Студмістечко