Місця практики

Мета проведення практичної роботи студентів

- оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних під час навчання в університеті теоретичних знань та практичної підготовки, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних виробничих і ринкових умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо застосовувати їх у практичній діяльності.

Основні завдання напрямку роботи

Практика передбачає удосконалення професійно-практичної підготовки студентів, технологію надання їм достатнього обсягу практичних знань, умінь і навичок відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, з використанням матеріально-технічної бази підприємства (установи). Основне завдання практики полягає у вивченні студентом організації і методики проектування джерел і систем теплопостачання (гаряче водопостачання, опалювання, вентиляція і кондиціювання, промислові котельні, ТЕЦ і ін.), систем виробництва і розподілу енергоносіїв (компресорні станції, холодильні установки, системи водопостачання), а також методів конструювання технологічних об'єктів (теплообмінників, випарних і сушильних установок, паливо споживаючих пристроїв і ін.)

Практика студентів кафедри проводиться відповідно умов договорів з підприємствами та Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України у строки, що передбачені графіком навчального процесу та робочими навчальними планами. Відповідно до навчальних планів, уведено наступний порядок проходження студентами практики відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціаліста і магістра:

виробнича практика - проводиться після третього року навчання (6-й семестр) студентів напряму бакалаврської підготовки 6.050601 «Теплоенергетика». Тривалість практики - три тижні (18 робочих днів). Бази практики – теплові електричні станції м. Києва (ЗАТ «ЕКОСТАНДАРТ» (ТЕЦ-4), ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, ОАО «Киевенергоремонт»  та інші ).

-  переддипломна практика бакалавра - проводиться після четвертого  року навчання (8-й семестр) студентів напряму бакалаврської підготовки 6.050601 «Теплоенергетика». Тривалість практики - три тижні (18 робочих днiв). Бази практики – проектні, науково-дослідні інститути і промислові підприємства м. Києва, з якими  НТУУ “КПІ” уклав комплексні договори: АНТК “Антонов”, Інститут газу НАНУ, , «Український нафтогазовий інститут», Інститут технічної теплофізики НАНУ, АЕК “Київенерго” та такі підприємства, з якими укладені індивідуальні договори за ініціативи студентів на підставі майбутнього працевлаштування за спеціальністю (біля 50%).

переддипломна практика спеціаліста - проводиться в 11 семестрі. Тривалість практики – вісім тижнів (48 робочих днів). Бази практики - проектні, науково-дослідні інститути і промислові підприємства м. Києва (дивись вище).

науково-дослідна практика магістра - проводиться в 12 семестрі. Тривалість практики –  чотири тижні (24 робочих дні). База практики -  випускова кафедра «Теоретичної і промислової теплотехніки».

Підведення підсумків практики

Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми та індивідуального завдання. Загальна і характерна форма звітності студента за практику - це подання письмового звіту, який має містити відомості про виконання студентом усіх розділів програми практики та індивідуального завдання, мати розділи з питання охорони праці, висновки і пропозиції, список використаної літератури та інші. Звіт з практики захищається студентом (з диференційованою оцінкою) в комісії, призначеній завідуючим кафедрою.

Оцінка студента за практику враховується стипендіальною комісією при визначенні розміру стипендії разом з його оцінками за результатом підсумкового контролю.

                                                                              НТУУ КПІ      ТЕФ      Розклад       Бібліотека      Електронний Кампус      Вебкамери       Радіо КПІ       Студмістечко