Курси підвищення кваліфікації керівників КП та ОСББ

 

Комплексна програма

курсів підвищення кваліфікації керівних працівників комунальних

підприємств та ОСББ

 

Мета курсів 

Основною метою курсу є розвиток у керівників комунальних підприємств та ОСББ  професійної компетенції в царині сучасних систем тепло-, електро-, водо- і газопостачання багатоквартирних будинків, підвищення  енергоефективності  їх  експлуатації,  надання знань з актуальних юридичних,  економічних та соціологічних аспектів  діяльності.  

Після проходження курсу слухач має бути готовий до:

- організації ефективної експлуатації багатоквартирних будинків, які знаходяться у віданні ЖЕД (ОСББ);

- планування сезонних робіт  з утримання споруд;

- оцінювання фактичного стану, аналізу та прогнозування  економічних ситуацій із забезпечення життєдіяльності мешканців будинків;

- проведення оцінювання реального стану обладнання  та можливостей виникнення аварійних ситуацій;

- ефективного впровадження засобів енергозбереження  багатоквартирних будинків та заощадження фондів.

 Основні завдання:

після засвоєння курсу слухач має

- знати:

- основну нормативно-правову базу, що стосуються функціювання ЖЕДів та ОСББ;

- економічні аспекти діяльності ЖЕДів та ОСББ;

- сучасні схеми енергопостачання багатоквартирних будинків;

- основні заходи і засоби по забезпеченню охороні праці при організації ремонтних робіт в багатоквартирних будинках;

- умови для створення соціально спрямованих взаємовідносин із мешканцями та громадою;

- уміти:

- оцінювати ефективність роботи систем енергопостачання багатоквартирних будинків;

- розробляти рекомендації по покращенню роботи внутрішньобудинкових систем та по опти-мізації їх роботи;

 - набути попередній досвід:

 - в розумінні та осмисленні сучасних схем енергопостачання багатоквартирних будинків, їх особливостей та раціональної експлуатації;

- в роботі з законодавчою, нормативною соціальною та довідковою інформацією та її джерелами.

 Аудиторні заняття№ теми

Назва теми

Кількість годин

 

 

Всього

Лекц

Практ

Лаб

Контр знань

1.

Теплові пункти і система теплопоста-чання житлових будівель

 

 

 

 

 

1.1

Джерела теплової енергії. Теплофікація. Ефективність теплофікації. Конденсаційні котли. Теплові насоси.

2

2

 

 

 

1.2

Класифікація теплових навантажень та споживачів. Сезонне теплове навантаження (Опалення, вентиляція з підігрівом повітря). Цілорічне теплове навантаження (Гаряче водопостачання). Залежність теплового навантаження від температури навколишнього середовища. Розрахунковий тепловий режим.

2

2

 

 

 

1.3

Водяні теплові мережі. Схеми підключення споживачів до водяних теплових мереж.

2

2

 

 

 

1.4

Теплові пункти. Призначення. Класифікація. Типові схеми. Обладнання (Теплообмінники, насоси, розширювальні баки, змішувальні вузли, прилади регулювання та обліку ).

2

2

 

 

 

1.5

Регулювання та оптимізація теплового навантаження. Температурні графіки водяної системи теплопостачання та регулювання складного теплового навантаження.

2

2

 

 

 

1.6

Тестовий контроль знань

2

 

 

 

2

 

Разом

12

10

 

 

2

2.

Системи водо- і газопостачання житло-вих будівель

 

 

 

 

 

2.1

Системи водопостачання. Їх основні еле-менти. Категорії споживачів води. Питомі витрати і норми споживання води. Джерела води і їх використання для водопостачання.

2

2

 

 

 

2.2

Класифікація систем водопостачання. Типи водопровідної мережі. Основні характеристики водопровідних мереж. Принципові  схеми системи водопостачання житлової будівлі.

2

2

 

 

 

2.3

Газозабезпечення споживачів, властивості,  джерела та якісний склад  природного газу.   

2

2

 

 

 

2.4

Системи транспортування газу та його розподілу, ГРС і ГРП. Міська мережа природного газу. Класифікація міських газопроводів.

2

2

 

 

 

2.5

Система газопостачання житлових буді-вель, її схема. Організація відводу продуктів згоряння від побутових газових приладів. Встановлення газових приладів та лічильників. Їх характеристики. Техніка безпеки при їх експлуатації, енергоефективність.

2

2

 

 

 

2.6

Тестовий контроль знань

2

 

 

 

2

 

Разом

12

10

 

 

2

3.

Система електропостачання житлових будівель

 

 

 

 

 

3.1

Умови безпечної експлуатації електроус-тановок. Особливості експлуатації електро-установок в умовах ЖКГ.

2

2

 

 

 

3.2

Умови розподілу та системи електрозабезпечення споживачів електричної енергії в умовах ЖКГ.

2

2

 

 

 

3.3

Фазні і лінійні значення напруги і струмів трифазного кола, призначення нейтраль-ного проводу, активна, реактивна і повна потужності, облік та заощадження електричної енергії.

2

2

 

 

 

 

Разом

6

6

 

 

 

4.

Економічні основи діяльності ЖЕДів і ОСББ

 

 

 

 

 

4.1

Концептуальні моделі функціонування підприємств. Бізнес-моделі підприємств у комунальному господарстві України. Міжнародні моделі комунальних підприємств.

2

2

 

 

 

4.2

Структура комунального підприємства.

Формування системи управління на підпри-ємстві. Управління комунальним підприєм-ством.

2

2

 

 

 

4.3

Основні поняття, сутність, ознаки. Класифі-кація основних фондів. Амортизація основ-них фондів. Показники відтворення та ви-користання основних засобів.

2

2

 

 

 

4.4

Основи товарної політики комунального підприємства. Імідж та бренд як інструменти товарної політики. Ціноутворення підприємства: сутність та чинники. Система цін та

методи ціноутворення комунального  підприємства.

2

2

 

 

 

4.5

Персонал комунального підприємства.

Продуктивність, оплата праці, фонди.

2

2

 

 

 

4.6

Визначення, склад та структура оборотних засобів. Нормування та джерела формування оборотних фондів. Ремонт, матеріали, запасні частини, механізми та інвентаризація фондів. Пересортиця запасів.

2

2

 

 

 

 

Разом

12

12

 

 

 

5.

Практичні основи діючого законодавства стосовно ОСББ

 

 

 

 

 

5.1

Загальні положення  створення та органі-зації  діяльності ОСББ.

2

2

 

 

 

5.2

Аналіз основних питань податкового зако-нодавства стосовно діяльності   ОСББ.

2

2

 

 

 

5.3

Особливості окремих видів юридичної ді-яльності працівників ОСББ  (договірна робота, відповіді на запити, правові відносини).

2

2

 

 

 

 

Разом

6

6

 

 

 

6.

Охорона праці

 

 

 

 

 

6.1

Загальна структура управління охороною праці. Економічні методи, сучасні системи управління охороною праці в організації (на підприємстві). Обов’язки посадових осіб підприємства з охорони праці.  Особливості організації служби охорони праці на підприємстві.

2

2

 

 

 

6.2

Розслідування та облік, звітність та інформація про нещасні випадки, аналіз їх причин. Склад комісій, терміни та матеріали розслідування, акт розслідування. Порядок проведення спеціального розслідування нещасного випадку.

2

2

 

 

 

6.3

Особливості забезпечення безпеки експлуатації теплових установок і мереж. Організація технічного обслуговування та ремонтів теплових установок і мереж. Прийняття в експлуатацію устаткування та споруд. Загальні вимоги безпеки при  експлуатації тепловикористовуючих установок. Безпека експлуатації джерел теплопостачання, теплових пунктів та теплових мереж.Вимоги безпеки при проведенні газонебезпечних робіт.

2

2

 

 

 

6.4

Тестовий контроль знань

2

 

 

 

2

 

Разом

8

6

 

 

2

7.

Енергозбереження в житлових будівлях

 

 

 

 

 

7.1

Будівлі як споживачі енергоресурсів. Нормування теплоспоживання. Методики розрахунку теплового навантаження.

2

2

 

 

 

7.2

Теплова санація будівель. Енергозберігаючі заходи в будівельному фонді.

2

2

 

 

 

7.3

Енергетичний паспорт та енергетичний сертифікат. Визначення класу енерго-ефективності будівель.

2

2

 

 

 

7.4

Моніторинг та аналіз енергоспоживання житлових будівель.

2

2

 

 

 

7.5

Тестовий контроль знань

2

 

 

 

2

 

Разом

10

8

 

 

2

8.

Організація та управління процесом зво-ротнього зв’язку зі споживачами  послуг

 

 

 

 

 

8.1

Роль соціологічної інформації в контексті реалізації функцій управління комунальною власністю. Врахування суспільної думки в процесі діяльності комунальних госпо-дарств (ЖЕДів, ОСББ тощо). Методи формування суспільної думки за результатами соціологічних досліджень.

2

3

 

 

 

8.2

Класифікація соціологічних досліджень. Використання кількісної та якісної  інформації в діяльності керівників муніципальних підприємств. Загальне уявлення про програму соціологічного дослідження. Особливості опитувальних методів.  Формування соціологічної анкети: функції (фокус-груп, глибинних інтерв’ю тощо). Проблеми організації соціологічних досліджень.

2

2

 

 

 

8.3

Розгляд конкретних прикладів соціо-логічного інструментарію. Складання анкети. Аналіз помилок та інтерпретація отриманих результатів. Особливості презентації результатів дослідження. Формування позитивного іміджу підприємства, зворотній зв’язок з мешканцями.

2

2

 

 

 

 

Разом

6

6

 

 

 

 

Загальний обсяг занять, год.

72

64

 

 

8

Завідувач кафедри теоретичної

та промислової теплотехніки,

д.т.н., проф..                                                                                                  Г.Б. Варламов 

 

 

ДОГОВІР № ____

про надання послуг по перепідготовці та підвищенню кваліфікації

 

м. Київ                                                                                   " ___ " ____________ 201  року

 

Національний Технічний університет України “Київський політехнічний інститут” ім. Ігоря Сікорського, в особі Першого проректора Якименка Юрія Івановича (надалі “Виконавець”), який діє на підставі Доручення № 1 від 29 листопада 2016 року, з однієї сторони, та ЖБК « …», в особі Голови ЖБК     , який діє на підставі Статуту (надалі “Замовник”), з іншої сторони, разом  надалі - “Сторони”, а кожен окремо “Сторона”, уклали цей Договір про наступне: 

                   1. Предмет договору

 1.1                  Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов’язання надати послуги з організації і проведення в Навчальному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців в галузі комунальної інфраструктури міст при Науково-навчальному центрі «ЕКОТЕЗ» КПІ ім. Ігоря Сікорського занять з підвищення кваліфікації працівника організації Замовника (надалі слухач) за напрямом «Комплексна програма підвищення кваліфікації керівних працівників комунальних підприємств та ОСББ».

1.2. Обсяг навчання за вказаною програмою складає 72 академічні години.

1.3. Строки надання навчальних послуг – 1-2 квартал 2017 року.

1.4. Кількість НАВЧАЛЬНИХ ГРУП – 1.

1.5. Кількість працівників Замовника, які будуть слухачами занять з підвищення кваліфікації – 1 (одна) особа. 

1.6. Місце проведення занять: м. Київ, пр-т Перемоги, 37, корпус 5, каф. ТПТ, ТЕФ, КПІ ім. Ігоря Сікорського.

2. Права та обов'язки сторін

 ВИКОНАВЕЦЬ

2.1. Забезпечує належний рівень професійного навчання слухача, направленого Замовником, відповідно до обраного напрямку, форми, терміну навчання, якісну організацію навчального процесу, відповідні умови для оволодіння професійними знаннями та вміннями шляхом виконання в повному обсязі навчальних планів та програм, затверджених та погоджених в установленому порядку. Забезпечує безпечні і нешкідливі умови навчання.

2.2. Надає слухачу, направленому Замовником, усні консультації при проведенні відповідних занять з підвищення кваліфікації в галузі комунальної інфраструктури міст.

2.3. Залишає за собою право перенесення призначеної дати надання послуг у разі виникнення форс–мажорних обставин.

2.4. За умови успішного проходження курсу навчання та надходження коштів у відповідності з п. 3 цього Договору видає слухачу, направленому Замовником, свідоцтво про підвищення кваліфікації.

ЗАМОВНИК:

2.5.Забезпечити відвідування СЛУХАЧАМИ занять за узгодженим СТОРОНАМИ цього договору розкладом.

2.6. Надати ВИКОНАВЦЮ перелік СЛУХАЧІВ до початку навчання.

2.7. Провести оплату ВИКОНАВЦЮ всіх витрат, що пов’язані із забезпеченням навчання..

2.8. Зобов'язується не передавати, без погодження з Виконавцем, одержані методичні та дидактичні матеріали третім особам. 

                   3. Порядок розрахунків між сторонами та приймання-передачі наданих послуг

   3.1. Вартість послуг, що надаються за цим Договором, встановлюється в національній валюті України та становить 2200,00 грн. (дві тисячі двісті грн. 00 копійок), без ПДВ. Відповідно до п.197.1.2. ст.197 Податкового кодексу України дані послуги звільнені від оподаткування ПДВ.

   3.2. Виконавець протягом 3 (трьох) робочих днів з дати фактичного закінчення занять  передає Замовнику підписаний та скріплений печаткою Акт приймання-передачі наданих послуг для подальшого оформлення.

   3.3. Замовник протягом 3 (трьох) робочих днів з дня одержання Акту приймання-передачі наданих послуг, зобов’язаний направити Виконавцю підписаний Акт, або мотивовану відмову від прийняття цих послуг.

  3.4. Оплата здійснюється 100% до початку навчання. 

                    4. Відповідальність сторін та порядок розв'язання спорів

      4.1. Сторони, що уклали цей Договір, несуть відповідальність за невиконання своїх зобов’язань відповідно до діючого законодавства України.

     4.2. У разі дострокового розірвання Договору з ініціативи Замовника, він відшкодовує Виконавцю фактичні витрати.

     4.3. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань Сторони несуть відповідальність, визначену чинним законодавством України.

     4.4. Спори, які можуть виникнути в процесі виконання цього Договору, Сторони вирішують шляхом переговорів. Спори, не вирішені шляхом переговорів Сторін, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.  

5. Форс-мажор

 5.1 Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання або неналежне виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, якщо воно сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин.

5.2 Під форс-мажорними обставинами в цьому Договорі слід розуміти будь-які обставини зовнішнього щодо Сторін характеру, що виникли без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна було ні передбачити, ні уникнути, включаючи стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі тощо), обставини суспільного життя (воєнні дії, громадські хвилювання, епідемії, страйки, бойкоти), а також видання актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні заходи, які унеможливлюють виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором або перешкоджають такому виконанню.

  5.3 Сторона, що не має можливості належним чином виконати свої зобов’язання за цим Договором внаслідок форс-мажорних обставин, повинна письмово негайно повідомити іншу Сторону про існуючі перешкоди та їх вплив на виконання зобов’язань за цим Договором.

6. Інші умови

 6.1.                Договір укладено українською мовою у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

6.2.                Після підписання даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу.

6.3.                Зміни та доповнення до цього Договору можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою 

7. Строк дії договору

 7.1.        Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 30.12.2017 року, але у будь якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань. 

8. Юридичні адреси та платіжні реквізити 

ВИКОНАВЕЦЬ:

КПІ ім.. Ігоря Сікорського

03056, м. Київ, проспект Перемоги, 37

Одержувач плати за навчання –

КПІ ім.. Ігоря Сікорського

код ЄДРПОУ 02070921,

КЕКД 25010100

рахунок № 31257289113853 в ДКСУ

м. Києва., МФО 820172,

В призначенні платежу вказати

“за навчання на курсах при

ННЦ «ЕКОТЕЗ»  КПІ ім. Ігоря Сікорського, б/н 592

Індивідуальний податковий номер – 020709226587. 

Свідоцтво про реєстрацію платника

ПДВ - 36112954.

Статус КПІ ім.. Ігоря Сікорського платника податку на прибуток – не є суб'єктом сплати податку.

Тел./факс: 204-90-92; 204-80-94

ЗАМОВНИК:

ЖБК «…»

Адреса:

 

Код ЄДРПОУ …;

 

 

 

 

 

 

 

 

 Перший проректор

КПІ ім.. Ігоря Сікорського

                                        Ю.І. Якименко

 Науковий керівник ННЦ «ЕКОТЕЗ»  КПІ ім.. Ігоря Сікорського

 

 

Голова ЖБК                          

            

                                                 Г.Б. Варламов

 

Зразок заявки

 

                                                                                                                Завідувачу кафедри  ТПТ НТУУ «КПІ»

                                                                                                                проф. Варламову Г.Б. 

 Просимо Вас включити до числа слухачів курсів підвищення кваліфікації для керівних працівників комунальних підприємств, ОСББ відомчих та інвестиційних будинків і ЖКГ наступних кандидатів: 

з/п

ПІБ слухача,

електронна адреса, конт.телефон

Рік

народження

Освіта

Посада

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Керівник

___________ (ПІБ)                                                                                            (підпис)

 Примітка

 Заявку у сканованому вигляді можливо переслати електронною поштою на нашу адресу: tef_tpt@ukr.net.

 

 

 

 

 

                                                                              НТУУ КПІ      ТЕФ      Розклад       Бібліотека      Електронний Кампус      Вебкамери       Радіо КПІ       Студмістечко