Спецпитання гідрогазодинаміки

Статус кредитного модуля            вільний вибір                                 

Інститут/факультет      теплоенергетичний                                           

Кафедра    теоретичної та промислової теплотехніки                               

 

 

І. Загальні відомості

 

Дисципліна відноситься до циклу професійної та практичної підготовки. Обсяг дисципліни 3 кредити ESTS. Передумовою вивчення цієї дисципліни є засвоєння знань з дисциплін, що викладаються попередньо, а саме: НФ-01, «Вища математика», 17кр.; НФ-03  «Хімія», 4кр.;  НФ-02  «Фізика», 10кр.; НП-01 «Гідрогазодинаміка», 6кр.; НП-02 «Технічна термодинаміка», 9кр.; НП-03 «Тепломасообмін», 12кр.; НФ-07 «Технічна механіка», 10кр.;  ЗП-03    «Нагнітачі та теплові двигуни», 5кр.; ЗП-17 «Електротехніка та основи електроніки», 4,5кр.; НФ-05 «Інформаційні технології»,  8,5кр.;  НФ-04  «Інженерна та комп’ютерна графіка», 7кр..

Дисципліна надає знання, які є необхідними при вивчення окремих розділів інших професійно-орієнтованих дисциплін, які викладаються після неї, а також є основою для виконання курсового та дипломного проектування.

 

II. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ

 

Форма навчання

Семестр

Код дисципліни

Всього

Розподіл за семестрами та видами занять

Кількість МКР

Вид індивідуального завдання

Семестрова атестація

Лекції

Практ

зан.

Семінари

 

Лабор.

зан.

СРС

Всього

У тому числі на виконання індивід. семестрових завдань

Денна

6

ВП-02/а

5/108

36

18

-

-

54

15

1

РГР

Залік

 

 

 

 

III. Мета і завдання дисципліни

 

Дисципліна “Спецпитання гідрогазодинаміки” має на меті дати студентам спеціальності “Теплоенергетика” поглиблені знання розділів “Гідрогазодинаміки”, які є теоретичною основою процесів, що мають місце у сучасних теплогенеруючих та теплоспоживаючих апаратах та установках.

Здобуті знання по закономірностям гідростатики та гідродинаміки однофазних і двофазних потоків дадуть можливість визначати режими руху теплоносіїв, розраховувати поля швидкостей і тисків у теплотехнічному обладнанні.

          Знання цієї дисципліни забезпечує повноцінне сприйняття та вивчення тих наступних дисциплін навчального плану, в яких розглядаються детально питання використання, експлуатації, автоматизації, проектування теплотехнологічних апаратів і установок, а саме: ЗП-07 «Теплові мережі – 1», ВП-10 «Теплові мережі – 2»; ЗП-09 « Проектування теплоенергетичних установок»; ВП-05 «Спецпитання тепло масообміну»; ВП-07 «Спецпитання теплотехнологічних процесів і установок»; ВП-08 «Використання не традиційних джерел енергії»; ВП-09 «Акумулювання енергії та теплові насоси».

 

 

IV. Зміст дисципліни

 

Розділ 1 Вступ

Тема 1.1 Предмет. сновні поняття та визначення;

Тема 1.2 Методи вивчення руху рідини. Моделі рідини.

Розділ 2 Пограничний шар

Тема 2.1 Основні поняття. Причини виникнення.

Тема 2.2 Диференційні рівняння пограничного шару

Тема 2.3 Основні характеристики пограничного шару

Розділ 3 Рух рідин і газів з великими швидкостями

Тема 3.1 Швидкість поширення слабких збурень. Швидкість звуку.

Тема 3.2 Дозвукові течії рідин і газів

Тема 3.3 Надзвукові течії рідин і газів

Розділ 4 Турбулентний рух рідин і газів

Розділ 5 Окремі випадки течії рідини

Тема 5.1 Гідравлічний удар. Гідравлічний таран

Тема 5.2 Витікання рідин із отворів і насадків .

Розділ 6 Гідродинаміка плівок рідини

Тема 6.1 Способи генерації плівок рідини

Тема 6.2 Режими течії

Тема 6.3 Мінімальна густина зрошення.

 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення

 

Навчання ведеться способом прослуховування лекцій, з веденням конспекту та наступним відпрацюванням навичок використання теоретичного матеріалу для вирішення прикладних задач на практичних заняттях. Велике значення  у вивченні дисципліни має самостійна робота студентів над окремими теоретичними питаннями та при виконанні індивідуального завдання

 

Основна література

  1. Дейч М.Е., Зарянкин А.Е. Гидрогазодинамика.-М.: Энергоатомиздат, 1984.-384с.
  2. Дмитриевский В.И. Гидромеханика.-М.: Морской транспорт, 1962.. -295с.
  3. Федяевский К. К., Войткунский Я. И., Фаддеев Ю. И. Гидромеханика.-Л.: Судостроение, 1968. –568с.
  4. Ю. М. Тананайко, Е. Г. Воронцов Методы расчета пленочных процессов.

-К.: Техніка, 1975. –311с. 

 

  1. 5.     Кутепов А.М., Стерман Л.С., Стюшин Н.Г. Гидродинамика и теплообмен при парообразовании.-М.: Высшая школа, 1986-   с.328

Література знаходиться в НТБ, та кафедрі ТПТ.

Індивідуальне консультування проводиться відповідно до розкладу консультацій здисципліни.

 

VI. Характеристика індивідуальних завдань

 

При виконанні індивідуальних семестрових завдань студенти повинні продемонструвати вміння застосовувати теоретичні знання для вирішення типових гідромеханічних задач, важливих для промислової теплотехніки.

Прикладами таких задач може бути:

а) Розрахунок та проектування циркуляційного контуру з природною циркуляцією;

б) Газодинамічний розрахунок довгого трубопровода.

 

VIІ. Методика оцінювання

 

При проведенні семестрової атестації враховується активність студента на лекціях та практичних заняттях, результати, отримані при виконанні модульних контрольних робіт, та якість виконання індивідуальних завдань.

Рейтинг з дисципліни (RD) враховує роботу студента протягом семестру. . RD розраховується за 100-бальною шкалою.

Система рейтингових балів по дисципліні “Спецпитання гідрогазодинаміки” наведена в таблиці 1. Для виставлення оцінки до залікової книжки RD переводиться у оцінки системи ESTS та традиційні оцінки відповідно до таблиці 2.

 

Таблиця 1 – Система рейтингових балів по дисципліні

“Спецпитання гідрогазодинаміки”

№ п/п

Вид занять

Максимальна кількість балів

Мінімальна кількість балів

1

4 відповіді на практичних заняттях

20

0

2

Дві контрольні роботи

30

0

3

Розрахункова робота

50

30

 

Рейтингова шкала R

100

 

 

Мінім. стартовий рейтинг r=0,4R

40

 

 

Таблиця 2 – Відповідність рейтингової оцінки RD  оцінкам системи ESTS

та традиційної оцінки.

RD

Оцінка ESTS

Традиційна оцінка

95-100

A

 

 

Зараховано

85-94

B

75-84

C

65-74

D

60-64

E

RD<60

FX

Незараховано

rc<40

F

Не допущено

 

VIII. Організація

          Дисципліна вивчається обов’язково всіма студентами спеціальності в VI  семестрі.

Контактний телефон лектора: Барабаш Петро Олексійович – 454 90 97.

 

 

 

                                                                              НТУУ КПІ      ТЕФ      Розклад       Бібліотека      Електронний Кампус      Вебкамери       Радіо КПІ       Студмістечко