Джерела теплопостачання та споживачі теплоти

Статус кредитного модуля  Кредитний   модуль   відноситься   до   циклу  дисциплін професійно-практичної підготовки  і є дисципліною за вибором ВНЗ.

Факультет                 теплоенергетичний

Кафедра           теоретичної та промислової теплотехніки.

 

І. Загальні відомості    

      Кредитний модуль відноситься до циклу дисциплін професійно-практичної підготовки і є дисципліною за вибором ВНЗ. Передумовою його вивчення є засвоєння знань з кредитних модулів, що викладаються попередньо, а саме: “Гідрогазодинаміка” (код НП-01); “Технічна термодинаміка” (код НП-02); “Тепломасообмін” (код НП-03); “Теплотехнологічні процеси та установки ” (код П-01); “Котельні установки промислових підприємств” (код П-02).    

     Кредитний модуль надає знання, які є необхідними при вивченні окремих розділів інших професійно-орієнтованих дисциплін, які викладаються після нього, а також є основою для виконання курсового та дипломного проектування.

           

 

 

ІІ. Розподіл навчального часу

 

Семестр

Код кредитного модуля

Всього

( кред/год)

   Розподіл за видами занять

   ( всього год / год у тижні )

 СРС

Модульні контрольні роботи (кількість.)

Індивід. завдання

( вид)

Семестрова

атестація

(вид)

Лек-ції

Практич-

ні

Лаборатор-

ні (комп. практикум)

 

VI

очна

ЗП-04

6/216

54/3

18/1

18/1

126

2

РР

іспит

IX

заочна

ЗП-04

5/180

14

-

4

162

-

КР

іспит

VII

заочна

ЗП-04

6/216

20

-

8

188

-

ДКР

іспит

VI

прис-

корена

ЗП-04

6/216

20

-

8

188

-

ДКР

іспит

    

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Мета і завдання кредитного модуля

     Метою вивчення кредитного модуля “Джерела теплопостачання та споживачі теплоти” є отримання необхідних знань та вироблення вміння проектувати і експлуатувати системи теплопостачання промислового підприємства та житлово-комунального сектору, забезпечуючи надійність роботи систем з мінімальними витратами енергетичних, матеріальних і трудових ресурсів.

     Завданнями кредитного модуля, що вивчається, є творче засвоєння:

     - методів визначення потреб підприємств та житлово-комунального сектору в парі та теплоті гарячої води для проведення технологічних та санітарно-технічних процесів;

     - пристроїв та установок систем опалення, вентиляції і кондиціювання приміщень;

     - схем, складу обладнання та режимів роботи парових, водогрійних і пароводогрійних котелень;

     - правил технічної експлуатації установок та систем теплопостачання.

     Завданнями кредитного модуля є також вироблення вмінь:

     - виконувати розрахунки теплоенергетичних установок та їх обладнання, використовуючи сучасні математичні методи та ПЕОМ;

     - визначати витрати паливно-енергетичних та матеріальних ресурсів в установках систем теплопостачання і споживачів теплоти;

     - визначати параметри повітря і  теплоносіїв, системи теплопостачання споживачів та їх основне і допоміжне обладнання, провадити його експлуатацію.

 

 

IV. Зміст кредитного модуля              

     Розділ 1.  Споживачі    теплоти   на   промислових   підприємствах    та   в   житлово-  

                  комунальному секторі.

Тема 1.1. Розрахунки теплових навантажень споживачів теплоти для проектування джерела

                   теплопостачання.

     Розділ 2. Теоретичні основи опалювально-вентиляційної техніки.

Тема 2.1. Термодинамічні характеристики атмосферного повітря.

Тема 2.2. Процеси змішування повітря.

Тема 2.3. Надходження теплоти та вологи в приміщення.

     Розділ 3. Системи механічної вентиляції.

Тема 3.1. Загальні відомості про вентиляцію.

Тема 3.2. Методи розрахунків повітрообміну приміщень.

Тема 3.3. Розрахунки та вибір обладнання систем механічної вентиляції.

     Розділ 4. Системи та установки кондиціювання повітря.

Тема 4.1. Загальні відомості про системи кондиціювання повітря.

Тема 4.2. Основні  схеми   оброблення  повітря  в  центральних  системах   кондиціювання

                   повітря.    Побудова  в  h-d-діаграмі процесів зміни стану повітря. Розрахунки.                   

Тема 4.3. Характеристики та вибір обладнання центральних кондиціонерів.

Тема 4.4. Місцеві системи кондиціювання повітря.

     Розділ 5. Системи опалення.

Тема 5.1. Загальні відомості про системи опалення.

Тема 5.2. Системи водяного опалення.

Тема 5.3. Системи парового опалення.

     Розділ 6. Котельні  для систем централізованого теплопостачання.

Тема 6.1. Загальні відомості про котельні.

Тема 6.2. Принципові теплові схеми котелень.

Тема 6.3. Методика розрахунків теплових схем котелень.

Тема 6.4. Розрахунки та вибір основного та допоміжного обладнання котелень.

Тема 6.5.Паливопостачання котелень.

Тема 6.6. Техніко-економічні показники роботи котелень.

 

 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення

     Основний змістовний матеріал кредитного модуля викладається на лекціях. При розгляді схем та конструкцій обладнання студенти очної форми навчання заздалегідь роздруковують їх на комп’ютері за матеріалами викладача, аналогічні рисунки підготовлені на плакатах.  Використовуються також рекламні проспекти провідних фірм – виробників обладнання.

     На практичних заняттях студенти виконують індивідуальні розрахунки споживачів теплоти, систем теплоспоживання, теплових схем котелень, на основі розрахунків вибирають основне та допоміжне обладнання.

     На лабораторних заняттях провадяться дослідження окремих установок і елементів систем теплопостачання, а на комп’ютерному практикумі – їх розрахунки з використанням ПЕОМ за розробленими програмами.

     В розрахунковій роботі (для студентів очної форми навчання) за індивідуальними завданнями виконуються розрахунки теплових навантажень споживачів теплоти, описується робота теплової схеми котельні та виконується її розрахунок (ручний для одного режиму, комп’ютерний – для п’яти режимів) і вибирається оптимальна кількість парових та водогрійних котлів.

     В курсовій роботі (для студентів заочної форми навчання, 9 семестр) за індивідуальними завданнями виконуються розрахунки теплових навантажень споживачів теплоти, описується робота теплової схеми котельні та виконується її розрахунок для максимальнозимового режиму і вибирається оптимальна кількість парових та водогрійних котлів.

     В домашній контрольній роботі (для студентів заочної форми навчання, 7 семестр та прискореної форми навчання, 6 семестр) студенти  вирішують за індивідуальними варіантами окремі задачі: розрахунки теплових навантажень споживачів на опалення, вентиляцію, гаряче водопостачання та технологічні процеси;  розрахунки теплових втрат приміщеннями;  розрахунки термодинамічних характеристик атмосферного повітря;   визначення параметрів суміші;  розрахунки надходжень теплоти та вологи до приміщень;      розрахунки повітрообміну приміщень;  вибір калориферів в системі механічної вентиляції.       

 

 

Основна література

А. Підручники та навчальні посібники, які знаходяться в НТБ НТУУ «КПІ»:

     1. Голубков Б.Н., Пятачков Б.И., Романова Т.М. Кондиционирование воздуха, отопление и вентиляция  - М.: Энергоиздат, 1982. -232с.

     2. Проектування котелень промислових підприємств: Курсове проектування з елементами САПР: Навч. посібник / О.М. Алабовський, М.Ф. Боженко, Ю.В.Хоренженко. - К.: Вища шк., 1992. 207с.

     3. Боженко М.Ф., Сало В.П., Джерела теплопостачання та споживачі теплоти: Навч. посіб. – К.: ІВЦ „Виробництво „Політехніка”, 2004. – 192.

 

Б. Методичні вказівки до лабораторної та розрахункової робіт знаходяться на кафедрі.

           Індивідуальне консультування здійснюється щотижня за графіком, який доводиться до відома студентів на початку семестра. Відвідування консультацій та звіт про виконану самостійну роботу є обов’язковими.

 

 

VI. Мова

           Мова викладання лекцій, проведення практичних та лабораторних занять - українська.

 

VIІ.Характеристика індивідуальних завдань

     В процесі вивчення дисципліни за індивідуальними варіантами студентами виконуються наступні індивідуальні завдання:

     • розрахункова робота (РР) для студентів очної форми навчання, яка складається з двох частин:

     - Розрахунки теплових навантажень споживачів на опалення, вентиляцію, гаряче водопостачання та технологічні процеси.

      - Розрахунки теплової схеми промислово-опалювальної пароводогрійної котельні з відпуском теплоти в закриту або відкриту систему теплопостачання (паливо-газ або мазут). Для максимально зимового режиму виконується ручний розрахунок, для решти чотирьох режимів - розрахунки провадяться на ЕОМ. На основі розрахунків вибирається тип та оптимальна кількість котлів (парових і водогрійних).

     • курсова робота (КР) для студентів заочної форми навчання, 9 семестр, яка складається з двох частин:

     - Розрахунки теплових навантажень споживачів на опалення, вентиляцію, гаряче водопостачання та технологічні процеси.

     - Розрахунки теплової схеми промислово-опалювальної пароводогрійної котельні з відпуском теплоти в закриту систему теплопостачання (паливо-газ або мазут)  для максимально зимового режиму. На основі розрахунків вибирається тип та оптимальна кількість котлів (парових і водогрійних).

     • домашня контрольна робота (КР)  для студентів заочної форми навчання, 7 семестр та прискореної форми навчання, 6 семестр, яка складається з семи окремих задач:

     1. Розрахунки теплових навантажень споживачів на опалення, вентиляцію, гаряче водопостачання та технологічні процеси.

     2. Розрахунки теплових втрат приміщеннями.

     3. Розрахунки термодинамічних характеристик атмосферного повітря.

     4. Визначення параметрів суміші.

     5. Розрахунки надходжень теплоти та вологи до приміщень.

     6. Розрахунки повітрообміну приміщень.

     7. Вибір калориферів в системі механічної вентиляції.      

 

           

 

VIІІ. Методика оцінювання

     З кредитного модуля для студентів очної форми навчання передбачена рейтингова система оцінки успішності студентів.

     Рейтинг студента з кредитного модуля складається з балів, що він отримує за:

     1) виконання аудиторних та домашніх індивідуальних завдань з практичних занять;

     2) виконання та захист лабораторних робіт;

     3) дві модульні контрольні роботи;

     4) одну розрахункову роботу;

     5) відповідь на екзамені.

     Умовою допуску до екзамену є зарахування всіх індивідуальних завдань з практичних занять, всіх лабораторних робіт (комп’ютерного практикуму), розрахункової роботи; написані модульні контрольні роботи; а також стартовий рейтинг Rс ³ 35 балів

     За відповіді не екзамені при максимальному розмірі екзаменаційної шкали перевод з традиційної оцінки в рейтингову оцінку здійснюється за наступними критеріями:

«відмінно» –            38 – 43 бали;

«добре» –                 18 – 37 балів;

«задовільно» –           3 – 17 балів;

«незадовільно» –         2 бали.

 

 

 

Таблиця переведення рейтингової оцінки з навчальної дисципліни RD

 

 

RD = Rс + Rе

 

Оцінка ECTS

 

Традиційна оцінка

95...100

A

відмінно

85...94

B

 

добре

75...84

C

60...64

D

 

задовільно

108...116

E

RD < 60

Fx

незадовільно

Rс < 35, або не виконані інші умови допуску до екзамену

 

F

 

не допущений

 

.

IХ. Організація

     Кредитний модуль вивчається обов’язково всіма студентами спеціальності:

-          у  VI  семестрі студентами очної форми навчання та прискореної заочної форми навчання;

-          у VII та IX семестрах студентами заочної форми навчання.

 

Контактний телефон лектора: Боженко Михайло Федорович – 454 90 94.

                                                                              НТУУ КПІ      ТЕФ      Розклад       Бібліотека      Електронний Кампус      Вебкамери       Радіо КПІ       Студмістечко