Системи виробництва та розподілу енергоносіїв промислових підприємств

Статус дисципліни: Дисципліна відноситься до циклу дисциплін за вибором вищого навчального закладу

Факультет :       теплоенергетичний

Кафедра :           теоретичної та промислової теплотехніки.

 

 

 І. Загальні відомості.

 

Дисципліна відноситься до циклу  професійної  підготовки і є дисципліною  за вибором ВНЗ. Вивчення  дисципліни  базується  на знананнях  отриманих  в курсах НП-02 „Технічна термодинаміка”, НП-03 „Тепломасообмін”, НП-01 „Гідрогазодинаміка”, ЗП-03 „Нагнітачі та теплові двигуни”, ЗП-01 „Теплотехнічні процеси та установки”.

              Дисципліна надає знання, необхідні для  практичного  використання при  експлуатації  різких систем енергопостачання, а також  є основною для   курсового та дипломного проектування.

 Кредитний модуль  має обсяг 5,5 кредитів  ECTS.

 

ІІ. Розподіл навчального часу.

 

Семестр

Код кредитного модуля

Всього

( кред/год)

Розподіл за видами занять

( всього год / год у тижні )

СРС

Модульні контрольні роботи (кількість)

Індивід. завдання

(вид)

Семестрова

атестація

(вид)

Лекції

Практичні

 

Лабораторні

5

5/ЗП-06/1

5,5/198

54/3

27/1,5

-

    117

1

РГР

іспит

 

 

ІІІ. Мета і завдання дисципліни.

 

Завдання та мета дисципліни  складається у вивченні загальних принципів функціонування систем виробництва та розподілу  енергоносіїв  різних  типів, їх структури  особливостей експлуатації систем повітропостачання та ситем забезпечення підприємств продуктами розподілення повітря.

Окрім цього, вивчення дисципліни надасть студентам вмінь проектування та раціональної експлуатації систем та установок, які забезпечують ефективне виробництво  енергоносіїв одночастно вирішенням питань енергозбереження та охорони навколишнього середовища.

Завданням вивчення дисципліни є набуття студентами системи знань, навичок та умінь.

 

Знання:

 1. Суми відомостей, які мають відношення до дисципліни, та які були викладені в інших дисциплінах.
 2. Основної технічної літератури по питаннях, які розглядаються в дисципліні.
 3. Основних вимог до  вибору технологічних аппаратів.
 4. Основних схем по виробництву, підготовці та транспортування енрегоносіїв.
 5. Методів розрахунків обладнання різних систем енергопостачання.
 6. Засобів енергозбереження та захисту навколишнього середовища.

 

Уміння:

 1. Виконувати розрахунки технологічних процесів , апаратів, магістралей для виробництва та переробки енергоносія.
 2. Оцінювати ефективність роботи основного та допоміжного обладнання різних систем енегопотсачання.
 3. Розробити рекомендації по покращенню роботи систем та по оптимізації роботи обладнання.

 

Навички:

 1. Виконання основних розрахунків апаратів та установок різних типів, які використовують в системах енергопостачання.
 2. Розуміння та осмислення схем ВР, їх особливостей та раціональної експлуатації.
 3. Роботи з науково-технічною, нормативною та довідковою літературою за тематикою дисципліни.

 

 

IV. Зміст дисципліни.

 

Кредитний модуль 5/П-06/1 Системи виробництва та розподілу енергоносіїв 

Тема 1.1  Поняття  про систему  та роль  енергоносіїв у виробництві.

Тема 2.1 Класифікація  споживачів стисненого повітря. Вимоги до якості.

Тема 2.2  Визначення навантаження на КС. Вибір тину та кількості компресорів.

Тема 2.3 Допоміжне обладнання КС та його  розрахунки.

Тема 2.4  Технологічні схеми компресорних  станцій. Методи регулювання продуктивності КС.

Тема 2.5  Основне технологічне обладнання компресорних станцій.

Тема 2.6 Енергетичні та економічні показники роботи КС. Шляхи їх удосконалення.

Тема 3.1    Характеристики споживачів технічної води.

Тема 3.2 Тиски систем  промислового водопостачання та їх характеристики.

Тема 3.3 Основне та допоміжне  обладнання  систем водопостачання.

Тема 3.4  Мережі  систем водопостачання економічні та енергетичні показники  роботи.

Тема 4.1  Характеристики  промислових споживачів продуктами  розділення  повітря.

Тема 4.2 Теоретичні основи зрідження  повітря.

Тема 4.3 Технічні  процеси зрідження повітря.

Тема 4.4 Основне та  допоміжне  обладнання кисневих станцій. Організація виробництва та розподілу кисню та азоту.

 

 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення.

 

Основний матеріал змістового модуля викладається на лекціях. Відпрацювання навичок практичного використання теоретичного матеріалу відбувається на практичних заняттях та при виконанні розрахункових робіт, які вимагають самостійних творчих зусиль студентів

 

Основна література

 

 

 1. Соколов Е.Я., Бродянський В.М.

Энергетические основы трансформации тепла и процессов охлаждения – М.: Энергоиздат, 1981. – 320 с.

 1. Черкасский В.М. Насосы, вентиляторы, компрессоры. – М.:ЭАИ, 1984. – 416 с.
 2. Абрамов Н.Н. Водоснабжение. –М.: Стройиздат, 1982 – 440 с.
 3. Глизманенко Н.Н. и др. Получение кислорода. – М.: ЭИ, 1960 г.

 

Додаткова література

 

 1. Вахлер Б.Л. Оборудование насосных и воздуходувных станций металург. Заводов. – М.: ЭАИ, 1968.
 2. Макаров В.М. и др. Рациональное использование и очистка воды на машиностроительных предприятиях. – М.: Машиностроение, 1988.
 3. Юренев В.Н. и др. Справочник энергетика промышленных предприятий .-М.: ЭИ, 1965.

 

Індивідуальне консультування здійснюється щотижня за графіком, який доводиться до відома студентів на початку семестру. Відвідування консультацій та звіт про виконану самостійну роботу є обов’язковими.

 

 

VI. Мова.

 

Мова викладання лекцій російська через відсутність  україномовного підручника. Мова при проведенні практичних занять українська.

 

 

VIІ. Характеристика індивідуальних завдань.

 

         З метою поглиблення вивчення дисципліни та набуття стійких вмінь самостійних і кваліфікаційних розрахунків, вибору основного і допоміжного устаткування системи повітря та водопостачання. В процесі вивчення дисципліни студентами виконується курсова робота з системи повітропостачання.

         При виконанні  розрахункових робіт  визначаться потреба в енергоносіях різних   типів вибирається необхідне  обладнання, проводиться розрахунки мереж енергопостачання, визначаються витрати  допоміжних енергоносіїв на виробництво  проводиться розрахунки окремих видів обладнання, визначаються шляхи зменшення витрат на виробництво енергоносіїв. Вимоги  до оформлення  розрахункових робіт загально прийнятті в НТУУ „КПІ”.

                               

 

VIІІ. Методика оцінювання.

 

Семестрова атестація проводиться в V семестрі у вигляді іспиту, до якого допускається студент, який виконав всі передбаченні робочим навчальним планом завдання з дисципліни. Якщо студент не розв’язав запропоновану йому задачу, він відсторонюється від подальшого опитування і отримує незадовільну оцінку.

При оцінюванні розрахункової роботи враховується самостійність і свідомість зроблених розрахунків, а також якість  ь оформлення текстової та графічної документації.

 

 

ХІ. Організація.

Дисципліна вивчається обов’язково всіма студентами спеціальності в І семестрі.

Контактний телефон лектора: Леонтьєв Георгій Григорович – 454 90 92.

                                                                              НТУУ КПІ      ТЕФ      Розклад       Бібліотека      Електронний Кампус      Вебкамери       Радіо КПІ       Студмістечко