Системи газопостачання

Статус дисципліни: Дисципліна відноситься до циклу дисциплін за вибором вищого навчального закладу

Факультет :       «теплоенергетичний»

Кафедра :           теоретичної та промислової теплотехніки.

 

 

І. Загальні відомості.

 

Промислові підприємства різних галузей господарства вимагають енергоносіїв різних видів та параметрів. Причому питома вага енергоносіїв складає в деяких з них до 50% витрат на виробництво готової продукції. Тому питання скорочення цих витрат енергоносіїв за рахунок раціоналізації схем отримання та постачання, використання передових технологій та питання енергозбереження при одержанні цих енергоносіїв мають велике народногосподарське значення.

Студенти повинні набути навики у виборі раціональних схем виробництва енергоносіїв, умінні розраховувати потребу в них, складати та аналізувати схеми, визначати напрямки удосконалення систем енергопостачання.

Вивчення дисципліни базується на знаннях, отриманих в курсах «НП – 01 «Гідрогазодинаміка» – 6 кр., НП – 02 «Технічна термодинаміка» – 9 кр., НП – 03 «Тепломасообмін» – 12 кр., НФ – 01 «Вища математика» – 17 кр., НФ – 02 «Фізика» – 10 кр., НФ – 03 «Хімія» – 4 кр., НФ – 05 «Інформаційні технології» – 8,5 кр., ЗП – 01 «Теплотехнологічні процеси та установки» – 9 кр.

Знання, отримані в даному курсі використовуються при вивченні дисциплін спеціалізації, виконанні дипломних проектів.

Кредитний модуль має обсяг 1,5 кредити ЕСТS.

 

 

ІІ. Розподіл навчального часу.

 

Семестр

Код кредитного модуля

Всього

( кред/год)

Розподіл за видами занять

( всього год / год у тижні )

СРС

Модульні контрольні роботи (кількість)

Індивід. завдання

(вид)

Семестрова

атестація

(вид)

Лекції

Практичні

 

Лабораторні

VI

6/ЗП-06/2

1,5/54

18/1

10/0,5

 

26

1

РГР

диф. залік

 

 

ІІІ. Мета і завдання дисципліни.

 

Завдання та мета курсу складається у вивченні загальних принципів, структури та функціонування систем виробництва та розподілу газу та особливостей їхніх основних елементів: свердловин для видобування газу, магістральних газопроводів, газокомпресорних станцій, газорегуляторних станцій та пунктів тощо, систем газопостачання, питань експлуатації обладнання.

Крім цього, вивчення дисципліни надасть студентам вмінь проектування та раціональної експлуатації систем та установок, що забезпечують використання газу як енергоносія, а також комплексне вирішення питань енергозбереження та охорони навколишнього середовища та ефективної роботи систем виробництва та розподілу різних енергоносіїв.

Завданням вивчення дисципліни є набуття студентами системи знань, навичок та умінь.

 

Знання:

 1. Суми відомостей, які мають відношення до дисципліни, та які були викладені в інших дисциплінах.
 2. Основної технічної літератури по питаннях, які розглядаються в дисципліні.
 3. Основних вимог вибору та конструкцій технологічних аппаратів.
 4. Основних схем по виробництву, підготовці та транспортування газу.
 5. Методів розрахунків обладнання різних систем газопостачання.
 6. Засобів енергозбереження та захисту навколишнього середовища.

 

Уміння:

 1. Виконувати розрахунки технологічних процесів , апаратів, магістралей для виробництва та переробки газу.
 2. Оцінювати ефективність роботи основного та допоміжного обладнання різних систем газопостачання.
 3. Розробити рекомендації по покращенню роботи систем та по оптимізації роботи обладнання.

 

Навички:

 1. Виконання основних розрахунків апаратів та установок різних типів, які використовують в системах газопостачання.
 2. Розуміння та осмислення схем газопостачання, їх особливостей та раціональної експлуатації.
 3. Роботи з науково-технічною, нормативною та довідковою літературою за тематикою дисципліни.

 

 

IV. Зміст дисципліни.

 

Кредитний модуль 6/П-06/2 Системи газопостачання

Змістовний модуль 5

Тема 5.1        Загальні відомості про горючі та негорючі гази. Класифікація та характеристика природних та штучних газів.

Тема 5.2        Технологічна схема добування, транспортування, збереження та розподілу природного вуглеводневого газу. Свердловини для добування газу. Магістральні газопроводи.

Тема 5.3        Компресорні станції (КС) магістральних газопроводів (МГ)

Тема 5.4        Газорозподільні станції (ГРС), газорегуляторні пункти (ГРП) та газорегуляторні установки (ГРУ).

Тема 5.5        Газове обладнання для ГРП (ГРУ) та його вибір (регулятори тиску, газові фільтри, запобіжні скидні та запірні клапани).

Тема 5.6        Газові мережі населених пунктів та промислових підприємств.

Тема 5.7        Основи розрахунків газових мереж населених пунктів та промислових підприємств низького та середнього (високого) тиску.

Тема 5.8        Корозія газопроводів та захист від неї.

Тема 5.9        Штучні гази, їх властивості, отримання та переробка (напівкоксовий, коксовий та генераторні гази). Коксова батарея.

Тема 5.10      Підготовка природних газів до транспортування та використання (очистка від H2S)

 

 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення.

 

Навчання ведеться способом прослуховування лекцій, з веденням конспекту та наступним відпрацюванням навичок практичного використання теоретичного матеріалу для вирішення прикладних задач на практичних заняттях.

Основний матеріал змістового модуля викладається на лекціях.

На практичних заняттях розглядаються методики розв’язання задач, розв’язуються типові задачі. В розрахунковому завданні містяться більш складні задачі, розв’язання яких вимагає самостійних творчих зусиль студента.

 

Основна література

 

 1. Алабовский А.Н., Анцев Б.В., Романовский С.А. Газоснабжение и очистка промышленных газов. – Киев: «Вища школа», 1985, - 192с.
 2. Скафтымов Н.А. Основы газоснабжения. – Л.: Недра, 1975, -234 с.
 3. Кулаков Н.Г., Бережнов Н.А., Справочник по газоснабжению. – Киев, 1979, - 242 с.
 4. Методические указания к расчетам, контрольные задания и программа по курсу «Системы производства и распределение энергоносителей» Раздел «Системы газоснабжения»/Укл. Б.В. Анцев, Г.Г. Леонтьєв.-К.: КПІ, 1993.-68с. Рос. мовою/
 5. Раздаточный материал по курсам: «Топливо, основы теории горения и огнетехнические установки» для студентов заочной формы обучения по специальности «Промышленная теплоэнергетика» /Сост. Б.В. Анцев.- К.: КПИ, 1989.-44с./.

 

Додаткова література

 

 1. Юренев В.Н. и др. Справочник энергетика промышленных предприятий .-М.: ЭИ, 1965.
 2. Горюхин А.Н. Газовые сети и установки . – М.: Стройиздат, 1978.-267с.
 3. Ионин А.А. Газоснабжение. – М.: Стройиздат, 1981, -440с.

 

 

Індивідуальне консультування здійснюється щотижня за графіком, який доводиться до відома студентів на початку семестру. Відвідування консультацій та звіт про виконану самостійну роботу є обов’язковими.

 

 

VI. Мова.

 

Мова викладання лекцій українська. Мова при проведенні практичних занять українська.

 

VIІ. Характеристика індивідуальних завдань.

 

При виконанні індивідуальних семестрових завдань студенти повинні продемонструвати вміння застосовувати теоретичні знання для вирішення типових задач газопостачання, важливих для теплоенергетики.

З метою поглиблення вивчення дисципліни та набуття стійких вмінь самостійних і кваліфікованих розрахунків в процесі вивчення дисципліни студентами виконується розрахункова робота. Завданням на РГР передбачено розв’язання окремих задач аналітичним та графічним способами а також зображення схем газопостачання споживача.

Питання пропонуємо для РГР: відносна густина газу; пропускна здатність магістрального газопроводу; аеродинамічні розрахунки газопроводів – розрахунок газопроводів низького тиску, визначення кінцевого (початкового) тиску газу у газопроводах середнього та високого тиску, розрахунок тупикових газопроводів середнього та високого тиску; конденсація водяної пари з природного газу при його транспортуванні; витрата природного газу споживачем; очищення природного газу від сірководню та диоксиду вуглецю. Вимоги до оформлення розрахункової роботи – загальноприйняті в НТУУ «КПІ».

 

 

VIІІ. Методика оцінювання.

 

Семестрова атестація проводиться в VІ семестрі у вигляді диференційованого заліку, до якого допускається студент який виконав всі передбаченні робочим навчальним планом завдання з дисципліни (кредитного модуля). Якщо студент не розв’язав (абсолютно) запропоновану йому задачу, він відсторонюється від подальшого опитування і отримує незадовільну оцінку.

При оцінюванні розрахункової роботи враховується самостійність і свідомість зроблених висновків а також якість оформлення текстової та графічної частини роботи.

 

 

ІХ. Організація.

 

Дисципліна вивчається обов’язково всіма студентами спеціальності в VІ семестрі.

 

 

 

Контактний телефон лектора: Фуртат Ірина Едуардівна – 454 97 91

                                                                              НТУУ КПІ      ТЕФ      Розклад       Бібліотека      Електронний Кампус      Вебкамери       Радіо КПІ       Студмістечко