Теплові мережі

Статус кредитного модуля    обов’язковий                        

Інститут/факультет      теплоенергетичний                                           

Кафедра    теоретичної та промислової теплотехніки

                                  

І. Загальні відомості

 

Дисципліна відноситься до циклу професійної та практичної підготовки. Обсяг дисципліни 5 кредитів ESTS. Передумовою вивчення цієї дисципліни є засвоєння знань з дисциплін, що викладаються попередньо, а саме: НФ-01, «Вища математика», 17кр.; НФ-03  «Хімія», 4кр.;  НФ-02  «Фізика», 10кр.; НП-01 «Гідрогазодинаміка», 6кр.; НП-02 «Технічна термодинаміка», 9кр.; НП-03 «Тепломасообмін», 12кр.; НФ-07 «Технічна механіка», 10кр.;  ЗП-03    «Нагнітачі та теплові двигуни», 5кр.; ЗП-17 «Електротехніка та основи електроніки», 4,5кр.; НФ-05 «Інформаційні технології»,  8,5кр.;  НФ-04  «Інженерна та комп’ютерна графіка», 7кр..

Дисципліна надає знання, які є необхідними при вивчення окремих розділів інших професійно-орієнтованих дисциплін, які викладаються після неї, а також є основою для виконання курсового та дипломного проектування.

 

ІІ. Розподіл навчального часу

 

Форма навчання

Семестр

Код дисципліни

Всього

Розподіл за семестрами та видами занять

Кількість МКР

Вид індивідуального завдання

Семестрова атестація

Лекції

Практ

зан.

Семінари

 

Лабор.

зан.

СРС

Всього

У тому числі на виконання індивід. семестрових завдань

Денна

7

ЗП-07

5/180

54

18

-

-

108

20

1

РГР

Іспит

 

 

 

 

 

 

III. Мета і завдання дисципліни

 

Дисципліна “Теплові мережі” має на меті ознайомити студентів спеціальності “Теплоенергетика” з енергетичними основами та ефективністю теплофікації, переваги централізованого теплопостачання, видами теплового навантаження, методикою розрахунку тепломереж, методикою регулювання відпуску тепла при його сумісним виробітком з електроенергією, а також з гідравлічними розрахунками теплових мереж, врахуванням нівелірних висот реальних теплоспоживачів, тепловим розрахунком, розрахунком на самокомпенсацію трубопроводів теплових мереж, елементами конструкцій тепломереж.

При вивченні матеріалів курсу показуються успіхи вітчизняної науки та техніки і задачі в теплопостачанні міст України. Запропонований курс допомагає формувати знання, уміння та навички, що одержуються студентами при вивченні дисципліни для подовження прогресу в галузі теплоенергетики.

          Знання цієї дисципліни забезпечує повноцінне сприйняття та вивчення тих наступних дисциплін навчального плану, в яких розглядаються детально питання використання, експлуатації, автоматизації, проектування теплотехнологічних апаратів і установок, а саме: ЗП-09 « Проектування теплоенергетичних установок»; ВП-07 «Спецпитання теплотехнологічних процесів і установок»; ВП-08 «Використання не традиційних джерел енергії»; ВП-09 «Акумулювання енергії та теплові насоси».

 

.

 

IV. Зміст дисципліни

 

 1. Вступ.
 2. Аналіз паливно-енергетичного комплексу України.
 3. Енергетична ефективність теплофікації.
 4. Системи теплопостачання.
 5. Режими регулювання централізованого теплопостачання.
 6. Теплофікаційне обладнання теплових джерел та теплових споживачів.
 7. Гідравлічні режими та розрахунки теплових мереж.
 8. П’єзометричний графік
 9. Устрій та елементи будівельного обладнання теплових мереж.
 10. Механічний та тепловий розрахунки теплових мереж.
 11. Математична оптимізація, моделювання систем теплопостачання.
 12. Експлуатація мереж теплопостачання.
 13. Техніко-економічне обгрунтування систем теплофікації.

 

 

 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення

 

Навчання ведеться способом прослуховування лекцій, з веденням конспекту та наступним відпрацюванням  навичок практичного використання теоретичного матеріалу для вирішення прикладних задач на практичних заняттях.

 

Основна література

 1. Ионин А.А., Хлебов Б.М. “Теплопостачання”. – М.: “Будвіддав”, 1982, -33 с.
 2. Соколов Е.Я, “Теплофікація і теплові мережі”. – М.: “Енергія”, 1982, -360с.
 3. Проектування котелень промислових підприємств; Курсове проектування з елементами САПР. Навч. посібник. (О.М. Алабовський, М.Ф. Боженко, Ю.В. Хоренженко), -К.: “Вища школа”, 1992, - 207 с.
 4. Сафонов А.П. Збірник задач по теплофікації та тепловим мережам. Еавч. посібник. –М.: “Енергія”, 1988, -240 с.
 5. Водяні теплові мережі. Справ. посібник. –М.: “Енерговіддав”, 1988, -376с.

Індивідуальне консультування проводиться відповідно до розкладу консультацій здисципліни.

 

 

VI. Характеристика індивідуальних завдань

 

При виконанні індивідуальних семестрових завдань студенти повинні продемонструвати вміння застосовувати теоретичні знання для вирішення типових  задач, важливих для промислової теплотехніки.

Прикладами таких задач може бути:

 1. Розробка схеми та розрахунок теплового пункту конкретного теплоспоживача.
 2. Побудова п’єзометричного графіка теплової мережі від ТЕЦ до споживача.
 3. Розробка системи паропостачання промислового підприємства.
 4. Розрахунок режиму роботи теплового пункту в умовах водоразбору з теплової мережі.
 5. Розрахунок теплових та гідравлічних втрат по тепловій мережі від ТЕЦ до теплоспоживача.

 

 

 

 

VIІ. Методика оцінювання

 

При проведенні семестрової атестації враховується активність студента на лекціях та практичних заняттях, результати, отримані при виконанні модульних контрольних робіт, якість виконання індивідуальних завдань та результатів іспиту по дисципліні.

Рейтинг з дисципліни (RD) враховує роботу студента протягом семестру та рівень знань, умінь і навичок, які студент виявив на іспиті. Рейтинг RD разом з іспитом формується як сума балів, нарахованих студенту за роботу в семестрі (поточна успішність), і балів, набраних на іспиті. RD розраховується за 100-бальною шкалою.

Система рейтингових балів по дисципліні “Гідрогазодинаміка” наведена в таблиці 1. Для виставлення оцінки до залікової книжки RD переводиться у оцінки системи ESTS та традиційні оцінки відповідно до таблиці 2.

 

Таблиця 1 – Система рейтингових балів по дисципліні “Гідрогазодинаміка”

№ п/п

Вид занять

Максимальна кількість балів

Мінімальна кількість балів

1

4 відповіді на практичних заняттях

36

0

2

Дві контрольні роботи

12

0

3

Розрахункова робота

22

14

 

Семестровий рейтинг RС

60

 

4

Екзамен по дисципліні RЕ

40

0

 

Рейтингова шкала R=RС+RЕ

100

 

 

Мінім. стартовий рейтинг rС=0,4RС

20

 

 

 

 

Таблиця 2 – Відповідність рейтингової оцінки RD  оцінкам системи ESTS

та традиційної оцінки.

RD=rc+re

Оцінка ESTS

Традиційна оцінка

95-100

A

Відмінно

85-94

B

Добре

75-84

C

65-74

D

Задовільно

60-64

E

RD<60

FX

Незадовільно

rc<20

F

Не допущено

 

VIII. Організація

          Дисципліна вивчається обов’язково всіма студентами спеціальності в VII  семестрі.

Контактний телефон лектора: Барабаш Петро Олексійович – 454 90 97.

 

 

                                                                              НТУУ КПІ      ТЕФ      Розклад       Бібліотека      Електронний Кампус      Вебкамери       Радіо КПІ       Студмістечко