Системи та установки знешкодження промислових викидів

Статус дисциплін:   Дисципліна відноситься до циклу дисциплін за вибором вищого навчального закладу.

Факультет :       теплоенергетичний

Кафедра:             теоретичної та промислової теплотехніки

 

І. Загальні відомості.

 

Дисципліна відноситься до циклу  професійної  підготовки і є дисципліною  за вибором ВНЗ.

Метою дисципліни є ознайомлення студентів з різними видами забруднень, які мають місце на підприємствах, де планується робота випускників, та з методами знешкодження їх негативного впливу на оточуюче середовище.

Дисципліна забезпечує виконання розрахункових робіт, курсових та дипломних проектів. Обсяг дисципліни 4,5 кредитних модуля ECTS.

 

ІІ. Розподіл навчального часу.

 

Семестр

Код кредитного модуля

Всього

( кред/год)

Розподіл за видами занять

( всього год / год у тижні )

Модульні контрольні роботи (кількість)

РГР

Семестрова

атестація

(вид)

Лекції

Практичні

 

СРС

10

ЗП-06

4,5/162

54

18

    117

2

1

іспит

 

 

ІІІ. Мета і завдання дисципліни

 

Мета дисципліни складається у вивченні студентами загальних видів забруднень навколишнього середовища працюючими підприємствами, їх властивостей та впливу на оточуюче середовище, методам боротьби із шкідливим впливом цих викидів, та шляхи зменшення цього впливу.

Завданням дисципліни є набуття студентами системи знань, навичок та умінь.

 

 

 

Знання:

 1. Суми відомостей, які мають відношення до дисципліни.
 2. Видів викидів підприємств та їх шкідливий вплив на навколишнє середовище.
 3. Основних типів і конструкцій пристроїв для боротьби з викидами.
 4. Методів розрахунків цих пристроїв.

 

Уміння:

 1. Виконувати розрахункирізних типів апаратів, які використовуються в процесах очистки викидів.
 2. Оцінювати ефективність роботиобладнання газоочисних та інших пристроїв.
 3. Розробити рекомендації по покращенню роботи технологічних процесів з екологічної точки зору.

 

Навички:

 1. Виконанняправильних економічних висновків про роботу технологічних апаратів.
 2. Вибір оптимальних методів боротьби з викидами.
 3. Роботи з науково-технічною, нормативною та довідковою літературою за тематикою кафедри.

 

IV. Зміст дисципліни.

 

Тема 1.1. Загальні проблеми захисту довкілля.

Тема 2.1. Класифікація засобів та методів викидів в атмосферу.

Тема 2.3. Абсорбційні методи очистки відходячих газів.

Тема 2.4. Адсорбційні та хемосорбційні методи боротьби з викидами.

Тема 2.5. Каталітичні та термічні методи очистки газів.

Тема 3.1. Властивості та класифікація стічних вод.

Тема 3.2. Системи промислового водопостачання.

Тема 3.3. Фізичні методи очищення.

Тема 3.4. Фізико-хімічні методи очищення.

Тема 3.5. Хімічні методи очищення.

Тема 3.6. Біохімічні методи очищення стічних вод.

Тема 3.7. Термічні методи очищення промстоків.

 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення.

 

Основний матеріал модуля викладається на лекціях. Практичне використання теоретичного матеріалу відбувається на практичних заняттях та при виконанні розрахункових робіт, які вимагають самостійних творчих зусиль студентів

 

 

Основна  література

 

 1. Родионов А.И., Клушин В.Н. и др. Техника защиты окружающей среды.-М.:Химия, 1989-540 с.
 2.  Ріхтер Л.Л., Волков Е.П. та ін. Охорона водного та повітряного басейнів від викидів ТЕС.-М.:Енерговидав, 1981.-246с.
 3. Кузнєцов І.Е. Захист повітряного басейну від забруднен6ь шкідливими речовинами хімічних підприємств.-М.:Хімія, 1979.-344с.

 

 

Додаткова література

 

 1. Жуков А.О. и др. Методы очистки производственных сточных вод.-М.: Стройиздат, 1977.-204 с.
 2. Коузов Л.А., Мальгін А.Д. Очистка від пилу газів та повітря в хімічній промисловості.-М.: Хімія
 3. Павлов К.Ф., Романков П.Т.  и др. Примеры  и задачи по курсу процесов и аппаратов химической технологии.-Л.:Химия, 1987.-578с.

 

 

VI. Мова

Мова викладання – українська.

 

 

VII. Характеристика індивідуальних занять

 

З метою поглиблення вивчення дисципліни та набуття вмінь та навичок студентом проводиться розрахунково-графічна робота та 2 модульні контрольні роботи.

При виконанні цих робіт для конкретних типів очисної апаратури проводяться з використанням сучасних методів розрахунки розмірів апаратів, гідро- та аеродинамічних режимів їх роботи, визначення потрібних кількісних характеристик процесу очистки. Вимоги до оформлення – загальноприйняті в НТУУ «КПІ».

 

 

VIII. Методика оцінювання

 

Семестрова атестація проводится в 10 семестрі у вигляді іспиту, до якого допускаються студенти, які виконали всі передбачені навчальним планом завдання. Якщо студент не орієнтується в теоретичних та розрахункових матеріалах, він відсторонюється від подальшого опитування і отримує незадовільну оцінку.

При виконання РГР враховується свідомість та самостійність виконаних робіт, якість оформлення текстової та графічної документації.

IX. Організація

 

Дисципліна вивчається обов’язково всіма студентами спеціальності в 10 семестрі.

                                                                              НТУУ КПІ      ТЕФ      Розклад       Бібліотека      Електронний Кампус      Вебкамери       Радіо КПІ       Студмістечко