Проектування теплоенергетичних установок

Статус кредитного модуля обов’язковий                        

Інститут/факультет      теплоенергетичний                                           

Кафедра    теоретичної та промислової теплотехніки

                                 

І. Загальні відомості

 

Дисципліна відноситься до циклу професійно практичної підготовки і є дисципліною за вибором ВНЗ. Обсяг дисципліни всього 4 кредита ESTS.

Передумовою вивчення цієї дисципліни с засвоєння знань з дисциплін, що викладаються попередньо, а саме: НФ-01, «Вища математика», I7кр,; НФ-0З «Хiмiя», 4кр.; НФ-02 «Фiзика», 10 кр.; НП-01 «Гiдрогазодинамiка», 6 кр.; НП-02 «Технiчна термодинамiка», 9 кр.; НП-03 «Тепломасообмiн», 12 кр.; НФ-07 «Технiчна механiка», 10 кр.; ЗП-03 "Нагнiтачi та тепловi двигуни», 5 кр.; 3П-17 «Електротехнiка та основи електронiки», 4,5кр.; НФ-05 «Iнформацiйнi технологiї», 8,5 кр.; НФ-04 «Iнженерна та комп’ютерна графіка», 7 кр.. Дисциплiна надає знання, якi є необхiдними при вивченні окремих роздiлiв iнших професiйно-орiєнтованих дисциплiн, якi викладаються пiсля неї, а також є основою для виконання курсового та дипломного проектування.

 

ІІ. Розподіл навчального часу кредитного модуля

 

 

Семестр

Код  кредитного модуля

Всього

(кред./год)

Розподіл за видами занять

(всього год / год у тижні)

СРС

Кількість МКР

Вид індивідуального завдання

Семестрова атестація

(вид)

Лекції

Практ

зан.

 

Лабор.

зан.

Всього

У тому числі на виконання індивід. семестрових завдань

8

ЗП-09

4/144

54

-

-

 

90

34

1

КП

Іспит

 

 

III. Мета і завдання дисципліни

 

Метою вивчення курсу являється отримати необхідні знання по організації проектування теплоенергетичних і тепловикористовуючих установок промислових підприємств та житлово-комунального сектора з  виведенням їх на проектну потужність і одержання оптимальних техніко-економічних показників.

Одержані в курсі знання студенти повинні проявити при курсовому та дипломному проектування

 

IV. Зміст дисципліни

Розділ 1. Проектування підприємств з теплоенергетичними і тепломасообмінним устаткуванням

Тема 1.1. Проектна документація.

Тема 1.2. Теплова схема промпідприємства

Розділ 2. Проектування систем водопостачання промислового вузла.

Тема 2.1. Загальні принципи промислового водопостачання.

Контрольна з розділів 1,2

Розділ 3. Основи проектування ТМО установок.

Тема 3.1. Організація проектування.

Тема 3.2.Методи розрахунку ТМО установок.

 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення

 

Навчання ведеться способом прослуховування лекцій, з веденням конспекту та наступним відпрацюванням навичок практичного використання теоретичного матеріалу для вирішення прикладних задач при виконанні модульної контрольної та курсового проекту.

 

Основна література

  1. Бакластов А.М., Горбенко В.А., Удыма П.Г. Проектирование, монтаж и эксплуатация тепломассообменных установок.-М.: Энергоиздат, 1981, 336с.
  2. СНиП 1.02.01-85. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство зданий и сооружений. Госстрой СССР, М. 1986.
  3. Семенюк В.Д., Терновцев В.Е. Комплексное использование воды в промышленном узле.-К.: «Будівельник», 1974, с.232.
  4. Проектирование бессточных схем промышленного водоснабжения /И.И.Браславский, В.Д.Семенюк  и др.-К.:  «Будывельник», 1977, 204с.
  5. Сергеев В.И., Карпак Б.В. Водоснабжение и очистка сточных вод предприятий. Конспект лекций.-Днепропетровск: ДМИ, 1973, с.138.
  6. Покровский В.Н., Аракчеев Е.П. Очистка сточных вод тепловых электростанций.-М.: Энергия, 1980, с.256.

 

Допомiжна лiтература

  1. Алабовский А.Н., Удыма П.Г. Аппараты погружного горения. - М.: Издательство МЭИ, 1994. – 282с.

2. Лебедев П.Д., Щукин А.А. Теплоиспользующие установки

    промышленных предприятий. – М.: “Энергия”, 1970. –408с.

3. Теплотехнический справочник. Т.2/ Под ред. В.Н.Юренева и

    П.Д.Лебедева. –М.: Энергия, 1968.-896с.

4. Кириллов П.Л., Юрьев Ю.С., Бобков В.П. Справочник по

    теплогидравлическим расчетам.-М.: 1984.-211с.

5. Чернобыльский И.И. Выпарные установки. – Киев: Вища школа, 1970.

   –496с.

  1. Методические указания к курсовому проекту по дисциплине

    “Тепломассообменные и холодильные установки” для студентов

    специальности “Промышленная теплоэнергетика” .Раздел “Тепловые и

    гидравлические расчёты центробежных плёночных теплообменных

    аппаратов”.  / Сост. И.И.Пуховой.-К. :КПИ,1989.-28с.

 7. Методические указания к выполнению курсовых и дипломных проектов   

    на основе САПР для студентов специальности “Промышленная

    теплоэнергетика” .Раздел “Энергоустановки и трансформаторы

    теплоты”. / Сост. Н.А.Дикий.-К. :КПИ,1990.-28с.

 

 

 

VI. Мова

 

Мова викладання лекцій  - українська.

 

VII. Характеристика індивідуальних завдань

 

З метою поглиблення вивчення дисципліни  та набуття стійких вмінь та навичок самостійних розрахунків i вибору основного i допоміжного устаткування теплоенергетичних  установок передбачено виконання студентами денної форми навчання в 8 семестрі курсового проекту. Студенти заочної форми навчання виконують в 8 семестрі домашню контрольну роботу.

Тематика курсових проектів повинна відображає різноманітність змісту задач, які необхідно розв’язувати фахівцям напряму бакалаврської підготовки 6.050601 «Теплоенергетика».

Теми курсових проектів мають відповідати змісту навчання зі спеціальності, бути пов’язані з рішенням реальних задач в галузі промислової теплотехніки, бути спрямованими на розробку нових сучасних або перспективних високоефективних теплоенергетичних  і теплотехнологічних установок і процесів, на удосконалення і інтенсифікацію  існуючих з метою підвищення їх продуктивності, надійності, економічності, термінів експлуатації і т. ін., та на пошук найбільш раціональних способів використання теплоти і палива при здійсненні енергоємних  теплотехнологічних процесів, на зниження забруднення навколишнього середовища. Наприклад:

-          розробка (або розширення, реконструкція, енергетична модернізація) систем: тепло- , паливо- або холодопостачання промислових об’єктів (дільниць, цехів, підприємств) різних галузей промисловості, житлових масивів, громадських будівель; виробництва і розподілу енергоносіїв, комплексного використання вторинних енергоресурсів; знешкоджування промислових викидів; вентиляції і кондиціювання клімату приміщень виробничих, громадських, житлових об’єктів;

-          розробка (розширення, удосконалення) теплоенергетичного господарства промислового підприємства;

-          розробка (реконструкція, енергетична модернізація) високо- або низькотемпературних теплотехнологічних процесів і установок (вогнетехнічних, паровикористовуючих) різних галузей промисловості;

-          розробка процесів і установок різного призначення, в яких передбачається використання нетрадиційних джерел енергії, відновлюваних енергоресурсів.

VIІI. Методика оцінювання

При проведенні семестрової атестації враховується активність студента на лекціях, результати, отримані при виконанні модульної контрольної роботи, якість виконання індивідуального завдання (КП) та результатів іспиту по дисципліні.

Рейтинг з дисципліни (RD) враховує роботу студента протягом семестру та рівень знань, умінь і навичок, які студент виявив на іспиті. Рейтинг RD разом з іспитом формується як сума балів, нарахованих студенту за роботу в семестрі (поточна успішність), і балів, набраних на іспиті. RD розраховується за 100-бальною шкалою.

IX. Організація

 

Дисципліна вивчається обов’язково всіма студентами спеціальності в IV семестрі

                                                                              НТУУ КПІ      ТЕФ      Розклад       Бібліотека      Електронний Кампус      Вебкамери       Радіо КПІ       Студмістечко