Використання вторинних енергоресурсів

Статус (кредитного модуля) дисципліни: входить до блоку вибіркових навчальних дисциплін і є дисципліною за вибором ВНЗ

Факультет:        теплоенергетичний

Кафедра:            теоретичної та промислової  теплотехніки

 

 1. Загальні відомості

 

Використання вторинних енергоресурсів є одним із шляхів підвищення ефективності виробництва та подальшого розвитку і удосконалення структури паливно-енергетичного балансу країни, вирішення проблем енергозбереження.  В навчальному плані відповідна дисципліна належить до блоку   вибіркових навчальних дисциплін, які формують професійні знання та кругозір студентів на рівні підготовки спеціаліста і готують їх до дипломного проектування. Дисципліна базується на вивченні фундаментальних теоретичних дисциплін, а саме: НП-01 «Гідрогазодинаміка», 6 кр.; НП-02 «Технічна термодинаміка», 9 кр.; НП-03 «Тепломасообмін», 12 кр. та спеціальних дисциплін, а саме: ЗП-01 «Теплотехнологічні процеси та установки», 9 кр.; ЗП-04 «Джерела теплопостачання та споживачі теплоти», 6 кр.; ЗП-02 «Котельні установки промислових підприємств», 8 кр. В свою чергу дисципліна забезпечує подальше вивчення дисциплін НП-02(спеціалісти) та НП-04 (магістри) “Енергозбереження в теплопостачанні”, 6,5 кр.; ЗП-08 “Системи та установки знешкодження промислових викидів”, 4,5 кр., а також виконання комплексного курсового проекту та дипломного проектування.

Метою вивчення дисципліни є отримання знань в галузі методів та установок, що забезпечують використання різних видів вторинних енергоресурсів, а також методів та установок енерготехнологічного комбінування в основних енергоємних галузях промисловості. Задача вивчення дисципліни полягає в набутті вмінь проектування та експлуатації систем та установок, що забезпечують раціональне використання енергоресурсів в різних галузях промисловості, вмінь сумісного вирішення питань енергозбереження та захисту навколишнього середовища.

 

 

 

 1. II.               Розподіл навчального часу

 

Розподіл навчальних годин за видами навчальних занять виконується відповідно до робочих навчальних планів згідно з нижченаведеною таблицею:

 

Форма

навчання

 

Семестр

Всього

кредитів/годин

Розподіл навчального часу за видами занять

Семестрова

атестація

 

 

лекції

практ.

семін

лабор

комп.

практ.

СРС

Денна

7

5/180

54

9

-

9

-

108

іспит

Заочна

10

4/144

14

4

-

-

-

64

іспит

 

III. Мета і завдання дисципліни

 

Метою вивчення дисципліни є отримання знань в галузі методів, схем та установок, що забезпечують використання різних видів вторинних енергоресурсів, а також методів та установок енерготехнологічного комбінування в основних енергоємних галузях промисловості.

Задача вивчення дисципліни полягає в набутті вмінь проектування та експлуатації систем та установок, що забезпечують раціональне використання енергоресурсів в різних галузях промисловості, вмінь сумісного вирішення питань енергозбереження та захисту навколишнього середовища.

Завданням вивчення дисципліни є набуття системи нижчеперелічених конкретних знань, умінь та навичок.

 

Знання

 1. Місця та ролі промислової теплоенергетики в паливно-енергетичному комплексі країни.
 2. Значення раціональної побудови теплоенергетичної системи промислового підприємства.
 3. Призначення і конструкцій теплотехнологічного та енергетичног обладнання.
 4. Апаратів і пристроїв для регенерації бросової теплоти теплотехнологічних та теплоенергетичних установок.
 5. Методик розрахунку і вибору тепловикористовуючого обладнання.
  1. Методик оцінки ефективності і загальної економічності використання різних видів ВЕР.

 

Уміння

 1. Аналізувати техніко-економічні показники роботи теплотехноло-гічного обладнання.
 2. Виконувати техніко-економічний аналіз варіантів інженерних рішень раціонального тепловикористання.
 3. Складати тепловий баланс теплотехнічних установок.
 4. Вибирати оптимальний режим роботи теплотехнічного обладнання.
 5. Користуватись стандартами, нормативно-довідковими матеріа-лами.

 

 

IV. Зміст дисципліни

Розділ 1. Вступ

Тема 1.1.Вторинні енергоресурси промисловості.

Тема 1.2.Загальні енергетичні та ексергетичні характеристики виробничих вогнетехнічних процесів та агрегатів.

Розділ 2. Методи та установки для використання теплоти відхідних виробничих газів.

Тема 2.1. Відхідні виробничі гази як теплоносій.

Тема 2.2. Основи теорії регенеративного використання теплоти відхідних газів.

Тема 2.3.Керамічні регенератори та металеві рекуператори.

Тема 2.4.Котли-утилізатори (КУ) на відхідних виробничих газах.

Розділ 3.Системи охолодження високотемпературних агрегатів.

Розділ 4.Використання фізичної теплоти технологічних продуктів.

Розділ 5. Використання фізичної теплоти технологічних відходів.

Розділ 6.Методи та установки для використання низькопотенціальної теплоти.

Тема 6.1.Основні джерела низькопотенціальної теплоти.

Тема 7.2.Теплові насоси та трансформатори теплоти.

Розділ 7.Енерготехнологічне комбінування в промисловості.

Розділ 9.Термічне знешкодження промислових викидів.

 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення

 

Основний матеріал змісту навчання, що викладається на лекціях, містить в собі інформацію, наведену в підручнику(Куперман Л.И., Романовский С.А., Сидельковский Л.Н. Вторичные энергоресурсы и энерготехнологическое комбинирование в промышленности.-Киев: Вища школа, 1986), а також зібрану з різних літературних джерел, наведених в переліку літератури.

На лабораторно-практичних заняттях виконуються розрахунки різних типів утилізаторів теплоти як в ручному режимі, так і за допомогою спеціально розроблених комп’ютерних програм, які встановлені на комп’ютерах в комп’ютерному класі. Основні етапи цієї роботи забезпечені методичними вказівками, наведеними в переліку літератури.

 

Основна література

 

 1. Куперман Л.И., Романовский С.А., Сидельковский Л.Н. Вторичные энергоресурсы и энерготехнологическое комбинирование в промышленности.-Киев: Вища школа, 1986.
 2. Голубков Б.Н. и др. Теплотехническое оборудование и теплоснабжение промышленных предприятий.- М.:Энергия, 1979.
 3. Воинов А.П., Зайцев В.А., Куперман Л.И., Сидельковский Л.Н. Котлы-утилизаторы и энерготехнологические агрегаты.-М.: Энергоатомиздат, 1989.
 4. Методические указания к курсовому и дипломному проектированию теплоиспользующих установок «Расчет термосифонных утилизаторов теплоты» / Сост. М.К.Безродный, С.А.Хавин, В.М.Подгорецкий.-К.:  КПИ, 1992.

 

Додаткова література

 

 1. Сазанов Б.В., Ситас В.И. Теплоэнергетические системы промышленных предприятий.-М.: Энергоатомиздат, 1990.
 2. Семененко Н.А. Организация теплоиспользования и энерготехно-логическое комбинирование в промышленной огнетехнике. - М.: Энергия, 1976.
 3. Андоньев С.М. Испарительное охлаждение металлургических печей.-М.: Металлургия, 1970.
 4. Лебедев П.Д., Щукин А.А. Теплоиспользующие установки промыш-ленных предприятий.-М.: Энергия, 1970.
 5. Рей Д. Экономия энергии в промышленности.-М.: Энергоатомиздат, 1983.

 

VI. Мова

 

Мова викладання лекцій російська через відсутність україномовного підручника. Мова при проведенні практичних занять українська.

 

VII.Характеристика індивідуальних завдань

 

З метою поглиблення вивчення дисципліни та набуття стійких вмінь самостійних і кваліфікованих розрахунків теплоутилізаційного обладнання в процесі вивчення дисципліни студентами виконуються розрахункові роботи. Розрахункові роботи виконуються за індивідуальними варіантами вихідних даних. Всього виконується три розрахункові роботи. Окрім ручних розрахунків проводяться розрахунки з використанням спеціально розроблених компьютерних програм.

VIII. Методика оцінювання

 

На протязі семестру проводиться захист кожної лабораторно-практичної розрахункової роботи. Семестрова атестація з дисципліни – залік.

 

IX. Організація вивчення дисципліни

 

Дисципліна вивчається обов’язково всіма студентами в сьомому семестрі.    

 

Контакти:    Безродний Михайло Костянтинович,

                     тел. 406-80-78,

                     E-mail:   m.bezrodny@kpi.ua

                                                                              НТУУ КПІ      ТЕФ      Розклад       Бібліотека      Електронний Кампус      Вебкамери       Радіо КПІ       Студмістечко