Гідрогазодинаміка

Статус кредитного модуля   обов’язковий                        

Інститут/факультет      теплоенергетичний                                           

Кафедра    теоретичної та промислової теплотехніки       

                           

 

І. Загальні відомості

 

 

 

Дисципліна відноситься до циклу професійної та практичної підготовки. Обсяг дисципліни 6 кредитів ESTS. Передумовою вивчення цієї дисципліни є засвоєння знань з дисциплін, що викладаються попередньо, а саме: НФ-01, «Вища математика», 17кр.; НФ-03  «Хімія», 4кр.;  НФ-02  «Фізика», 10кр.; НФ-07 «Технічна механіка», 10кр.;  НФ-05 «Інформаційні технології»,  8,5кр.;  НФ-04  «Інженерна та комп’ютерна графіка», 7кр..

 

Дисципліна надає знання, які є необхідними при вивчення окремих розділів інших професійно-орієнтованих дисциплін, які викладаються після неї, а також є основою для виконання курсового та дипломного проектування.

 

ІІ. Розподіл навчального часу

 

 

 

Форма навчання

Семестр

Код дисципліни

Всього

Розподіл за семестрами та видами занять

Кількість МКР

Вид індивідуального завдання

Семестрова атестація

Лекції

Практ

зан.

Семінари

 

Лабор.

зан.

СРС

Всього

У тому числі на виконання індивід. семестрових завдань

Денна

3

НП-01

6/216

54

36

-

-

126

15

1

РГР

Іспит

Заочна

3

НП-01

6/216

12

 

-

4

200

25

-

РГР

ДКР

Іспит

 

 

 

III. Мета і завдання дисципліни

 

 

 

Дисципліна “Гідрогазодинаміка” має на меті дати студентам спеціальності “Теплоенергетика” основи розділу теоретичної механіки, що відноситься до рідких і газоподібних середовищ, тобто механіки рідини і газу.

 

Здобуті знання по закономірностям гідростатики та гідродинаміки однофазних і двофазних потоків дадуть можливість визначати режими руху теплоносіїв, розраховувати поля швидкостей і тисків у теплотехнічному обладнанні.

 

          Знання цієї дисципліни забезпечує повноцінне сприйняття та вивчення тих наступних дисциплін навчального плану, в яких розглядаються детально питання використання, експлуатації, автоматизації, проектування теплотехнологічних апаратів і установок, а саме: ЗП-04 «Джерела теплопостачання»; ЗП-07 «Теплові мережі – 1», ВП-10 «Теплові мережі – 2»; ЗП-09 « Проектування теплоенергетичних установок»; ВП-05 «Спецпитання тепло масообміну»; ВП-06 «Спецпитання гідрогазодинаміки»; ВП-07 «Спецпитання теплотехнологічних процесів і установок»; ВП-08 «Використання не традиційних джерел енергії»; ВП-09 «Акумулювання енергії та теплові насоси».

 

 

 

 

 

IV. Зміст дисципліни

 

 

 

Розділ 1 Вступ

 

Тема 1.1 Предмет. основні поняття та визначення;

 

Тема 1.2 Методи вивчення руху рідини. Моделі рідини.

 

Розділ 2 Загальні відомості про рідкі та газоподібні середовища

 

Тема 2.1 Основні властивості рідин та газів;

 

Тема 2.2 Сили, діючі в рідинах та газах.

 

Розділ 3 Рівновага рідини (гідростатика)

 

Тема 3.1 Основні рівняння;

 

Тема 3.2 Гідростатичний тиск;

 

Тема 3.3 Практичне використання законів гідростатики.

 

Розділ 4 Кінематика суцільного середовища

 

Тема 4.1 Елементи теорії поля;

 

Тема 4.2 Кінематика плоско-паралельного руху рідини;

 

Тема 4.3 Кінематика вихрового руху рідини;

 

Тема 4.4 Прискорення рідини;

 

Тема 4.5 Тензори швидкості деформації. Тензор напруг.

 

Розділ 5 Гідродинаміка

 

Тема 5.1 Основні рівняння гідродинаміки;

 

Тема 5.2 Гідравлічні рівняння нерозривності і руху рідин;

 

Тема 5.3 Рух в’язких рідин;

 

Тема 5.4 Рух реальних рідин у трубах і відкритих каналах;

 

Тема 5.5 Втрати напору при течії реальних рідин і газів у трубах.

 

 

 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення

 

 

 

Навчання ведеться способом прослуховування лекцій, з веденням конспекту та наступним відпрацюванням  навичок практичного використання теоретичного матеріалу для вирішення прикладних задач на практичних заняттях.

 

 

 

Основна література

 

Дейч М.Е., Зарянкин А.Е. Гидрогазодинамика.-М.: Энергоатомиздат, 1984.-384с.

 

Дмитриевский В.И. «Гидромеханика».-М.: «Морской транспорт», 1984. с.

 

Кутепов А.М., Стерман Л.С., Стюшин Н.Г. Гидродинамика и теплообмен при парообразовании.-М.: «Высшая школа», 1986-   с.328.

 

Література знаходиться в НТБ, та кафедрі ТПТ.

 

Індивідуальне консультування проводиться відповідно до розкладу консультацій здисципліни.

 

VI. Характеристика індивідуальних завдань

 

 

 

При виконанні індивідуальних семестрових завдань студенти повинні продемонструвати вміння застосовувати теоретичні знання для вирішення типових гідромеханічних задач, важливих для промислової теплотехніки.

 

Прикладами таких задач може бути:

 

а) Розрахунок та проектування простих та вписаних поворотів;

 

б) Гідравлічний розрахунок складного трубопровода.

 

 

 

VIІ. Методика оцінювання

 

 

 

При проведенні семестрової атестації враховується активність студента на лекціях та практичних заняттях, результати, отримані при виконанні модульних контрольних робіт, якість виконання індивідуальних завдань та результатів іспиту по дисципліні.

 

Рейтинг з дисципліни (RD) враховує роботу студента протягом семестру та рівень знань, умінь і навичок, які студент виявив на іспиті. Рейтинг RD разом з іспитом формується як сума балів, нарахованих студенту за роботу в семестрі (поточна успішність), і балів, набраних на іспиті. RD розраховується за 100-бальною шкалою.

 

Система рейтингових балів по дисципліні “Гідрогазодинаміка” наведена в таблиці 1. Для виставлення оцінки до залікової книжки RD переводиться у оцінки системи ESTS та традиційні оцінки відповідно до таблиці 2.

 

 

 

Таблиця 1 – Система рейтингових балів по дисципліні “Гідрогазодинаміка”

 

№ п/п

Вид занять

Максимальна кількість балів

Мінімальна кількість балів

1

4 відповіді на практичних заняттях

36

0

2

Дві контрольні роботи

24

0

 

Семестровий рейтинг RС

60

20

4

Екзамен по дисципліні RЕ

40

0

 

Рейтингова шкала R=RС+RЕ

100

 

 

Мінім. стартовий рейтинг rС=0,4RС

20

 

 

 

 

Таблиця 2 – Відповідність рейтингової оцінки RD  оцінкам системи ESTS

 

та традиційної оцінки.

 

RD=rc+re

Оцінка ESTS

Традиційна оцінка

95-100

A

Відмінно

85-94

B

Добре

75-84

C

65-74

D

Задовільно

60-64

E

RD<60

FX

Незадовільно

rc<20

F

Не допущено

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Організація

 

          Дисципліна вивчається обов’язково всіма студентами спеціальності в  ІІІ  семестрі.

 

Контактний телефон лектора: Барабаш Петро Олексійович – 454 90 97.

 

 

 

 

 

                                                                              НТУУ КПІ      ТЕФ      Розклад       Бібліотека      Електронний Кампус      Вебкамери       Радіо КПІ       Студмістечко