Інформаційні технології. Основи програмування

Статус дисциплін: Дисципліна відноситься до циклу дисциплін професійно – практичної  підготовки і є обов`язковою.

Факультет :                теплоенергетичний

Кафедра :          теоретичної та промислової теплотехніки.

 

 

І. Загальні відомості

Широке використання сучасних досягнень науки та виробництва на підприємствах народного господарства країни безвідривно пов'язане з доступністю та можливістю використання інформації про нові дослідження та їх впровадження у виробництво. Великій рівень інформатизації передових підприємств дає їм можливість вчасно реагувати на зміни в попиту їх продукції, прогнозувати діяльність як окремих підрозділів, так і всього підприємства в цілому. Крім того, володіння засобами та технологіями сучасного комп'ютерного рівня дає можливість досягти значних успіхів у виробництві сучасної конкурентно спроможної продукції. Тому володіння здібностями використовувати сучасні комп'ютерні технології в реальному виробництві та інших сферах діяльності людства є не тільки бажаним, але й необхідним.

Дисципліна «Інформаційні технології» входить до блоку навчальних комп'ютерних дисциплін, які формують  здібності, знання та навички у студентів на рівні підготовки бакалавра.

 

ІІ. Розподіл навчального часу

Розподіл навчальних годин по видах навчальних занять виконується відповідно до робочих навчальних планів згідно з нижче наведеною таблицею.

 

Форма навчання

 

 

Семестр

 

Всього годин

 

 

Розподіл годин за видами занять

Кількість МКР,РР

Види індивідуального завдання

Семестрова атестація

 

Лекції

Практ. зан.

Комп’ютерний

п практикум

 

СРС

Код кредитного модуля

Всього

У тому числі на виконання індивіду-ального завдання

денна

 

2

144

36/2

18/2

36/2

90

54

1

МКР

      Залік

заочна

НФ-05/2

2

144

4

-

4

8

136

1

РР

Диф.залік

 прискорена заочна форма навчання

2

72

2

-

2

4

68

1

РР

Диф.залік

 

ІІІ. Мета і завдання програми кредитного модуля

          Знання цієї дисципліни забезпечує повноцінне сприйняття та вивчення тих наступних дисциплін навчального плану: П-13 «Основи автоматизації проектування»; НФ-04 «Інженерна та комп`ютерна графіка».

Метою вивчення програми є отримання знань та здобуття навичок використання сучасних комп'ютерних програм та сучасного програмного забезпечення, оволодіння методиками та практичними навичками використання текстових та графічних редакторів, глобальної комп'ютерної мережі "INTERNET".

 

IV. Зміст програми кредитного модуля

 

 

Розділ 1. Засади викорис­тання WINDOWS.

 

Тема 1.1 Опера­ційні системи     NORTON COMMANDER (FAR).

Тема 1.2  Робочий   стіл WINDOWS

Тема 1.3  Довідкова система WINDOWS

Тема 1.4  Файли та папки

Тема 1.5  Стандартні програми WINDOWS

Тема 1.6  Службові програми WINDOWS

Тема 1.7  Програма "Провідник"

Тема 1.8  Операційна система  WINDOWS COMMANDER

 

Розділ 2. Текстовий редактор WORD. Редактор презентацій PowerPoint.

 

Тема 2.1 Загальнівідомості та форматування текстів

Тема 2.2 Автотексти.

Тема 2.3 Редактор текс­тових спецефектів WORD АRТ. Побудова таблиць і діаграм.

Тема 2.4 Редактор презентацій Power Point.

 

Розділ 3. Засади викорис­тання INTERNET.

 

Тема 3.1 Загальні відомості.

Тема 3.2 Електронна пошта (Е-mail).

Тема 3.3 Види сервісу INTERNET.

Тема 3.4 Використання WWW, пошук інформації в INTERNET.

 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення

Програма другого кредитного модуля дисципліни «Інформаційні технології» містить лекційну частину, практичні заняття, комп`ютерний практикум, модульну контрольну роботу та розрахункову роботу для студентів заочної форми навчання. Важливою складовою частиною процесу вивчення матеріалу модуля є контрольована самостійна робота студентів.

Комп`ютерні практикуми мають розвинути у студентів самостійність в активному застосуванні теоретичних знань. При проведені занять, по можливості має забезпечуватися реалізація принципу проблемного навчання за яким ставляться задачі, що вимагають для свого розв’язання застосування як відомих стандартних методів, так і відшукання студентами нестандартних рішень. Завдання, які поставлені на комп`ютерних практикумах, ілюструють теоретичні положення, викладені в дисципліні, і підібрані з урахуванням специфіки майбутньої спеціальності студентів.

Робота студента контролюється на протязі всього семестру. Рейтингова система оцінювання враховує як роботу на комп`ютерних практикумах, так і виконання індивідуальних завдань.

Для оволодіння дисципліною рекомендуються такі орієнтовні норми часу на самостійну роботу: вивчення лекційного матеріалу – 1 година на 1 лекцію; підготовка до комп`ютерного практикуму – 1,5 години на 1 заняття; підготовка до заліку – 18 годин. Підсумковий контроль –  залік, диференційних залік у студентів заочної форми навчання.

 

Основна література з курсу «Інформаційні технології»:

Назва видання

1.

Коварт Роберт.   Использование Microsoft Windows XP Professional : Пер. с англ.   / Р. Коварт, Б. Книттель.- Специальное изд..- М.: Вильямс, 2004.- 752 с.

2.

Колесников Александр.   Windows 98. Русифицированная версия / А. Колесников.- К.: Ирина, 2002.- 368 c.

3.

Меженний О. О.   Microsoft Windows XP. Стислий курс.- М.: Вільямс, 2004.- 224 с.

4.

Кондратьев Г. Г.   Windows XP и полезные программы: установка и настройка / Геннадий Кондратьев.- СПб.: Питер, 2006.- 336 с.

5.

Кузнецова Н. А.   Установка и переустановка Windows / Н. А. Кузнецова.- 4-е изд..- СПб.: Наука и Техника, 2005.- 128 с.

6.

Меженний О. О.   Microsoft Windows XP. Стислий курс.- М.: Вільямс, 2004.- 224 с.

7.

Симонович Сергей Витальевич   Популярный самоучитель работы на компьютере / С.В. Симонович, В.И. Мураховский.- М.: ДЕСС КОМ, 2001.- 576 с.

8.

Симонович Сергей Витальевич и др   Windows: лаборатория мастера:Работа с компьютером без проблем : Практическое руководство по эффективному использованию компьютера .- М.: АСТ-ПРЕСС, Инфорком-Пресс, 2000.- 656 c.

9.

Богумирский Борис   Norton Commander 5.0: Новые возможности для пользователя.- СПб: Питер, 1995.- 288 с.

10.

Вульф Крис   Технологии Microsoft: проблемы и их решении : Пер. с англ.   : Универсальный справочник системного администратора   / Крис Вульф.- М.: Вильямс, 2004.- 736 с.

11.

Куртер Дж   Microsoft office 2000 : Учебный курс .- СПб.: ПИТЕР, 2000.- 635 с.

12.

Макарова Маріанна Володимирівна   Інформатика та комп'ютерна техніка : Навч. посіб.   / М. В. Макарова, Г. В. Карнаухова, С. В. Запара ; За ред. М. В. Макарової.- 2-ге вид., стер..- Суми: Університетська книга, 2005.- 642 с.

13.

Internet. = Internet : Полное руководство   : Пер. с англ.   / М. Янг, Д. Мюдер, Д. Кей и др..- К.: ВHV, 2001.- 864 с.

14.

Остропицкий В. М.   Internet-технологии / В. М. Остропицкий, И. В. Мозговая.- Днепропетровск, 2004.- 192 с.

15.

Ландэ Дмитрий Владимирович   Поиск знаний в Internet : Пер. с англ.   / Д.В. Ландэ.- М.: Диалектика, 2005.- 272 с.

16.

Колесников Александр   Internet / А. Колесников.- К.: Издательская группа BHV, 2001.- 400с.

17.

Сергеев Александр Петрович   HTML и XML / А.П. Сергеев.- М.: Вильямс, 2004.- 880 с.

18.

Зд. Кролл. Все об INTERNET. Руководство и каталог. Киев. Торгово-
издательское бюро.ВНУ.1995.591с.

19.

Пол Гилстер. Навигатор INTERNET. Путеводитель для человека с
компьютером и модемом. Джон Уайдли &Сакз.М.735с.

Додаткова література:

  Глинський Я.М. Практикум з інформатики: Навч. посібник. 2-е вид. – Львів: «Підприємство Деол», 1999. – 168 с.

 

VI. Мова

Викладання дисципліни здійснюється українською мовою, для іноземних студентів – російською і українською.

 

VII. Характеристика індивідуальних завдань

В якості індивідуального завдання студентам заочної форми навчання пропонується виконати розрахункову роботу, в якій необхідно створити презентацію за допомогою Powerpoint.

Навчитися застосовувати програми, аналізувати банки даних та приймати ефективні рішення є головною метою ознайомлення та отримання навичок з використання сучасних основ комп’ютерних технологій. Метою проведення розрахункової роботи є здобуття практичних навичок для роботи із програмним забезпеченням Windows: Powerpoint та закріплення знань набутих при вивченні першого кредитного модуля «Основи інформатики » дисципліни «Інформаційні технології».

Засвоєння основних особливостей Windows: Powerpoint дозволить ефективно використовувати комп’ютер для створення презентацій різного рівня складності тощо.

Розрахункова робота складається з однієї частини. Виконання завдання роботи є необхідною умовою для оволодіння практичними навичками з названої у роботі теми. Розрахункова робота виконується за відповідним алгоритмом, який розроблений з метою чіткого та ефективного засвоєння матеріалу. Дотримання алгоритму дозволяє отримати кінцевий результат і перейти до відповіді на запитання. Кожен із студентів повинен письмово відповісти на три запитання та навести конкретні приклади. Алгоритм вибору конкретних питань із наведеного переліку визначає викладач.

Під час виконання роботи необхідно ознайомитися із програмним  забезпеченням Powerpoint, його властивостями, створити найпростішу власну презентацію.

 

VIII. Методика оцінювання

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за:

1)    три відповіді (кожного студента в середньому) на  заняттях (за умови, що на одному занятті опитуються 6 студентів при максимальній чисельності групи 30 осіб  –  ;

2)    написання  експрес-контролю, який складаються із запитань тестового формату;

3)    одну модульну контрольну роботу;

4)    практичні заняття ;

5)    відповідь на заліку.

 

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання

 

1.Робота на комп’ютерному практикумі

Ваговий бал – 8. Максимальна кількість балів на всіх заняттях дорівнює  8балів х 3 = 24 балів.

Критерії оцінювання:

8 балів – відповіді на основні та додаткові запитання повні, вичерпні, обґрунтовані;

7-5 бали – відповідь на основне запитання правильна, відповіді на додаткові запитання з деякими неточностями;

4-1 бал – неповні або неточні відповіді на основне та додаткові запитання, студент володіє уривчастою інформацією;

0 балів – відповідь на основне запитання відсутня.

 

2. Експрес-контроль

Ваговий бал – 6. Максимальна кількість балів на всіх експрес-контролях дорівнює  6 балів х 5 = 30 балів.

Критерії оцінювання:

6 балів – вірні відповіді на всі запитання;

5 -1 бал  - у відповідях присутні помилки;

0 балів – відсутня жодна правильна відповідь.

 

3.Модульна контрольна робота

Ваговий  бал –  25.  Максимальна кількість балів за контрольну роботу  дорівнює  25 балів х 1 = 25 бали.

Критерії оцінювання:

25 балів – повні відповіді на теоретичні запитання і вірно розв’язана задача;

21-24 балів – присутні неточності в відповідях на теоретичні питання або розрахункові помилки в задачі;

14-20 балів – робота містить правильні відповіді на теоретичні запитання і не повний розв’язок практичного завдання;

10-13 балів – в роботі є правильні і повні відповіді лише на теоретичні питання;

0-9 – студент не володіє матеріалом.

4.Робота на практичних заняттях.

Ваговий бал –  21

Критерії оцінювання:

21 балів – доповідь підготовлена у відповідності з темою, проблема обґрунтована і ретельно досліджена, розкриті теоретичні та практиці аспекти, доповідь містить критичний аналіз інформаційних джерел, високий рівень презентації, повні відповіді на додаткові запитання;

11 – 20 балів – в доповіді містяться деякі неточності або проблема не повністю розкрита, відсутня думка студента,  презентація не на належному рівні, неповні відповіді на додаткові запитання;

0 – 10 балів – проблема розкрита не повністю, актуальність її необґрунтована, низький рівень презентації, студент не може відповісти на додаткові запитання і не орієнтується в проблемі.

Штрафні та заохочувальні бали за:

-   відсутність на практичному занятті без поважної причини.... –2 бали;

-   несвоєчасне (пізніше ніж на тиждень) подання КР.................. –10 балів;

-   участь в олімпіаді з дисципліни, розробка ситуаційних вправ, тестових завдань та задач з курсу, виконання завдань із удосконалення дидактичних матеріалів з дисципліни надається від 5 до 10 заохочувальних балів.

 

Розрахунок шкали (R)  рейтингу:

Сума   вагових  балів   контрольних   заходів  протягом  семестру  складає:

RС= 24 +30 + 25 + 21 = 100 балів.

Залікова складова шкали дорівнює 33 %  від  R, а саме:  

.

Таким чином, рейтингова шкала з дисципліни складає  R = RС + RЕ = 150 балів.

 

Необхідною умовою допуску до заліку є зарахування домашньої контрольної роботи, всіх експрес-контролів та презентаційної доповіді, а також стартовий рейтинг (rC) не менше 50 % від RС, тобто 50 балів.

 

Критерії екзаменаційного оцінювання:

50 – 47 балів – повні відповіді на всі питання або є окремі несуттєві неточності, або не більше трьох помилок в тестових завданнях;

40 – 47 балів – присутні неточності в відповідях на теоретичні запитання, є помилки в тестових завданнях або неточності в обґрунтуванні відповіді аналітичного завдання;

30 – 39 балів – неповні відповіді на теоретичні питання та аналітичне завдання, не більше 5 помилок в тестових завданнях;

0 – 29 балів – неповні відповіді на теоретичні запитання, є суттєві помилки в обґрунтуванні аналітичного завдання або відповідь на нього взагалі відсутня, більше 5 помилок в відповідях на тестові запитання.

Для отримання студентом відповідних оцінок (ECTS  та традиційних) його рейтингова оцінка   RD переводиться згідно з таблицею:

 

RD = rC   +  rE

Оцінка ECTS

Традиційна оцінка

143...150

А

відмінно

128...142

В

добре

113...129

С

98...112

D

задовільно

 

90...97

Е

RD ≤ 90

Fx

незадовільно

rC  < 50 або не виконані інші умови допуску до заліку

F

не допущений

 

IX. Організація

Оскільки курс «Основи інформаційних технологій» відноситься до нормативних дисциплін організація навчання проходить у групах, визначених деканатом у відповідності до розкладу занять.

         Дисципліна вивчається обов`язково всіма студентами спеціальності в II семестрі.

                                                                              НТУУ КПІ      ТЕФ      Розклад       Бібліотека      Електронний Кампус      Вебкамери       Радіо КПІ       Студмістечко