Голіяд Микола Никифорович

1Посада, вчене звання, вчений ступінь: старший викладач кафедри

Сторінка викладача (Іntellect) 

Контактна адреса: м. Київ – 56, вул. Політехнічна, 6, корпус №5, кiмн. 531

Наукові інтереси: спеціаліст в області контактного тепломасообміну в газо- і паро рідинних середовищах.

 

Біографія

 
 
1975
Закінчення КПІ і початок роботи в проектній організації
 
(ВНДІПКНафтохім)
1978-2010
Ст. інженер, м.н.с., науковий співробітник кафедри ТПТ
 
ТЕФ.
1990
Успішне закінчення аспірантури КПІ.
1998-2004
Проектно-практичне вирішення проблеми реконструкції
 
нагрівачів природного газу вузла регенерації абсорбентів
 
установки його осушування, що стояла перед
 
УКРАвтогазом.
 
Викладання курсів

Практичні заняття по дисциплінам: «Теплові мережі», «Використання вторинних енергоресурсів», «Поновлювані джерела енергії», «Основи наукових досліджень», «Системи та установки знешкодження промвикидів», «Джерела теплопостачання та споживачі теплоти».

Основні наукові праці

Автор та співавтор 60 наукових праць. З них 16 авторських свідотств та патентів.

Нагороди та премії

Численні подяки та премії від ректорату НТТУ «КПІ» за деніщне виконання договорів по спецтематиці.

Основні наукові досягнення

Вирішення наукової задачі про контактну конденсацію чистої пари на плівці рідини, що стікає по обертовому диску.

 

СПИСОК НАУКОВИХ РОБІТ

Голіяда Миколи Никифоровича

 

п/п

Назва робіт

Рукопис-

ні або дру-

ковані

Назва видавництва, журналу (рік, номер)

Кіль-кість стр.

П.І.Б. співавторів

робіт

1.

Исследование тепломассообмена при кон-

денсации и испарении пленки жидкости на

вращающейся поверхности на основе дан-

ных по волновым характеристикам пленки.

Друк.

В сб.:Всесоюзн.конф. «Теп-

лофизика и гидрогазодинам.

процессов кипен. и конд.».

Рига, сент.1982, Тез.докл.:

Рига: изд. РПИ, 1982 г.

3 стр.

Риферт В.Г.

и др.

2.

Исследование гидродинамики и теплопере-

дачи в центробежных пленочных дистилля-

торах морской воды.

Друк.

В сб.:4 Всесоюзн.конф. «Пробл. научных иссл. в обл. изучен. и освоения Ми-

рового океана».-Владивос-

ток, сент.1983, Тез.докл.

(секция 12, ч.1), С.155-157.

3 стр.

Риферт В.Г.

и др.

3.

Устройство для тепловлажностной обработ

ки воздуха.

Друк.

А.с.987306 (СССР), -опубл.

в Б.И., 1983, № 1.

3 стр.

Мужилко А.А. и др.

4.

Спецтема

Друк.

А.с.167489 (СССР).

 

Барабаш П.А.

и др.

5.

Спецтема

Друк.

А.с.190219 (СССР).

 

Риферт В.Г.

и др.

6.

Спецтема

Друк.

А.с.200051 (СССР).

 

Барабаш П.А.

и др.

7.

Конденсация водяного пара на пленке жид-

кости, стекающей по вращающейся поверх-

ности.

Друк.

«Промышленная теплотехника», т.6, № 6,

1984, С. 15-18.

4 стр.

Риферт В.Г.,

Барабаш П.А.

 

8.

Конденсация пара на пленке холодной жид

кости, стекающей по вращающейся поверх-

ности.

Друк.

Тез.докл. 7 Всесоюзн.конф.

«2-хфазный поток в энерг.

машинах и аппар.», Т.2, Ле-

нинград, 1985.- С. 86-88.

3 стр.

Барабаш П.А.,

Снеговской О.П.

 

9.

Центробежный молекулярно - дистилляци-онный аппарат.

Друк.

А.с.1255154 (СССР), -опубл.

в Б.И., 1986, № 33.

3 стр.

Мужилко А.А. и др.

10.

Центробежный распылитель.

Друк.

А.с.1296803 (СССР), -опубл.

в Б.И., 1987, № 10.

2 стр.

Мужилко А.А. и др.

11.

Роторный пленочный испаритель.

Друк.

А.с.1326310 (СССР), -опубл.

в Б.И., 1987, № 28.

3 стр.

Мужилко А.А. и др.

12.

Condensation of steam on a water film falling

down a rotating surface.

Друк.

Heat Transfer // Soviet Research, 16, 3, (1984)/

4 стр.

V.G.Rifert,

P.A.Barabash

13.

Теплообмен при конденсации пара на вра-

щающейся пленке жидкости.

Друк.

Тез.докл.2 Всесозн.конф. мо

лодых исслед. «Актуальн.во

просы теплофизики и физ.

гидрогазодинамики».

Новосибирск, 1987, С. 219-220

2 стр.

Снеговской О.П.

 

14.

Интенсивность теплообмена при конденса-

ции пара на вращающейся пленке жидкости.

Друк.

Тез.докл.6 Всесозн.школы-

семинара «Совр.проблемы

газодинамики и тепломас-сообмена и пути повышен. эффективности энерг. установок».М, 1987, С.37-38.

2 стр.

 

15.

Спецтема

Друк.

А.с.266272 (СССР).

 

Барабаш П.А.

и др.

16.

Устройство для определения параметров пленочного течения жидкости в теплооб-

менных аппаратах.

Друк.

А.с.1408331 (СССР), -опубл.

в Б.И., 1988, № 25.

3 стр.

Мужилко А.А. и др.

17.

Спецтема

Друк.

А.с.276333 (СССР).

 

Барабаш П.А.

и др.

18.

Конденсация чистого пара на пленке охла-

дителя, стекающей по вращающейся поверхности.

Друк.

Chemical Engineering. Problems of Momentum, Heat and Mass Transfer. Seria:

Konferencje, 1988, v.52, № 11.- P. 105-109.

5 стр.

Риферт В.Г.

19.

Нагрев вращающейся пленки охладителя при конденсации на ней чистого пара.

Друк.

Тез.докл.2 Всесозн.конф. «Теплофизика и гидрога-зодинамика кипения и кон-денсации», Рига, РПИ, 1988, т.2, С. 27-28.

2 стр.

Риферт В.Г., Богданов В.А.

20.

Движение тонкого слоя жидкости по поверхности неподвижного диска.

Друк.

Тез.докл.2 научно-техн. конф. «Гидродинамика, тепло-массообменные про-цессы в жидких пленках», Бургас, 1989, С.17.

1 стр.

Мужилко А.А.

21.

Роторный пленочный испаритель.

Друк.

А.с.1546091 (СССР), -опубл.

в Б.И., 1990, № 8.

2 стр.

Мужилко А.А. и др.

22.

Центробежный нагреватель-охладитель термолабильных продуктов.

Друк.

А.с.1560250 (СССР), -опубл.

в Б.И., 1990, № 16.

2 стр.

Мужилко А.А. и др.

23.

Роторный пленочный испаритель.

Друк.

А.с.1560251 (СССР), -опубл.

в Б.И., 1990, № 16.

2 стр.

Мужилко А.А. и др.

24.

Устройство для измерения гидродина-мических параметров движущейся пленки жидкости.

Друк.

А.с.1640527 (СССР), -опубл.

в Б.И., 1991, № 13.

2 стр.

Мужилко А.А. и др.

25.

Движение тонкого слоя жидкости по поверхности неподвижного диска.

Друк.

«Промышленная теплотехника», т.12, № 5,

1990, С. 19-23.

5 стр.

Риферт В.Г.,

Мужилко А.А.

26.

Нагрев пленки охладителя, стекающей по вращающемуся диску, при конденсации на ней чистого пара.

Друк.

Тез. докл. 8 Всесозн.конф. «2-хфазный поток в энерг.

машинах и аппар.», Т.2, Ле-

нинград, 1990.- С. 92-94.

3 стр.

Риферт В.Г.

 

27.

Нагрев вращающейся пленки охладителя при конденсации на ней чистого пара.

Друк.

Сб. тр. «Кипение и конден-сация», Рига, РПИ, 1990, С. 39-47.

9 стр.

Риферт В.Г., Богданов В.А.

28.

Процессы и аппараты для дистилляции со-ляных растворов в замкнутых системах во-дообеспечения пилотируемых КА.

Друк.

SAE Technical Paper Series.-

1990.- № 901249.

8 стр.

Риферт В.Г., Барабаш П.А.

29.

The centrifugal mass exchange apparatus in air-conditioning system of isolated, inhabited object and its work control.

Друк.

4th European Symposium on Space Environmental Control Systems. Florence, Italy, 1991. Abstracts (SP-324), P.159.

1 стр.

Барабаш П.А.

та інші.

30.

The centrifugal mass exchange apparatus in air-conditioning system of isolated, inhabited object and its work control.

Друк.

4th European Symposium on Space Environmental Control Systems. Florence, Italy, 1991. (ESA SP-324), P. 653-658.

6 стр.

Барабаш П.А.

та інші.

31.

Автономные термоопреснительные уста-новки для получения дистиллята и питьевой воды.

Друк.

Тез.докл. научно-практичес-кой. конф. «Сельскохозяй-ственная теплоэнергетика». М, ВИЭСХ, 1992, С.51.

1 стр.

Риферт В.Г.

и др.

32.

Stand-alone thermal desalination plants.

Друк.

Desalination, 96 (1994), P. 183-190.

8 стр.

Риферт В.Г.

и др.

33.

Нагрев пленки жидкости, стекающей по внутренней поверхности вертикальной тру-бы при конденсации на ней чистого пара.

Друк.

«Экотехнологии и ресурсо-сбережение», № 4, 1997, С. 43-47.

5 стр.

Ель-Таллаа А.А. и др.

34.

Нагрівання плівки охолоджувача, що зро-шує внутрішню поверхню вертикальної труби, під час конденсації на ній чистої пари.

Друк.

Наукові вісті НТУУ «КПІ». Ювілейний збірник науко-вих праць. Серія теплое-нергетики. 1997, С.28-31.

4 стр.

Ель-Таллаа А.А. та інші.

35.

The Condensation of Pure Vapor on Coolant Film Flowing Down the Adiabatic Inner Surface of  the Vertical Tube.

Друк.

Pr. Int.Conferens Heat Exchangers For Sustainable Development Lisbon, Portugal

1998, P. 545-549.

5 стр.

Trokoz Ya.E. та інші.

36.

Теплоотдача при конденсации чистого пара на начальном участке ламинарной гравитационно стекающей пленке охладителя.

Друк.

Вісник Українського Будин-ку економічних та науково-технічних знань. Науково-технічний журнал. № 8, 1998, С. 26.

1 стр.

Трокоз Я.Е. та інші.

37.

Создание дистиллятора-бидистиллятора для получения дистиллята и питьевой воды.

Друк.

Вісник Українського Будин-ку економічних та науково-технічних знань. Науково-технічний журнал. № 8, 1998, С. 44.

1 стр.

Барабаш П.А.

та інші.

38.

Теплоотдача при конденсации чистого пара на начальном участке пленки охладителя.

Друк.

«Экотехнологии и ресурсо-сбережение», № 4, 1999, С. 80-81.

2 стр.

Трокоз Я.Е. та інші.

39.

Гідродинаміка та тепломасообмін в газо та парорідинних системах контактного типу.

Рук.

Звіт про НДР. Держ. реєстр. номер 0100U000565.-2001.-  67 с.

67 стр.

Безродний М.К.  та інші

40.

Методика теплового   расчета высокоэф-фективного пленочного контактного конденсатора с вращающимся диском в качестве его основного элемента конструкции.

Друк.

Материалы 7 Междунар. конф. «Энергосбережение, эффективность, экология». – Киев: АТЭКУ. – 2002. – С. 99-101.

3 стр.

Риферт В.Г., Барабаш П.А., Голубев А.Б

41.

Реконструкція електропідігрівачів установ-ки осушування газу на АГНКС.

Друк.

“Нафтова і газова промис-ловість”.–2003.-№2.-С.49-51

3 стр.

Козак В.Р., Козлов В.В.,

Драпатий В.Б.

42.

Теплоотдача при контактной конденсации чистого пара на стекающей по враща-ющемуся адиабатному диску пленке охладителя.

Друк.

“Промышленная теплотехника”.–2003. –Т. 25, № 4. - С. 375-376.

 

2 стр.

Риферт В.Г., Барабаш П.А.

43.

Тепловий розрахунок контактного конден-сатора з обертовою плівкою охолоджувача.

Друк.

“Нафтова і газова промис-ловість”. – 2003. - № 5.  - С. 50-51.

2 стр.

Ріферт В.Г., Козлов В.В.

44.

Модель нагрівання обертової плівки охо-лоджувача при конденсації на ній пари.

Друк.

“Нафтова і газова промис-ловість.” – 2003. - № 6. – С.53-55.

3 стр.

Ріферт В.Г., Козлов В.В.

45.

Розробка та дослідження нових методів інтенсифікації процесів тепломасообміну в газо- та парорідинних системах контактно-го типу.

Рук.

Звіт про НДР. Держ. реєстр. номер 0102U000593.-2003.-  104 с.

104 стр.

Безродний М.К.  та інші

46.

Розподіл температури в стікаючій по обер-товому адіабатному диску плівці охолод-жувача при конденсації на ній чистої пари.

Друк.

“Вісник НАУ”.–2004, № 2. – С.81-85.

5 стр.

Козлов В.В.

47.

Дослідження гідродинаміки та тепломасо-обміну в газо- та парорідинних системах з інтенсифікованими процесами.

Рук.

Звіт про НДР. Держ. реєстр. номер 0104U003063.-2005.- 102 с.

102 стр.

Безродний М.К.  та інші

48.

Распределение температуры в пленке жидкости, стекающей по вращающемуся адиабатному диску, при конденсации на ней чистого пара.

Друк.

„Енергетика: економіка, технології, екологія”.- № 1-2006.- С. 51-55.

5

стр.

Барабаш П.О.

та інші

49.

Патент «Теплообмінна труба» № 27809.

Друк.

Бюл. № 18, 12.11.2007 р.

4

стр.

Барабаш П.О.

та інші

50.

Дослідження гідродинаміки та теплообміну

при конденсації парів альтернативних холодоагентів в горизонтальних гладких трубах.

 

Рук.

Звіт про НДР. Держ. реєстр. номер 0106U002430.-2007.- 161 с.

161

стр.

Безродний М.К.  та інші

51.

Метод товстостінної труби при дослідженні конденсації в трубах.

Друк.

„Вісник інженерної академії України.”- 2008.- №1.- С.97-101.

5

стр.

Дейнеко А.І

та інші

52.

Патент „Спосіб визначення локальних теплових потоків для стаціонарного процесу теплопередачі в трубах” № 32751.

 

Друк.

Бюл. № 10, 26.05.2008 р.

5 стр.

Дейнеко А.І

та інші

53.

Тепловіддача при конденсації пари R 407C в горизонтальній трубі при розшарованому режимі течії фаз.

Друк.

„Холодильна техніка і технологія”. – 2008. - № 3. – С.23-26.

4 стр.

Безродний М.К.  та інші

54.

Локальна тепловіддача при конденсації хладону R22 в горизонтальних трубах при розшарованому режимі течії фаз.

Друк.

„Енергетика: економіка, технології, екологія”.- № 1-2008.- С. 30-36.

7 стр.

Безродний М.К.  та інші

55.

Теплообмен при конденсации движущегося пара в горизонтальных трубах.

Друк.

«Пром. Теплотехника». – 2008, т. 30, № 5. – С. 36-42.

7 стр.

Безродний М.К.  та інші

56.

Визначення локальної по довжині тепловіддачі при конденсації пари R407C в горизонтальній трубі.

Друк.

Наукові вісті НТУУ «КПІ». – 2008, № 5 (61). - С.27-32.

6 стр.

Безродний М.К.  та інші

57.

Інтенсифікація тепломасообміну в утилізаційних апаратах контактного типу.

Рук.

Звіт про НДР. Держ. реєстр. номер 0209U010394.-2009.- 104 с.

104

стр.

Безродний М.К.  та інші

58.

Тепло- і масовіддача при охолодженні паро газової суміші в проточному барботажному контактному апараті.

Друк.

„Технічна теплофізика та промислова теплоенерге-тика”: збірник наук. праць. – Вип.1. – Дніпропетровськ.: Нова ідеологія, 2009. – С. 34 – 45.

12

стр.

Безродний М.К.  та інші

59.

Контактный тепломассообмен в проточном барботажном слое

Друк.

«Пром. Теплотехника». – 2011, № 7. – С. 53-54.

 

1 стр.

Безродный М.К., Костюк А.С.

60.

Гидродинамика и контактный тепло-массобмен в некоторых газожидкостных системах. Монография

Друк.

К.: НТУУ «КПИ», 2011. – 408 с.

408 стр.

Безродный М.К., Барабаш П.А.

61.

Контактный тепломассообмен в проточном барботажном слое. Часть 1. Теплоотдача

Друк.

«Пром. Теплотехника». – 2011, т. 33, № 6. – С. 39-45.

7 стр.

Безродний М.К.  та інші

62.

Методика теплового расчета контактного утилизатора теплоты парогазовой смеси с проточным барботажным слоем

Друк.

„Технічна теплофізика та промислова теплоенерге-тика”: збірник наук. праць. – Випуск 3.-Дніпропетровськ.: Нова ідеологія, 2011. – С. 14– 25.

12

стр.

Безродний М.К.  та інші

63.

Межфазный тепломассообмен в проточном барботажном слое

Друк.

«Теплоэнергетика», 2012,

№ 6, с. 61 -66. (РФ)

6 стр.

 

Безродный М.К. и др.

64.

Контактный тепломассообмен в проточном барботажном слое. Часть 2. Массоотдача

Друк.

«Пром. Теплотехника». – 2012, т. 34, № 2. – С. 33-39.

7 стр.

Безродний М.К.  та інші

65.

Interphase Heat-and-Mass Transfer in a Flowing Bubbling Layer.

Друк.

Thermal Engineering, 2012,Vol.59, №6, рp. 479-484.

6 стр.

Bezrodny M.K. etc.

66.

Патент на корисну модель № 72725. Нагрівник текучої рідини.

Друк.

Опубл. 27.08.2012, Бюл. №16.

6 стр.

Безродний М.К.  та інші

67.

Патент на корисну модель № 72730. Нагрівник текучої рідини.

Друк.

Опубл. 27.08.2012, Бюл. №16.

6 стр.

Безродний М.К.  та інші

68.

Патент на корисну модель № 75095. Апарат повітряного охолодження.

Друк.

Опубл. 26.11.2012, Бюл. №22.

6 стр.

Безродний М.К.  та інші

69.

Гідродинаміка та тепломасообмін в паро- газорідинних апаратах барботажного типу.

Рук.

Звіт про НДР. Держ. реєстр. номер 0212U005577.-2012.- 112 с.

112 стр.

Безродний М.К.  та інші

70.

Патент на корисну модель № 78507.

Контактний тепло утилізатор.

Друк.

Опубл. 25.03.2013, Бюл. №6.

7 стр.

Безродний М.К.  та інші

71.

Некоторые характеристики распыла цен-тробежных форсунок контактных утилиза-торов отходящих газов капельного типа.

Друк.

Пром. Теплотехника, 2013, т. 35, № 6. – С. 31 - 38.

 

8 стр.

Безродний М.К.  та інші

 

                                                                              НТУУ КПІ      ТЕФ      Розклад       Бібліотека      Електронний Кампус      Вебкамери       Радіо КПІ       Студмістечко