Кутра Дмитро Сергійович


1Посада, вчене звання, вчений ступінь: 
кандидат  технічних наук, доцент кафедри.

Сторінка викладача (Іntellect)

Контактна адреса: м. Київ – 56, вул. Політехнічна, 6, корпус №5, кiмн. 525

e-mail: d.kutra@kpi.ua

Наукові інтереси: використання теплонасосних технологій в теплозабезпеченні промислових теплотехнологічних процесів, опаленні, кондиціюванні.

 Біографія

Народився у

1987 році;

2004-2010 роки

– навчався  на стаціонарному відділенні теплоенергетичного факультету Національного технічного університету України «КПІ» за спеціальністю «Теплоенергетика»;

2010-2013 роки

– навчався на стаціонарному відділенні в аспірантурі НТУУ «КПІ» (науковий керівник д.т.н., проф. Безродний М.К.);

2013 рік

– захистив кандидатську дисертацію на тему «Ефективність теплонасосних схем енергозабезпечення установок сушіння деревини»;

2013 - 2016 рік


з 2016 року

 

– штатний асистент кафедри теоретичної та промислової теплотехніки НТУУ «КПІ»;

– штатний доцент кафедри теоретичної та промислової теплотехніки НТУУ «КПІ»;

Викладання курсів

Учбовий процес проводить з таких дисциплін: “Технічна термодинаміка”, “Тепломасообмін” та “Теплові мережі”.

Основні наукові праці

Опублікував 23 наукові праці (в тому числі співавтор 1 монографії та 1 навчального посібника з грифом МОН).

 1. Безродный М. К. Эффективность применения тепловых насосов в установках сушки древесины [Текст]: моногр. / М. К. Безродный, Д. С. Кутра. – К.: НТУУ «КПИ», 2011. – 240 с.
 2. Безродний М.К., Пуховий І.І., Кутра Д.С. Теплові насоси та їх використання. – Київ:    НТУУ «КПІ», 2013. –  312 с.
 3. Безродний М. К. Термодинамічний аналіз теплонасосної сушильної установки для сушки деревини / М. К. Безродний, П. П. Куделя, Д. С. Кутра // Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика. Вип.2. Дніпропетровськ. – 2010.  – С. 35 – 48.
 4. Безродний М. К. Енергетичний аналіз традиційних та теплонасосних схем установок для сушіння деревини / М. К. Безродний, Д. С. Кутра // Промышленная теплотехника. – 2010, – № 4. – С. 43 – 53.
 5. Безродний М. К. Вплив теплових втрат сушильної камери на ефективність роботи теплонасосної сушильної установки для сушіння деревини / М. К. Безродний, Д. С. Кутра // Енергетика: економіка, технології, екологія / Науковий журнал. – 2010, – № 2. – С. 56 – 63.
 6. Безродний М. К. Вплив температури навколишнього повітря на термодинамічну ефективність традиційних та теплонасосних схем установок для сушіння деревини / М. К. Безродний, Д. С. Кутра // Промышленная теплотехника. – 2011, – № 3. – С. 25 – 33.
 7. Безродний М. К. Про верхню межу термодинамічної ефективності теплонасосних схем сушильних установок для сушіння деревини / М. К. Безродний, Д. С. Кутра // Промышленная теплотехника. – 2011, – № 5. – С. 24 – 34.
 8. Безродний М. К. Вплив теплових необоротностей у випарнику та конденсаторі теплового насосу на термодинамічну ефективність теплонасосної установки для сушіння деревини / М. К. Безродний, Д. С. Кутра // Енергетика: економіка, технології, екологія / Науковий журнал. – 2011, – № 2.  – С. 77 – 85.
 9. Безродный М. К. Эффективность работы теплонасосных установок для сушки древесины / М. К. Безродный, Д. С. Кутра // Промышленная теплотехника. – 2011, – № 7. – С. 185 – 186.
 10. M.K. Bezrodny. Thermodynamic efficiency of heat pump dryers for drying of wood with the full recycling of the drying agent / M.K. Bezrodny, D.S. Kutra // VIII Minsk International Seminar “Heat Pipes, Heat Pumps, Refrigerators, Power Sources”, Minsk, Belarus, 12 – 15 September, 2011. – pp. 187 – 193.
 11. Bezrodny М.К. Thermodynamic efficiency of heat pump dryer for drying of wood with full recycling and bypassing of the drying agent / M.K. Bezrodny, D.S. Kutra // «Innovations and Technologies News». – 2011. – №3(12). – pp. 3 – 13.
 12. Безродный М. К. Термодинамическая эффективность работы теплонасосных сушилок древесины в периоде падающей скорости сушки / М. К. Безродный, Д. С. Кутра // Промышленная теплотехника. – 2012, – № 6.  – С. 19 – 29.
 13. Безродний М. К. Термодинамічна ефективність теплонасосної установки для сушіння деревини з повною рециркуляцією та байпасуванням сушильного агента / М. К. Безродний, Д. С. Кутра // Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика. Вип.4. Дніпропетровськ. – 2012. – С. 17 – 26.
 14. Куделя П.П. Використання теплового насосу в установці сушки деревини / П. П. Куделя, Д.С. Кутра // Гідродинаміка та тепломасообмін у теплоспоживаючому обладнанні промислових підприємств: VІІ Міжнародна наук.-практ. конф. аспірантів, магістрантів та студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики» (Київ, Україна, 21 – 25 квітня, 2009): зб. тез доп. – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – С. 162.
 15. Безродний М. К. Термодинамічний аналіз теплонасосної сушильної установки для сушки деревини / М. К. Безродний, П. П. Куделя, Д. С. Кутра // Гідродинаміка та тепломасообмін у теплоспоживаючому обладнанні промислових підприємств: VІІІ Міжнародна наук.-практ. конф. аспірантів, магістрантів та студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики» (Київ, Україна, 19 – 23 квітня, 2010): зб. тез доп. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – С. 179.
 16. Безродний М. К. Вплив теплових необоротностей в тепловому насосі на  максимальну термодинамічну ефективність ТНСУ / М. К. Безродний, Д. С. Кутра //  Гідродинаміка та тепломасообмін у теплоспоживаючому обладнанні промислових підприємств: IX Міжнародна наук.-практ. конф. аспірантів, магістрантів та студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики» (Київ, Україна, 18 – 22 квітня, 2011): зб. тез доп. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – С. 190.
 17. Безродний М. К. Термодинамічна ефективність роботи теплонасосних сушарок деревини в періоді падаючої швидкості сушіння / М. К. Безродний, Д. С. Кутра // Гідродинаміка та тепломасообмін у теплоспоживаючому обладнанні промислових підприємств: X Міжнародна наук.-практ. конф. аспірантів, магістрантів та студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики» (Київ, Україна, 18 – 22 квітня, 2012): зб. тез доп. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – С. 145.
 18. Безродний М. К. Теплонасосні технології теплозабезпечення сушіння деревини / М. К. Безродний, Д. С. Кутра // Гідродинаміка та тепломасообмін у теплоспоживаючому обладнанні промислових підприємств: XІ Міжнародна наук.-практ. конф. аспірантів, магістрантів та студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики» (Київ, Україна, 16 – 19 квітня, 2013): зб. тез доп. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – С. 107.
 19. Безродний М.К., Кутра Д.С., Дранік Т.В. Термодинамическая еффективность применения тепловых насосов в системах вентиляции воздуха в крытых бассейнах. – Энерготехнологии и ресурсосбережение, 2013, №6, с. 29-35.
 20. Безродный М.К., Кутра Д.С., Морощук А.А. Ефективність теплонасосної системи вентиляції приміщення та підігріву води в ванні критого басейну. – Східно-європейський журнал передових технологій, 2014, № 3/8(69), с. 34-39.
 21. Безродний М.К., Кутра Д.С., Морощук О.  Эффективность работы теплонасоной системы вентиляции бассейна с рециркуляцией воздуха и байпасированием теплового насоса. – Промышленная теплотехника, 2014, №4.
 22. Bezrodny М.К., Kutra D.S. Thermodynamic Efficiency of Heat Pump Dryers for Drying of Wood with Full Recycling of the Drying Agent. – ”Innovations and Technologies News “, 2012, №3, p.11-33.
 23. Безродный М.К., Кутра Д.С., Вовк В.В. Термодинамічний аналіз теплонасосних сушильних установок для сушіння зерна. – Зб. «Техническая теплофизика и промышленная теплотехника», Дніпропетровськ, 2012, Вип. 4. с. 27-40.

                                                                              НТУУ КПІ      ТЕФ      Розклад       Бібліотека      Електронний Кампус      Вебкамери       Радіо КПІ       Студмістечко