Назарова Ірина Олександрівна

 Посада, вчене звання, вчений ступінь: доцент кафедри, кандидат       технічних наук.

  Сторінка викладача (Іntellect)

  Контактна адреса: м. Київ – 56 

  e-mailiren72naz@gmail.com

 Наукові інтереси: спеціаліст в галузі контактного тепломасообміну  та   процесів гідродинаміки в газорідинних системах.

 Біографія

 у 2001 році - закінчила Національний технічний університет України «КПІ»   за  спеціальністю «Теплоенергетика»;

 03.2001 р.-11.2001 р. - працювала інженером в Науково-дослідному інституті санітарної техніки;

2001-2004 роки - навчалась в аспірантурі НТУУ «КПІ»;

2004-2010 роки – працювала на посаді асистента кафедри теоретичної та промислової теплотехніки;

у 2006 році – захистила кандидатську дисертацію, присвячену контактному тепломасообміну при конденсації пари з парогазової суміші на плівці рідини в умовах висхідної супутної течії;

з 2010 року – працює на посаді старшого викладача кафедри теоретичної та промислової теплотехніки.

Викладання курсів

«Теплотехнологічні процеси та установки» (1 кредитний модуль), «Проектування теплоенергетичних установок», практичні  та лабораторні заняття з курсів «Технічна термодинаміка», «Тепломасообмін», «Основи наукових досліджень»

Основні наукові праці

Співавтор більш 30 наукових і методичних робіт (статті, методичні вказівки, тези доповідей та патенти).

Основні наукові досягнення

Захист кандидатської дисертації в 2006 р.

Основні наукові праці

.

 1. Нагрівник текучої рідини. Безродний М.К., Хавін С.О., Назарова І.О. Заявка №2002043046, заявл. 15.04.2002; опубл. 15.01.03, Бюл. №1. – 2 с.
 2. Безродный М.К., Назарова И.А., Хавин С. А. Массообмен при конденсации водяных паров из парогазовой смеси в восходящем потоке с пленкой жидкости // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2003. – №1. – С. 58-70.
 3. Безродный М.К., Назарова И.А., Хавин С.А. Тепломассообмен при конденсации водяных паров из парогазовой смеси в восходящем потоке с пленкой жидкости // Промышленная теплотехника. – 2003. – №4. – С. 26-30.
 4.  Безродный М.К., Хавин С.А., Назарова И.А. Тепломассообмен при спутном восходящем течении газа и жидкости // Промышленная теплотехника. – 2003. – №1. – С. 23-28.
 5. Безродный М.К., Назарова И.А., Хавин С.А. Тепломассообмен при спутном восходящем течении парогазовой смеси и пленки жидкости // Промышленная теплотехника. – 2003. Приложение к журналу №4. – С. 287-289.
 6. Безродный М.К., Назарова И.А., Хавин С.А. Контактный тепломассообмен в восходящем потоке парогазовой смеси и пленки жидкости // Технічна електродинаміка. Тематичний випуск «Енергозбереження в Україні: законодавство, теорія, практика» 2003.–С.34-37.
 7. Звіт про науково-дослідну роботу Розробка та дослідження нових методів інтенсифікації процесів тепломасообміну в газо- та паро рідинних системах контактного типу (д/б № 2537-ф) (розділи 8.2, 8.3) Безродний М.К., Голіяд М.Н., Барабаш П.О., Голубев О.Б.,Трокоз Я.Є., Хавін С.О., Назарова І.О. Київ: 2003 р. - 108с.
 8.  Безродный М.К., Назарова И.А., Хавин С.А. Гидравлическое сопротивление при восходящем спутном течении пленки жидкости и газа в вертикальных трубах // Промышленная теплотехника. – 2004. – №2. – С. 13-18.
 9. Безродный М.К., Назарова И.А., Хавин С.А. Массообмен при восходящем течении парогазовой смеси и пленки жидкости // Технічна електродинаміка. – 2004. – №3. – С.76-81.
 10.  Безродный М.К., Назарова И.А. Гидравлическое сопротивление восходящего потока газа и пленки жидкости в вертикальних трубах. Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2005. – №2. – С. 35-41.
 11. Назарова І.О. Контактний тепломасообмін при конденсації пари з парогазової суміші на плівці рідини в умовах висхідної супутної течії.– Рукопис.
 12. Деклараційний патент на корисну модель №22852 України, МПК F24H 6/00. Нагрівник текучої рідини. Безродний М.К., Назарова І.О., Костюк О.П. Власник Національний технічний університет України "Київський політехнічний  інститут". – № u2006 13907; заявл. 27.12.2006; опубл. 25.04.2007., Бюл. №5.– 4 с.: (іл).
 13. Шокало В.О., Костюк О.П., Назарова І.О., Безродний М.К. Стенд та методика експериментальних досліджень гідравлічного опору висхідної течії при барботажному режимі // VI Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики» Київ, 21-25 квітня 2008 р. Тези доповідей.
 14. Шокало В.О., Назарова І.О., Безродний М.К. Вплив геометричних характеристик робочого каналу на гідродинаміку проточного барботажного шару // VIІ Міжнародна науково-технiчна конференцiя „Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики”. Тези доповідей сьомої міжнародної науково-технiчної конференцiї аспірантів, магістрантів і студентів, м. Київ, 21-25 квітня 2009 р.
 15. Безродный М.К., Барабаш П.А., Назарова И.А., Костюк А.П. Гидродинамика проточного барботажного слоя в вертикальном канале // Промышленная теплотехника. – 2009. –Том 31. – №2. – С. 27–33.
 16. Безродный М.К., Барабаш П.А., Назарова И.А., Костюк А.П. Тепловые характеристики проточного барботажного слоя контактных утилизаторов теплоты // Техническая теплофизика и промышленная теплоенергетика. Збірник наукових праць. – 2009. – Випуск 1. – С. 16–26.
 17. Безродний М.К., Голіяд М.Н., Барабаш П.О., Голубев О.Б., Назарова І.О., Костюк О.П. Тепло- і масовіддача при охолодженні парогазової суміші в проточному барботажному контактному апараті // Техническая теплофизика и промышленная теплоенергетика. Збірник наукових праць. – 2009. – Випуск 1. – С. 34–45.
 18. Звіт про науково-дослідну роботу інтенсифікація тепломасообміну в утилізаційних апаратах контактного типу (д/б № 2108-ф) (підрозділ 2.1, розділи 3, 4) Безродний М.К., Голіяд М.Н., Барабаш П.О., Голубев О.Б., Назарова І.О. Київ: 2009 р. - 104с.
 19.  Безродный М.К., Барабаш П.А., Назарова І.О., Костюк А.П. О беспровальном режиме работы проточного барботажного слоя. Технічна теплофізика і промислова теплоенергетика. Вип.2. Дніпропетровськ. ‒ 2010, №2, с.12-21.
 20. Безродный М.К., Барабаш П.А., Назарова І.О., Костюк А.П. Теплові характеристики проточного барботажного шару контактних утилізаторів теплоти. VIІІ  міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрантів, студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики» (Київ, Україна, 19-23 квітня, 2010): зб. тез доп.‒К.: НТУУ «КПІ», 2010.
 21. Назарова І.О., Богдан Л.В. Математична модель процесу випаровування в апаратах зануреного горіння. VIІІ  міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрантів, студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики» (Київ, Україна, 19-23 квітня, 2010): зб. тез доп.‒К.: НТУУ «КПІ», 2010.
 22. Назарова І.О., Гордійчук В.Р. Перспективи використання енергетичних установок на низькокиплячих робочих тілах. ХІІ міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрантів, студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики» (Київ, Україна, 22-25 квітня, 2014): зб. тез доп.‒К.: НТУУ «КПІ», 2014.
 23. Назарова І.О., Гелетуха С.Г.Технології енергозбереження при будівництві житлових будинків. ХІІ міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрантів, студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики» (Київ, Україна, 22-25 квітня, 2014): зб. тез доп.‒К.: НТУУ «КПІ», 2014.
 24. Абдулін М.З., Сірий О.А., Назарова І.О. Вітчизняні енергоефективні технологиї – запорука енергетичної безпеки держави. Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій» (Тернопіль, Україна, 11-12 грудня, 2013): зб. тез доп.‒Тернопіль: ТНТУ.
 25. Назарова І.О., Гелетуха С.Г. Економічна доцільність використання твердопаливних котлів в опалювальній котельні для теплопостачання житлового масиву. ХІІІ міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрантів, студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики» (Київ, Україна, 21-24 квітня, 2015): зб. тез доп.‒К.: НТУУ «КПІ».
 26. Назарова І.О., Гелетуха С.Г. Аналіз сектору централізованого теплопостачання країн Европейського Союзу. ХІІІ міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрантів, студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики» (Київ, Україна, 19-22 квітня, 2016): зб. тез доп.‒К.: НТУУ «КПІ».
 27. Варламов Г.Б., Назарова И.А., Гелетуха С.С. Оптимизация работы экономайзера по энергоэкологическим показателям на котлах ЖКХ. V Міжнародна науково-практична конференція "Актуальные проблемы транспорта и энергетики: пути их инновационного решения" 17.03.2017, м. Астана, Казахстан.
 28. Сушильные процессы и установки (примеры, задачи, типовые расчеты). Часть первая. Учебное пособие для студентов направления бакалаврской подготовки 6.050601 «Теплоэнергетика» / Авторы: В.М. Минаковский, И.А. Назарова, − К.: НТУУ «КПИ», ТЭФ. 2016. – 217 с. Електронне видання.
 29.  Varlamov, Gennadii Borysovich / Romanova, Kateryna Alexandrovna / Nazarova, Iryna / Daschenko, Olga / Kapustiansky, Andry. Improvement of Energy Efficiency and Environmental Safety of Thermal Energy Through the Implementation of Contact Energy Exchange Processes. Archives of Thermodynamics, Volume 38, Issue 4, Pages 127–137, ISSN (Online) 2083-6023, DOI: https://doi.org/10.1515/aoter-2017-0028.
 30. Патент на корисну модель № 122101 МПК F24H 8/00 Барабаш П.О., Назарова І.О. «Контактний теплоутилізатор» від 26.12.17. Власник Національний технічний університет України "Київський політехнічний  інститут ". – № U 201706791; заявл. 30.06.2017; опубл. 26.12.2017., Бюл. №24/2017.– 4 с.: (іл).
 31. Назарова І.О. Утилізація димових газів у газифікованих котельнях в контактному апараті з висхідною течією теплоносіїв / International research and practice conference «Modern methods, innovations, and experience of practical application in the field of technical sciences». Radom, Republic of Poland. December 27-28, 2017. – c. 75-76.

 

 

 

 

 

                                                                              НТУУ КПІ      ТЕФ      Розклад       Бібліотека      Електронний Кампус      Вебкамери       Радіо КПІ       Студмістечко