Безродний Михайло Костянтинович

1Посада, вчене звання, вчений ступінь: доктор технічних наук, професор.

Сторінка викладача (Intellect)

Контактна адреса: м. Київ – 56, вул. Політехнічна, 6, корпус №5, кiмн.425

e-mail: m.bezrodny@kpi.ua

Наукові інтереси: спеціаліст в галузі теплообміну та гідродинаміки в паро- та газорідинних двофазових системах.

 

Безродний Михайло Костянтинович, 1939р. народження. Закінчив з відзнакою Київський політехнічний інститут в 1963 р. за спеціальністю «Промислова теплоенергетика». З 1964 по 1967р. навчався в аспірантурі КПІ при кафедрі теоретичної та промислової теплотехніки. В 1968р. захистив кандидатську, а в 1984 р. - докторську дисертацію. Працює в КПІ з 1967 р., професор кафедри з 1985р., завідувач кафедри теоретичної та промислової теплотехніки з 1991 р. по 2014 р.

Спеціаліст в галузі теплообміну в двофазових паро- та газорідинних системах. Під керівництвом та безпосередньою участю Безродного М.К. на кафедрі створено наукові напрямки досліджень:

- процесів теплообміну та гідродинаміки в двофазових термосифонних системах;

- процесів гідродинаміки та контактного тепломасообміну в газорідинних системах;

- термодинамічної ефективності теплонасосних систем для теплопостачання та енергозабезпечення промислових технологій.

Має більше 370 наукових праць, в тому числі 70 винаходів, 9 монографій.

Результати досліджень та розробок знайшли визнання за кордоном. Як спеціаліст в зазначеній галузі М.К.Безродний неодноразово запрошувався для читання лекцій та проведення наукової роботи в університетах Китаю, Польщі, США, отримав звання почесного професора Чжецзянського університету в Китаї, працював як стипендіат програми Фулбрайта в університеті штату Меріленд в США.

В 1998 р. нагороджений знаком «Відмінник освіти України», в 2001 р. відзначений подякою голови Київської міської державної адміністрації, в 2007 р. нагороджений знаком «За наукові досягнення», в 2008 р. відзначений подякою голови ВАК України.

Навчальну роботу на кафедрі проводить за напрямком ефективного використання енергоресурсів та енергозбереження в промисловості. Читає курси лекцій «Використання вторинних енергоресурсів» та «Основи наукових досліджень».

Значний вклад  М.К.Безродний вніс в організацію підготовки спеціалістів-теплоенергетиків в рамках МІПО НТУУ «КПІ» та  постановку спеціальності «Теплоенергетика» в Національному університеті водного господарства та природокористування (м. Рівне).

М.К.Безродний бере активну участь в громадсько-науковій роботі: є головою Вченої ради з захисту кандидатських та докторських дисертацій, головою  комісії з енергетики та енергетичного машинобудування Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, членом Екпертної Ради з енергетики та електроніки ДАК України, головою секції «Теплофізичні основи використання нетрадиційних джерел енергії» Українського національного комітету з тепло- і масообміну, експертом з питань ліцензування та акредитації спеціальностей в ВНЗ України. Був також членом Експертної Ради з електротехніки та енергетики ВАК України, членом Нью-Йоркської Академії Наук, членом секції багатофазових течій Комітету механіки Академії Наук Польщі.

Вибрані наукові праці професора Безродного Михайла Костянтиновича

 1. Безродный М.К. О нарушении устойчивости процессов тепломассопереноса в некоторых газожидкостных системах.- Инженерно-физический журнал, 1978, т.34, №6, с.1001-1006.
 2. Безродный М.К. О режиме захлёбывания в противоточном течении пленки жидкости и потока газа в вертикальных трубах.- Химическое и нефтяное машиностроение, 1980, №5, с.30-32.
 3. Bezrodny M.K., Volkov S.S. Stady of Hydrodynamic Characteristics of Two-Phase Flow in Closed Thermosyfons. - Advances in Heat Pipe Technology. London: Pergamon Press, 1981, p.115-123.
 4. Bezrodny M.K., Khavin S.A. Volkov S.S. Study of Hydrodynamic Characterystics of Ascending Two-Phase Flow in Thermosyfons with Organized Heat Carrier Circulation. - Fifth International Heat Pipe Conference,Tsucuba Science City, Japan, 1984, V.II, p.48-54.
 5. Безродный М.К., Волков С.С., Хавин С.А. Кризисы теплообмена в термосифонных контурах. - Инженерно-физический журнал, 1985, т.48, №5, с.783-788.
 6. Bezrodny M.K., Volkov S.S., Ivanov V.B., Petrov V.N. New Energotechnological System of Heat Utilization in Non-Ferrous Pyrometallurgical Plants. - Heat Recovery Systems, 1985, V.5, N2.
 7. Безродный М.К. К расчету граничных паросодержаний в кольцевых каналах для различных теплоносителей.- Теплоэнергетика, 1985, с.28-30.
 8. Bezrodny M.K., Volkov S.S., Ivanov V.B. Thermosyphon Waste Heat Boilers for Exhaust Gases from Furnaces in Non-Ferrous Metallurgy. - Heat Recovery Systems, 1990, V.10, N2, p.99-105.
 9. Безродный М.К., Антошко Ю.В. Кризисы течения и теплообмена в испарительных трубках Фильда.- Промышленная теплотехника, 1990, №1,с.36-39.
 10. Безродный М.К., Волков С.C., Мокляк В.Ф. Духфазные термосифоны в промышленной теплотехнике. Киев:«Вища школа»,1991.-75c.
 11. Bezrodny M.K., Antoshko Ju.V. Critical Regimes of Upward Film Flow in Vertical Annular Channels. - Experimental Thermal and Fluid Science, 1992, V.5, N4, p.448-456.
 12. Безродный М.К., Волков С.C. Теплоиспользующее и теплогенерирующее оборудо-вание на основе тепловых труб.- Промышленная теплоэнергетика, 1994,№4, c.35-41.
 13. Bezrodny M.K., Kondrusik E. Thermosyphons for Industrial Heat Transfer: Fundamental Questions for Effective Applications.- Archives of Thermodynamics, 1994, n.1-4, p.21-39.
 14. Bezrodny M.K., Podgoretsky V.M. Flooding and Heat Transfer Limits in Horizontal and Inclined Two-Phase Thermosyphons. - Experimental Thermal and Fluid Science, 1994,V.9, N3, p.345-355.
 15. Bezrodny M.K., Lach J. Stability of the wavy flow of liquid film in an interaction with the ascending gas stream. - Zeszyty naukowe instytutu maszyn przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, 473/1439/96, Gdańsk, 1996, p.1-20.
 16. Безродный М.К. К гидродинамической теории кризисов теплопереноса в свободноконвективных двухфазных системах.- Промышленная теплотехника, 2000, №5-6, с.41-49.
 17. Безродный М.К., Пиоро И.Л., Костюк Т.О. Процессы переноса в двухфазных термосифонных системах. – Киев: «Факт»,2003.- 480с.
 18. Безродный М.К., Пиоро И.Л., Костюк Т.О. Процессы переноса в двухфазных термосифонных системах. Теория и практика. – Киев: «Факт», 2005.- 704с.
 19. Безродний М.К., Барабаш П.О., Голіяд М.Н. Гидродинамика и контактный тепломассообмен в некоторых газожидкостных системах.–Киев: «Політехніка», 2011.–408 с.
 20. Безродный М.К., Кутра Д.С. Эффективность применения тепловых насосов в установках сушки древесины. – Киев: «Політехніка», 2011. – 240 с.
 21. Безродний М.К., Притула Н.А. Енергетична ефективність теплонасосних схем теплопостачання. – Київ: НТУУ «КПІ», 2012. – 208 с.
 22. Безродний М.К., Пуховий І.І., Кутра Д.С. Теплові насоси та їх використання. – Київ:    НТУУ «КПІ», 2013. –  312 с.
 23. Bezrodny M.К. Fundamental Questions of Closed Two-Phase Thermosyphons. – Heat Pipes and Solid Sorption Transformations: Fundamentals and Practical Applications. Fundamentals and Practical Applications, Chapter 9.Taylor & Francis Group, 2013, pp.319-355.

Список кандидатів  наук, підготовлених на кафедрі ТПТ під керівництвом проф. Безродного М.К.

 1. Белойван А.И. Исследование максимальной теплопередающей способ-ности замкнутых двухфазных термосифонов применительно к условиям работы холодильников доменных печей, 1975 г.
 2. Кондрусик Эугениуш (Польша). Исследование закономерностей кризисов тепломассопереноса в двухфазных замкнутых термосифонах с кольцевым сечением канала, 1976 г.
 3. Сосновский В.И. Исследование теплообмена и критических тепловых потоков при кипении фреонов в щелевых каналах и на оребренных поверхностях, 1977 г.
 4. Алексеенко Д.В. Исследование предельных тепловых потоков и теплообмена при кипении низкотемпературных теплоносителей в замкнутых термосифонах в условиях подвода тепла при q = const., 1977г.
 5. Сахацкий А.А. Исследование тепломассопереноса и максимальных тепловых потоков горизонтальных и наклонных двухфазных термосифонов применительно к охлаждению теплонапряженных элементов промышленных печей, 1980 г.
 6. Колоскова Н.Ю. Исследование предельных тепловых потоков двухфазных термосифонов с внутренними вставками, 1980 г.
 7. Волков С.С. Исследование тепловых и гидродинамических характе-ристик двухфазных термосифонов применительно к системам охлаждения агрегатов цветной металлургии 1983 г.
 8. Мокляк В.Ф. Теплообмен и гидродинамика при конденсации в термосифонах в режиме двухфазной смеси, 1984 г.
 9. Хавин С.А. Теплогидравлические характеристики двухфазного потока в кольцевых каналах замкнутых термосифонов, 1988 г.
 10. Шилович И.Л. Теплопередающие характеристики среднетемператур-ного термосифона с теплоносителем сера - иод, 1991г.
 11. Антошко Ю.В. Гидродинамика восходящего пленочного течения и кризисы теплопереноса в кольцевых каналах термосифонов с испарительным циркуляционным контуром, 1992 г.
 12. Подгорецкий В.М. Предельный теплоперенос в горизонтальных и наклонных двухфазных термосифонах, 1992 г.
 13. Мунзер Рабах (Иордания). Теплообмен при кипении и конденсации в горизонтальных и наклонных термосифонах, 1996 г.
 14. Назарова І.О. Контактний тепломасообмін при конденсації парів із па-рогазової суміші на плівці рідини при висхідній супутній течії, 2006 р.
 15. Костюк О.П. «Контактний тепло масообмін в проточному двофазовому шарі утилізатора теплоти відхідних газів», 2013р.
 16. Кутра Д.С. «Ефективність теплонасосних схем енергозабезпечення установок сушіння деревини», 2013 р.
 17. Притула Н.О. «Термодинамічна ефективність теплонасосних схем теплозабезпечення будівель з використанням теплоти довкілля», 2014 р.

Список наукових праць професора Безродного М.К.  

                                                                              НТУУ КПІ      ТЕФ      Розклад       Бібліотека      Електронний Кампус      Вебкамери       Радіо КПІ       Студмістечко