Безродний Михайло Костянтинович

1Посада, вчене звання, вчений ступінь: доктор технічних наук, професор.

Сторінка викладача

Контактна адреса: м. Київ – 56, вул. Політехнічна, 6, корпус №5, кiмн.425

e-mail: m.bezrodny@kpi.ua

Наукові інтереси: спеціаліст в галузі теплообміну та гідродинаміки в паро- та газорідинних двофазових системах.

 

Безродний Михайло Костянтинович, 1939р. народження. Закінчив з відзнакою Київський політехнічний інститут в 1963 р. за спеціальністю «Промислова теплоенергетика». З 1964 по 1967р. навчався в аспірантурі КПІ при кафедрі теоретичної та промислової теплотехніки. В 1968р. захистив кандидатську, а в 1984 р. - докторську дисертацію. Працює в КПІ з 1967 р., професор кафедри з 1985р., завідувач кафедри теоретичної та промислової теплотехніки з 1991 р. по 2014 р.

Спеціаліст в галузі теплообміну в двофазових паро- та газорідинних системах. Під керівництвом та безпосередньою участю Безродного М.К. на кафедрі створено наукові напрямки досліджень:

- процесів теплообміну та гідродинаміки в двофазових термосифонних системах;

- процесів гідродинаміки та контактного тепломасообміну в газорідинних системах;

- термодинамічної ефективності теплонасосних систем для теплопостачання та енергозабезпечення промислових технологій.

Має більше 370 наукових праць, в тому числі 70 винаходів, 9 монографій.

Результати досліджень та розробок знайшли визнання за кордоном. Як спеціаліст в зазначеній галузі М.К.Безродний неодноразово запрошувався для читання лекцій та проведення наукової роботи в університетах Китаю, Польщі, США, отримав звання почесного професора Чжецзянського університету в Китаї, працював як стипендіат програми Фулбрайта в університеті штату Меріленд в США.

В 1998 р. нагороджений знаком «Відмінник освіти України», в 2001 р. відзначений подякою голови Київської міської державної адміністрації, в 2007 р. нагороджений знаком «За наукові досягнення», в 2008 р. відзначений подякою голови ВАК України.

Навчальну роботу на кафедрі проводить за напрямком ефективного використання енергоресурсів та енергозбереження в промисловості. Читає курси лекцій «Використання вторинних енергоресурсів» та «Основи наукових досліджень».

Значний вклад  М.К.Безродний вніс в організацію підготовки спеціалістів-теплоенергетиків в рамках МІПО НТУУ «КПІ» та  постановку спеціальності «Теплоенергетика» в Національному університеті водного господарства та природокористування (м. Рівне).

М.К.Безродний бере активну участь в громадсько-науковій роботі: є головою Вченої ради з захисту кандидатських та докторських дисертацій, головою  комісії з енергетики та енергетичного машинобудування Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, членом Екпертної Ради з енергетики та електроніки ДАК України, головою секції «Теплофізичні основи використання нетрадиційних джерел енергії» Українського національного комітету з тепло- і масообміну, експертом з питань ліцензування та акредитації спеціальностей в ВНЗ України. Був також членом Експертної Ради з електротехніки та енергетики ВАК України, членом Нью-Йоркської Академії Наук, членом секції багатофазових течій Комітету механіки Академії Наук Польщі.

Вибрані праці професора Безродного Михайла Костянтиновича

 1. Безродный М.К. О нарушении устойчивости процессов тепломассопереноса в некоторых газожидкостных системах.- Инженерно-физический журнал, 1978, т.34, №6, с.1001-1006.
 2. Безродный М.К. О режиме захлёбывания в противоточном течении пленки жидкости и потока газа в вертикальных трубах.- Химическое и нефтяное машиностроение, 1980, №5, с.30-32.
 3. Bezrodny M.K., Volkov S.S. Stady of Hydrodynamic Characteristics of Two-Phase Flow in Closed Thermosyfons. - Advances in Heat Pipe Technology. London: Pergamon Press, 1981, p.115-123.
 4. Bezrodny M.K., Khavin S.A. Volkov S.S. Study of Hydrodynamic Characterystics of Ascending Two-Phase Flow in Thermosyfons with Organized Heat Carrier Circulation. - Fifth International Heat Pipe Conference,Tsucuba Science City, Japan, 1984, V.II, p.48-54.
 5. Безродный М.К., Волков С.С., Хавин С.А. Кризисы теплообмена в термосифонных контурах. - Инженерно-физический журнал, 1985, т.48, №5, с.783-788.
 6. Bezrodny M.K., Volkov S.S., Ivanov V.B., Petrov V.N. New Energotechnological System of Heat Utilization in Non-Ferrous Pyrometallurgical Plants. - Heat Recovery Systems, 1985, V.5, N2.
 7. Безродный М.К. К расчету граничных паросодержаний в кольцевых каналах для различных теплоносителей.- Теплоэнергетика, 1985, с.28-30.
 8. Bezrodny M.K., Volkov S.S., Ivanov V.B. Thermosyphon Waste Heat Boilers for Exhaust Gases from Furnaces in Non-Ferrous Metallurgy. - Heat Recovery Systems, 1990, V.10, N2, p.99-105.
 9. Безродный М.К., Антошко Ю.В. Кризисы течения и теплообмена в испарительных трубках Фильда.- Промышленная теплотехника, 1990, №1,с.36-39.
 10. Безродный М.К., Волков С.C., Мокляк В.Ф. Духфазные термосифоны в промышленной теплотехнике. Киев:«Вища школа»,1991.-75c.
 11. Bezrodny M.K., Antoshko Ju.V. Critical Regimes of Upward Film Flow in Vertical Annular Channels. - Experimental Thermal and Fluid Science, 1992, V.5, N4, p.448-456.
 12. Безродный М.К., Волков С.C. Теплоиспользующее и теплогенерирующее оборудо-вание на основе тепловых труб.- Промышленная теплоэнергетика, 1994,№4, c.35-41.
 13. Bezrodny M.K., Kondrusik E. Thermosyphons for Industrial Heat Transfer: Fundamental Questions for Effective Applications.- Archives of Thermodynamics, 1994, n.1-4, p.21-39.
 14. Bezrodny M.K., Podgoretsky V.M. Flooding and Heat Transfer Limits in Horizontal and Inclined Two-Phase Thermosyphons. - Experimental Thermal and Fluid Science, 1994,V.9, N3, p.345-355.
 15. Bezrodny M.K., Lach J. Stability of the wavy flow of liquid film in an interaction with the ascending gas stream. - Zeszyty naukowe instytutu maszyn przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, 473/1439/96, Gdańsk, 1996, p.1-20.
 16. Безродный М.К. К гидродинамической теории кризисов теплопереноса в свободноконвективных двухфазных системах.- Промышленная теплотехника, 2000, №5-6, с.41-49.
 17. Безродный М.К., Пиоро И.Л., Костюк Т.О. Процессы переноса в двухфазных термосифонных системах. – Киев: «Факт»,2003.- 480с.
 18. Безродный М.К., Пиоро И.Л., Костюк Т.О. Процессы переноса в двухфазных термосифонных системах. Теория и практика. – Киев: «Факт», 2005.- 704с.
 19. Безродний М.К., Барабаш П.О., Голіяд М.Н. Гидродинамика и контактный тепломассообмен в некоторых газожидкостных системах.–Киев: «Політехніка», 2011.–408 с.
 20. Безродный М.К., Кутра Д.С. Эффективность применения тепловых насосов в установках сушки древесины. – Киев: «Політехніка», 2011. – 240 с.
 21. Безродний М.К., Притула Н.А. Енергетична ефективність теплонасосних схем теплопостачання. – Київ: НТУУ «КПІ», 2012. – 208 с.
 22. Безродний М.К., Пуховий І.І., Кутра Д.С. Теплові насоси та їх використання. – Київ:    НТУУ «КПІ», 2013. –  312 с.
 23. Bezrodny M.К. Fundamental Questions of Closed Two-Phase Thermosyphons. – Heat Pipes and Solid Sorption Transformations: Fundamentals and Practical Applications. Fundamentals and Practical Applications, Chapter 9.Taylor & Francis Group, 2013, pp.319-355.

Список кандидатів  наук, підготовлених на кафедрі ТПТ під керівництвом проф. Безродного М.К.

 1. Белойван А.И. Исследование максимальной теплопередающей способ-ности замкнутых двухфазных термосифонов применительно к условиям работы холодильников доменных печей, 1975 г.
 2. Кондрусик Эугениуш (Польша). Исследование закономерностей кризисов тепломассопереноса в двухфазных замкнутых термосифонах с кольцевым сечением канала, 1976 г.
 3. Сосновский В.И. Исследование теплообмена и критических тепловых потоков при кипении фреонов в щелевых каналах и на оребренных поверхностях, 1977 г.
 4. Алексеенко Д.В. Исследование предельных тепловых потоков и теплообмена при кипении низкотемпературных теплоносителей в замкнутых термосифонах в условиях подвода тепла при q = const., 1977г.
 5. Сахацкий А.А. Исследование тепломассопереноса и максимальных тепловых потоков горизонтальных и наклонных двухфазных термосифонов применительно к охлаждению теплонапряженных элементов промышленных печей, 1980 г.
 6. Колоскова Н.Ю. Исследование предельных тепловых потоков двухфазных термосифонов с внутренними вставками, 1980 г.
 7. Волков С.С. Исследование тепловых и гидродинамических характе-ристик двухфазных термосифонов применительно к системам охлаждения агрегатов цветной металлургии 1983 г.
 8. Мокляк В.Ф. Теплообмен и гидродинамика при конденсации в термосифонах в режиме двухфазной смеси, 1984 г.
 9. Хавин С.А. Теплогидравлические характеристики двухфазного потока в кольцевых каналах замкнутых термосифонов, 1988 г.
 10. Шилович И.Л. Теплопередающие характеристики среднетемператур-ного термосифона с теплоносителем сера - иод, 1991г.
 11. Антошко Ю.В. Гидродинамика восходящего пленочного течения и кризисы теплопереноса в кольцевых каналах термосифонов с испарительным циркуляционным контуром, 1992 г.
 12. Подгорецкий В.М. Предельный теплоперенос в горизонтальных и наклонных двухфазных термосифонах, 1992 г.
 13. Мунзер Рабах (Иордания). Теплообмен при кипении и конденсации в горизонтальных и наклонных термосифонах, 1996 г.
 14. Назарова І.О. Контактний тепломасообмін при конденсації парів із па-рогазової суміші на плівці рідини при висхідній супутній течії, 2006 р.
 15. Костюк О.П. «Контактний тепло масообмін в проточному двофазовому шарі утилізатора теплоти відхідних газів», 2013р.
 16. Кутра Д.С. «Ефективність теплонасосних схем енергозабезпечення установок сушіння деревини», 2013 р.
 17. Притула Н.О. «Термодинамічна ефективність теплонасосних схем теплозабезпечення будівель з використанням теплоти довкілля», 2014 р.

Список наукових праць професора Безродного М.К.

 1. Бутузов А.И., Файнзильберг С.Н., Безродный М.К. и др. Некоторые экспериментальные данные по охлаждению обмоток электрических генераторов жидкостями, кипящими при низких температурах. - В сб.: Теплоотдача при изменении агрегатного состояния вещества, Киев: «Наукова думка», 1966, с.54-65.
 2. Бутузов А.И., Файнзильберг С.Н., Безродный М.К. и др. К вопросу методики исследования теплообмена при кипении фреонов в поле действия центробежных сил. - В сб.: Теплообмен и гидродинамика в двухфазных средах, Киев: «Наукова думка», 1967, с.54-62.
 3. Бутузов О.І., Безродний М.К., Файнзільберг С.Н. До визначення оптимальної товщини плівки рідини при випарному охолодженні обмоток роторів електрогенераторів. - Вісник Київського політехнічного інституту, серія теплоенергетики, 1967, №4, с.60-65.
 4. Бутузов А.И., Файнзильберг С.Н., Куделя П.П., Безродный М.К.  Приближенный метод гидравлического расчета контура с вращающимся испарительным участком. - Вестник Киевского политехнического института, серия теплоэнергетики, 1967, №4, с.66-72.
 5. Бутузов А.И., Файнзильберг С.Н., Куделя П.П., Безродный М.К. и др. Испарительное охлаждение роторов турбогенераторов. - Энергетика и электри-фикация, 1968, №1, с.17-19.
 6. Бутузов А.И., Файнзильберг С.Н., Безродный М.К. и др. Экспериментальное исследование теплообмена при кипении фреона-12 в поле действия центробежных сил. - Инженерно-физический журнал, 1968, т.15, №2, с.302-308.
 7. Бутузов А.И., Файнзильберг С.Н., Безродный М.К. и др. О влиянии толщины пленки жидкости на гидродинамику и температуру обмотки ротора при испарительном охлаждении мощных турбогенераторов. - Вестник Киевского политехнического института, серия теплоэнергетики, 1968, №5, с.35-40.
 8. Бутузов А.И., Файнзильберг С.Н., Безродный М.К. и др. К выбору оптимального сечения проводников обмотки ротора электрогенератора при непосредственном пленочном испарительном охлаждении. - Известия вузов. Энергетика, 1969, №10, с.102-108.
 9. Бутузов А.И., Безродный М.К., Файнзильберг С.Н. и др. Экспериментальные данные по кипению фреона-12 и воды при свободном движении в условиях инерционных перегрузок. - Теплофизика высоких температур, 1969, №3, с.490-494.
 10.  Файнзильберг С.Н., Безродный М.К., Усенко В.И., Куделя П.П. Исследование процесса кипения фреона-12 на проволочных элементах в поле центробежных сил. - Вестник Киевского политехнического института, серия теплоэнергетики, 1969, №6, с.37-40.
 11. Куделя П.П., Безродный М.К. Измерение давления и паросодержания в парогенерирующих вращающихся каналах с помощью электрических проволочных датчиков. В сб.: Вопросы технической теплофизики, 1969, №2, с.47-49.
 12. Безродный М.К., Бутузов А.И. и др. Измерение малых расходов жидкостей с помощью диафрагм с тензочувствительными преобразователями. - Холодильная техника, 1969, №11, с.37-38.
 13. Безродный М.К., Бутузов А.И., Пустовит М.М. Внутрипроводниковое испарительное охлаждение обмоток печных трансформаторов. - Энергетика и электрификация, 1969, №6, с.14-15.
 14. Бутузов А.И., Файнзильберг С.Н., Безродный М.К. и др. Исследование теплообмена и гидродинамики при кипении жидкостей в инерционных полях применительно к испарительным системам охлаждения турбогенераторов. - Научно-техн. конф. «Вопросы промышленной теплоэнергетики», ч.2, Иваново, 1969, с.6.
 15. Бутузов А.И., Безродный М.К.,  Файнзильберг С.Н. и др. Терморезисторный компенсированный уровнемер. - Известия вузов. Приборостроение, 1970, №1, с.123-126.
 16. Бутузов А.И., Файнзильберг С.Н., Безродный М.К. и др. К вопросу исследования теплообмена при кипении жидкостей в условиях инерционных перегрузок. В сб.: Теплофизика и теплотехника, 1970, №16, с.137-140.
 17. Куделя П.П., Безродный М.К. Определение паросодержания двухфазного расслоенного потока во вращающихся каналах с помощью тензометрических датчиков. - Вестник Киевского политехнического института, серия теплоэнергетики, 1970, №7, с.97-100.
 18. Бутузов А.И., Файнзильберг С.Н., Куделя П.П., Безродный М.К. и др. К гидродинамическому расчету систем испарительного охлаждения установок с вращающимися элементами. - Вестник Киевского политехнического института, серия теплоэнергетики, 1970, №7, с.65-69.
 19. Бутузов А.И., Файнзильберг С.Н., Куделя П.П., Безродный М.К. и др. Приближенный анализ движения слоя кипящей жидкости в поле центробежных сил. - Известия вузов. Энергетика, 1970, №11, с.74-79.
 20. Федоров В.И., Рожанский А.А., Куделя П.П., Безродный М.К. и др. Многоточечное токосъемное устройство с дискретной автоматической регистрацией сигналов. - Измерительная техника, 1970, №11, с.105-106.
 21. Файнзильберг С.Н., Усенко В.И., Безродный М.К. О влиянии инерционных ускорений на теплообмен при кипении фреона-11 в режиме свободной конвекции. - Теплофизика и теплотехника, 1971, вып.20, с.79-80.
 22. Куделя П.П., Шрайбер А.А., Безродный М.К. Теплопроводность тонкой цилиндрической стенки при наличии внутренних источников тепла и отвода его двухфазным расслоенным потоком. - В сб.: Теплофизика и теплотехника, 1971, вып. 19, с.144-149.
 23. Бутузов А.И., Файнзильберг С.Н., Куделя П.П., Безродный М.К. К расчету распределительных устройств систем испарительного охлаждения вращающихся элементов. - Вестник Киевского политехнического института, серия тепло-энергетики, 1971, №8, с.37-40.
 24. Бутузов А.И., Безродный М.К., Куделя П.П. Влияние теплопроводности в элементах терморезисторного уровнемера на результаты измерения уровня. - Известия вузов. Приборостроение, 1971, №3, с..93-96.
 25. Бутузов А.И., Безродный М.К., Куделя П.П. О совместном влиянии на теплообмен процесса парообразования и свободного движения при кипении жидкостей в поле центробежных сил. - В сб.: Вопросы технической теплофизики, 1971, №3, с.6-9.
 26. Куделя П.П., Безродный М.К. К исследованию температурного режима проводников обмотки ротора электрогенератора, охлаждаемых двухфазным расслоенным потоком. - В сб.: Вопросы технической теплофизики, 1971, №3, с.46-48.
 27. Бутузов А.И., Файнзильберг С.Н., Куделя П.П., Безродный М.К. и др. К исследованию теплообмена и гидродинамики при вынужденном движении двухфазного потока во вращающихся каналах. - Вестник Киевского политехнического института, серия теплоэнергетики, 1971, №8, с.56-62.
 28. Бутузов А.И., Безродный М.К., Белойван А.И., Кравчук В.И. Асфальтитоперлитная тепловая изоляция и исследование ее характеристик. - Вестник Киевского политехнического института, серия теплоэнергетики, 1972, №9, с.80-84.
 29. Kudelya P.P., Shrayber A.A., Bezrodny M.K. Heat conduction through a thin cylindrical wall with internal heat sources cooled by a two-phase stratified flow. – Heat Transfer, Sov. Res., 1973, 5, №3, pp. 113-118.
 30. Безродный М.К. Приближенное решение двумерной задачи теплопроводности для плоской стенки с прямоугольными ребрами. - В сб.: Теплофизика и теплотехника, 1974, вып. 27, с.95-99.
 31. Безродный М.К., Бутузов А.И., Пустовит М.М. Экспериментальное исследование гидравлического сопротивления и теплообмена при вынужденном движении жидкости в змеевиковых трубах прямоугольного поперечного сечения. - Известия вузов. Энергетика, 1974, №11, с.73-78.
 32. Безродный М.К., Коленко Г.П. Об эффективности применения полых цилиндрических ребер в системах охлаждения с помощью замкнутых испарительных термосифонов. - Вестник Киевского политехнического института, серия теплоэнергетики, 1974, №11, с.50-53.
 33. Безродный М.К., Белойван А.И. Температурный режим участка теплоподвода тепловой трубы при превышении допустимой длины зоны испарения. - Вестник Киевского политехнического института, серия теплоэнергетики, 1974, №11, с.45-49.
 34. Безродный М.К., Белойван А.И. К определению степени заполнения тепловых труб низкотемпературными теплоносителями. - В сб.: Теплофизика и теплотехника, 1975, вып. 29, с.126-129.
 35. Безродный М.К., Бутузов А.И., Сосновский В.И. Влияние величины межреберных каналов оребренной трубы на теплообмен при кипении в большом объеме. - Вопросы радиоэлектроники, серия ТРТО, 1975, №2, с.19-27.
 36. Безродный М.К., Сосновский В.И., Алексеенко Д.В. Экспериментальное исследование теплообмена и критических тепловых потоков при кипении фреона-11 в щелевых каналах в условиях свободной конвекции. - Тезисы докл. конф. «Тепловые процессы в электронных СВЧ приборах», Москва, 1975, с.10-11.
 37. Безродный М.К., Алексеенко Д.В., Сосновский В.И. Исследование кризиса теплопереноса и теплообмена при кипении фреона-11 в термосифонных трубах. - Тезисы докл. конф. «Тепловые процессы в электронных СВЧ приборах», Москва, 1975, с.11-12.
 38. Безродный М.К., Коленко Г.П. К определению области эффективного применения полых прямоугольных ребер в системах охлаждения с помощью замкнутых испарительных термосифонов. - В сб.: Теплофизика и теплотехника, 1976, вып. 31, с.95-98.
 39. Безродный М.К., Белойван А.И. Исследование максимальной теплопередающей способности замкнутых двухфазных термосифонов. - Инженерно-физический журнал, 1976, т.30, №4, с.590-597.
 40. Безродный М.К., Файнзильберг С.Н., Белойван А.И. и др. Исследование кризиса тепломассопереноса в замкнутых двухфазных термосифонах применительно к условиям охлаждения элементов металлургических печей. - В сб.: Тепломассообмен - V, Минск, 1976, т.3, ч.1, с.256-261.
 41. Безродный М.К., Алексеенко Д.В. Исследование кризиса теплопереноса при кипении фреона-11 в испарительных термосифонах. - Вопросы радиоэлектроники, серия ТРТО, 1976, №1, с.110-117.
 42. Файнзильберг С.Н., Безродный М.К., Белойван А.И. и др. Исследование теплопередающей способности двухфазных термосифонов применительно к условиям работы холодильников доменных печей. - В сб.: Использование вторичных энергоресурсов и охлаждение агрегатов в черной металлургии. Москва: Металлургия, 1976, №5, с.66-72.
 43. Безродный М.К., Файнзильберг С.Н., Белойван А.И. Исследование кризиса теплопереноса в замкнутых двухфазных термосифонах. - Известия вузов. Черная металлургия, 1976, №9, с.161-165.
 44. Безродный М.К., Сосновский В.И. Определение оптимальных параметров оребрения поверхности, охлаждаемой кипящей жидкостью. - Инженерно-физический журнал, 1976, т.31, №1, с.142-143.
 45. Безродный М.К., Файнзильберг С.Н., Колоскова Н.Ю. и др. Исследование максимальных тепловых потоков в двухфазных термосифонах с внутренними вставками. - Известия вузов. Энергетика, 1976, №8, с.96-102.
 46. Безродный М.К., Алексеенко Д.В. Исследование теплообмена при кипении жидкостей в замкнутых двухфазных термосифонах. - Известия вузов. Энергетика, 1976, №12, с.96-101.
 47. Безродный М.К., Файнзильберг С.Н., Белойван А.И., Колоскова Н.Ю. Влияние угла наклона замкнутых двухфазных термосифонов на максимальную теплопередающую способность. - Известия вузов. Черная металлургия, 1976, №11, с.174-177.
 48. Bezrodny M.K., Faynsilberg S.N., Belojvan A.I. Crisis of heat and mass transfer in closed-loop two-phase thermosiphons employed in cooling metallurgical furnaces. - Heat Transfer-Soviet Research, 1976, Vol.8, N4, p..99-103.
 49. Безродный М.К., Файнзильберг С.Н., Белойван А.И. Исследование предельных тепловых режимов замкнутых двухфазных термосифонов применительно к условиям работы холодильников доменных печей. - Тезисы докл. конф. «Тепловые трубы, исследование процессов, протекающих в них, применение в различных областях техники.», Киев, 1976, с.11.
 50. Безродный М.К., Алексеенко Д.В. Исследование кризиса тепломассопереноса и теплообмена при кипении низкотемпературных теплоносителей в замкнутых двухфазных термосифонах. - Там же, с.14.
 51. Безродный М.К., Алексеенко Д.В. Исследование кризиса теплопереноса в низкотемпературных бесфитильных тепловых трубах. - Теплофизика высоких температур, 1977, №2, с.370-376.
 52. Безродный М.К., Сосновский В.И., Алексеенко Д.В. Исследование критических тепловых потоков при кипении фреона-11 в кольцевых двухфазных термосифонах. - Вопросы радиоэлектроники, серия ТРТО, 1977, №1, с.112-120.
 53. Безродный М.К., Файнзильберг С.Н., Кондрусик Е. Исследование максимальной теплопередающей способности кольцевых двухфазных термосифонов. - В сб.: Теплообмен и гидродинамика. Киев: «Наукова думка», 1977, с.103-108.
 54. Безродный М.К., Алексеенко Д.В. Влияние давления промежуточного теплоносителя на критические тепловые потоки в двухфазном термосифоне. - Известия вузов. Энергетика, 1977, №4, с.80-84.
 55. Безродный М.К., Алексеенко Д.В., Сверлов А.В. Предельные тепловые потоки бесфитильных тепловых труб с низкотемпературными теплоносителями. - Реферативная информация о законченных работах в вузах Украины. Энергетика, 1977, с.30-31.
 56. Безродный М.К., Сахацкий А.А. Закономерности предельного теплопереноса в наклонных испарительных термосифонах. - Теплоэнергетика, 1977, №3, с.75-77.
 57. Безродный М.К., Алексеенко Д.В. Интенсивность теплообмена на участке кипения испарительных термосифонов. - Теплоэнергетика, 1977, №7, с.83-85.
 58. Biezrodnyj M.K., Fajnzilberg S.N., Kondrusik E. Badanie kryzysu przepływu ciepła i masy w dwufazowych termosyfonach z poprzecznym przekrojem pierścieniowym. Zeszyty naukowe Politechniki Białostockiej. Mechanika, 1977, z.16, s.3-11.
 59. Безродный М.К., Файнзильберг С.Н. Исследование и разработка термосифонных систем охлаждения промышленного оборудования.- Тезисы докл. Всесоюзной науч. конф. «Перспективы промышленной теплоэнергетики», 1977, с.139.
 60. Безродный М.К., Алексеенко Д.В. Исследование процессов тепломассопереноса в испарительных термосифонах. - Тезисы докл. конф. «Совершенствование процессов, машин и аппаратов холодильной и криогенной техники и кондиционирования воздуха», Ташкент, 1977, с.6-7.
 61. Безродный М.К., Алексеенко Д.В. Влияние давления промежуточного теплоносителя на критические тепловые потоки в испарительных термосифонах. - Тезисы докл. конф. «Разработка, изготовление и исследование тепловых труб», Киев, 1977, с.20-21.
 62. Безродный М.К., Алексеенко Д.В. Исследование процессов теплообмена при кипении низкотемпературных жидкостей в теплопередающих устройствах, работающих по замкнутому испарительно-конденсационному циклу. - Тезисы докл. III-ей всесоюзной конф. молодых специалистов по холодильной технике и технологии, Москва, 1977, с.110.
 63. Безродный М.К., Файнзильберг С.Н., Кондрусик Е. и др. Исследование максимальных тепловых потоков в двухфазных термосифонах применительно к условиям конструкций фурм погружения. - Известия вузов. Черная металлургия, 1978, №5, с.154-157.
 64. Безродный М.К., Сосновский В.И., Мокляк В.Ф. Исследование критических тепловых потоков при кипении фреонов-11 и -113 в вертикальных щелевых каналах. - Вопросы радиоэлектроники, серия ТРТО, 1978,  Деп. 3- 5804.
 65. Горбик А.С., Белойван А.И., Файнзильберг С.Н., Безродный М.К. Влияние давления промежуточного теплоносителя на максимальную теплопередающую способность замкнутого двухфазного термосифона. - В сб.: Использование вторичных энергоресурсов и охлаждение агрегатов  черной металлургии. Москва: Металлургия, 1978, №7, с.74-77.
 66. Безродный М.К. К расчету скорости витания капель жидкости в газовом потоке. - Химическое и нефтяное машиностроение, 1978, №12, с.28-30.
 67. Безродный М.К. О нарушении устойчивости процессов тепломассопереноса в некоторых газожидкостных системах. - Инженерно-физический журнал, 1978, т.34, №6, с.1001-1006.
 68. Безродный М.К. О кризисе процессов тепломассопереноса при кольцевом режиме работы испарительных термосифонов. - Теплофизика высоких температур, 1978, №3, №710-78 Деп.
 69. Безродный М.К. К обобщению опытных данных по критическим тепловым потокам при кипении жидкостей в большом объеме. - Известия вузов. Энергетика, 1978, №11, с.83-87.
 70. Безродный М.К. О верхней границе максимальной теплопередающей способности испарительных термосифонов. - Теплоэнергетика, 1978, №8, с.63-66.
 71. Безродный М.К., Сахацкий А.А. Исследование максимальных тепловых потоков в наклонных испарительных термосифонах с внутренними вставками. - Известия вузов. Энергетика, 1979, №4, с.110-112.
 72. Безродный М.К., Алабовский А.Н., Мокляк В.Ф. Исследование теплообмена при конденсации паров в вертикальных термосифонах. - Известия вузов. Энергетика, 1979, №7, с.61-67.
 73. Безродный М.К., Алабовский А.Н. Критические тепловые потоки при кипении жидкостей в термосифонах. - В сб.: Кипение и конденсация, Рига, 1979, с.47-59.
 74. Седелкин В.М., Безродный М.К. Исследование и методика расчета двухфазных термосифонов для подогревателей абсорбента.- В сб.: Техника и технология добычи газа и эксплуатация подземных газовых хранилищ, Москва, 1979, вып. 1/7, с.14-25.
 75. Безродный М.К., Алексеенко Д.В., Каждан А.З. Обобщение опытных данных по предельному теплопереносу в двухфазных термосифонах методом термодина-мического подобия. - Известия вузов. Энергетика, 1980, №7, с.121-124.
 76. Безродный М.К. О режимах захлебывания в противоточном течении пленки жидкости и потока газа в вертикальных трубах. - Химическое и нефтяное машиностроение, 1980, №5, с.30-32.
 77. Безродный М.К., Алабовский А.Н., Волков С.С. Исследование гидродинамических характеристик двухфазного потока в условиях замкнутого термосифона. - Известия вузов. Энергетика, 1980, №2, с.116-121.
 78. Безродный М.К. Кризисы теплообмена при кипении жидкостей в артериальных термосифонах. - Тепломассообмен-VI, Минск, 1980, т.4, ч.2, с.111-116.
 79. Безродный М.К., Алабовский А.Н., Мокляк В.Ф. Исследование среднего объемного паросодержания двухфазного слоя в замкнутых термосифонах. - Известия вузов. Энергетика, 1981, №9, с.58-63.
 80. Безродный М.К., Волков С.С., Алексеенко Д.В. Исследование характеристик предельного теплопереноса в термосифонах с разделением восходящего и нисходящего потоков теплоносителя. - Известия вузов. Энергетика, 1981, №12, с.40-45.
 81. Bezrodny M.K., Volkov S.S. Study of Hydrodynamik Characteristics of Two-Phase Flow in Closed Thermosiphons. - In: Advances in Heat Pipe Technology. London: Pergamon Press, 1981, p.115-123.
 82. Безродный М.К., Волков С.С. Гидродинамические характеристики двухфазного противоточного течения в замкнутом термосифоне. - В сб.: Гидродинамика и теплообмен в конденсированных средах, Новосибирск, ИТФ СО АН СССР, 1981, с.121-127.
 83. Безродный М.К., Волков С.С., Кондрусик Е. и др. Исследование предельного теплопереноса наклонных двухфазных термосифонов с разделением восходящего и нисходящего потоков промежуточного теплоносителя. - Промышленная энергетика, 1982, №5, с.44-46.
 84. Безродный М.К., Мокляк В.Ф. Исследование закономерностей изменения уровня двухфазной смеси в термосифонах и его влияния на интенсивность теплообмена при конденсации. -  В сб.: «Воздушное, жидкостное и испарительное охлаждение силовых полупроводниковых приборов и преобразовательных агрегатов на их основе», Таллин, 1982, с.108-113. 
 85. Безродный М.К., Волков С.С. Исследование гидравлических характеристик двухфазного потока в замкнутых термосифонах. Там же, с.119-125.
 86. Безродный М.К., Алексеенко Д.В. Интенсификация теплообмена при кипении фреонов путем оребрения теплопередающей поверхности. - Там же, с.136-139.
 87. Безродный М.К. О влиянии сжимаемости паровой фазы на критерий устойчивости пузырькового режима кипения в большом объеме. - В сб.: Кипение и конденсация, Рига, 1982, с.59-68.
 88. Безродный М.К., Мокляк В.Ф. Теплообмен при конденсации в двухфазном слое замкнутых термосифонов. - Известия вузов. Энергетика, 1983, №4, с.99-105.
 89. Безродный М.К., Волков С.С., Хавин С.А. и др. Исследование характеристик предельного теплопереноса в замкнутых термосифонах с организованной циркуляцией промежуточного теплоносителя. - В сб.: Кипение и конденсация, Рига, 1983, с.71-80.
 90. Безродный М.К., Волков С.С., Иванов В.Б., Петров В.Н. Разработка и исследование термосифонных систем охлаждения агрегатов цветной металлургии. - Материалы конференции «Проблемы энергетики теплотехнологии», Москва, 1983, т.2, с.96.
 91. Безродный М.К., Мокляк В.Ф., Алексеенко Д.В. Исследование и разработка термосифонных систем нагрева термолабильных продуктов в трубчатых печах и огневых подогревателях. Там же, с.97.
 92. Безродный М.К., Волков С.С., Иванов В.Б., Петров В.Н. Применение метода приближенного термодинамического подобия к обобщению характеристик предельного теплопереноса замкнутых двухфазных термосифонов с организованной циркуляцией промежуточного теплоносителя. - Промышленная энергетика, 1983, №12, с.30-32.
 93. Безродный М.К., Алексеенко Д.В., Мокляк В.Ф. О предельных условиях интенсификации теплообмена при кипении фреонов на оребренной стенке.- Известия вузов. Энергетика. Деп. в ВИНИТИ, №3556-83 Деп.
 94. Безродный М.К., Алексеенко Д.В. Исследование характеристик термосифонного теплоотвода для термоэлектрического льдогенератора. Известия вузов. Энергетика. Деп. в ЦНИИТЕИлегпищепром, №384мл-Д83.
 95. Kondrusik E., Bezrodny M.K., Volkov S.S. Wpływ kąta nachylenia parownika oraz jego geometrycznych i fizycznych parametrów na maksymalną zdolność cieplną dwufazowego termosyfonu  z zylindryczną wstawką.- Zeszyty naukowe Politechniki Białostockiej, Nauki techniczne, Mechanika, 1983, N1, s.139-148.
 96. Безродный М.К. Режим захлебывания противоточного движения жидкости и пара в условиях замкнутых термосифонов. - Тепломассообмен-VII, Минск, 1984, т.4, ч.2, с.23-28.
 97. Безродный М.К., Волков С.С., Иванов В.Б., Петров В.Н. Разработка и совершенствование систем охлаждения энерготехнологических агрегатов цветной металлургии на основе использования замкнутых двухфазных термосифонов. - Промышленная энергетика, 1984, №2, с.34-37.
 98. Bezrodny M.K., Khawin S.A.,Volkov S.S. Study of Hydrodynamic Characteristics of Ascending Two-Phase Flow in Thermosiphon with Organized Heat Carrier Circulation. - Proc. 5-th Int. Heat Conf., Tsukuba, Japan, 1984, vol.2, p.
 99.  Безродный М.К., Алексеенко Д.В. Интенсификация теплообмена при кипении в термосифонах. - Известия вузов. Энергетика. Деп. в ВИНИТИ, №7283-84 Деп.

100. Безродный М.К. К расчету граничных паросодержаний в кольцевых каналах для различных теплоносителей. - Теплоэнергетика, 1985, №3, с.28-30.

101. Безродный М.К., Волков С.С. и др. Системы охлаждения металлургических агрегатов с применением двухфазных термосифонов. - Москва: ЦНИИЦветмет экономики и информации, 1985.-36с.

102. Безродный М.К., Волков С.С., Иванов В.Б. К определению условий эффективной работы термосифонов в системах охлаждения агрегатов цветной металлургии.- Промышленная энергетика, 1985, №5, с.57-60.

103. Bezrodny M.K., Volkov S.S., Ivanov V.B., Petrov V.N. New energotechnological system in non-ferrous pyrometallurgical plants. - Heat Recovery Systems & CHP, 1985, Vol.5, N2, p.

104. Безродный М.К., Волков С.С., Хавин С.А. Кризисы теплообмена в термосифонных контурах. - Инженерно-физический журнал, 1985, т.48, №5, с.783-788.

105. Безродный М.К., Волков С.С., Загуменнов И.М. Эффективные конструкции двухфазных термосифонов и их максимальная теплопередающая способность. - Мат. конф. «Повышение эффективности, совершенствование процессов и аппаратов химических производств. - Харьков, 1985, с.121-122.

106. Безродный М.К., Хавин С.А. Гидродинамические характеристики двухфазных термосифонов с внутренними вставками. - Мат. конф. «Двухфазный поток в энергетических машинах и аппаратах», Ленинград, 1985, т.3, с.128-129.

107. Безродный М.К., Волков С.С., Ляховецкий О.В. Методические основы проектирования термосифонных теплопередающих систем. - Там же, с.130-132.

108. Безродный М.К. Кризисы течения и теплообмена в термосифонных испарительных контурах. - В сб.: «Теплофизика и гидрогазодинамика процессов кипения и конденсации», Рига, 1986, т.2, ч.2, с.116-125.

109. Безродный М.К., Загуменнов И.М., Хавин С.А. К расчету гидродинамического контура двухфазных термосифонов с внутренними вставками. - Известия вузов. Энергетика, 1986, №2, с.83-88.

110. Безродный М.К., Мокляк В.Ф., Бойко И.Л. Теплообмен при конденсации в вертикальном кольцевом канале замкнутого термосифона в условиях восходящего прямотока. - Известия вузов. Энергетика, 1986, №6, с.79-83.

111. Безродный М.К., Мокляк В.Ф. Теплообмен при конденсации в вертикальных замкнутых термосифонах. - Инженерно-физический журнал, 1986, т.51, №1, с.9-16.

112. Безродный М.К., Хавин С.А., Волков С.С. Исследование гидродинамических характеристик восходящего двухфазного потока в термосифонах. - В сб.: Кипение и конденсация, Рига, 1986, с.16-28.

113. Каждан А.З., Безродный М.К., Баклашов В.Е. Применение термосифонов в трубчатых печах. - Химия топлива и масел, 1986, №5, с.16-19.

114. Каждан А.З., Безродный М.К., Мокляк В.Ф. Двухфазные термосифоны в трубчатых печах. - Сб. Трудов ВНИИНефтемаш, 1986.

115. Безродный М.К., Волков С.С., Подгорецкий В.М. К оптимизации термосифонных утилизаторов тепла. - Промышленная энергетика, 1987, №4, с.46-48.

116. Волков С.С. Безродный М.К.  Термосифонные теплогенераторы для техноло-гических и теплофикационных целей. - Мат. конф. «Проблемы энергетики теплотехнологии», Москва, 1987, с.112.

117. Волков С.С., Безродный М.К., Подгорецкий В.М. Термосифонные теплообменные устройства для агрегатов термической обработки сыпучих материалов. - Там же, с.113.

118. Безродный М.К., Хавин С.А. Исследование истинных паросодержаний в вертикальных кольцевых каналах термосифонного контура. - Теплоэнергетика, 1988, №4, с.43-46.

119. Безродный М.К., Мокляк В.Ф., Сиротин А.М. Теплообмен при конденсации паров бинарных теплоносителей в условиях замкнутых термосифонов. - В сб.: Теплофизика и гидрогазодинамика процессов кипения и конденсации. Тезисы докладов, т.2, Рига, 1988.

120. Безродный М.К., Волков С.С., Иванов В.Б. Термосифонные котлы-утилизаторы на отходящих газах печей цветной металлургии. - Промышленная энергетика, 1989, №2, с.42-45.

121. Безродный М.К., Волков С.С., Подгорецкий В.М. Гидродинамические характеристики режима захлебывания двухфазного течения в условиях горизонтального термосифона. - Известия вузов. Энергетика, 1989, №2, с.100-103.

122. Безродный М.К., Мокляк В.Ф., Сиротин А.М. и др. Анализ опытно-промышленных и лабораторных испытаний термосифонов и подогревателей на их основе. - В сб.: Газовая промышленность, Москва, 1989.

123. Антошко Ю.В., Безродный М.К. Идентификация режимов спутного восходящего пленочного течения в вертикальном кольцевом канале термосифона. - Тезисы докл. конф. «Молодые ученые в решении комплексной программы научно-технического прогресса стран членов СЭВ», Киев, 1989, с.92.

124. Подгорецкий В.М., Безродный М.К. Теплоперенос в горизонтальном двухфазном термосифоне. -  Там же, с.93.

125. Левинский А. В., Подгорецкий В.М., Безродный М.К. Сравнитель­ный анализ и автоматизированное проектирование газо-газовых утилизаторов тепла. -  Там же, с.95-96.

126. Безродный М.К., Антошко Ю.В. О границах устойчивости восходящего течения пленки жидкости в вертикальном кольцевом канале. - В сб.: «Кризисы теплообмена при кипении». Тезисы докладов всесоюзного семинара, Новосибирск, 1989, 131-133.

127. Безродный М.К., Мокляк В.Ф. и др. Результаты опытно-промышленных испытаний термосифонных подогревателей. - Сб. Трудов ВНИИГаз, Москва, 1989.

128. Безродный М.К., Иванов В.Б., Волков С.С. и др. Экспериментальное исследование характеристик двухфазных термосифонов для котлов-утилизаторов. - Промышленная энергетика, 1990, №6, с.34-36.

129. Безродный М.К., Подгорецкий В.М. Предельный теплоперенос в горизонтальном двухфазном термосифоне. - Инженерно-физический журнал, 1990, т.58, №1, с.63-67.

130. Bezrodny M.K., Volkov S.S., Ivanov V.B. Thermosyphon heat boilers for exhaust gases from furnaces in non-ferrous metallurgy. - Heat Recovery Systems & CHP, 1990, Vol.10, N2, p.99-105.

131. Безродный М.К., Антошко Ю.В. Гидродинамика восходящего течения пленки жидкости и потока пара в вертикальных кольцевых каналах. - Инженерно-физический журнал, 1990, т.58, №3, с.425-430

132. Безродный М.К., Антошко Ю.В. Кризисы течения и теплообмена в испарительных трубках Фильда. - Промышленная теплотехника, 1990, №1, с.36-39.

133. Безродный М.К., Антошко Ю.В. Акустический метод исследования характеристик пленочного течения. - В сб.: Измерения в потоках. Методы, аппаратура и применение, Москва, 1990, с.14.

134. Безродный М.К., Антошко Ю.В. Акустический метод измерения толщины пленки жидкости. - Промышленная теплотехника, 1990, №4, с.44-47.

135. Безродный М.К., Волков С.С., Подгорецкий В.М. Тепловые и гидродинамические характеристики в горизонтальных и наклонных термосифонах. - В сб.: Тепловые трубы: теория и практика. Мат. международной школы-семинара, ч.1, Минск, 1990.

136. Bezrodny M.K., Antoshko Ju.V. Heat transfer crises in two-phase thermosyphons with internal insert. - Proc. of the international symposium on heat pipe research and appliction, Shanhai, China, 1991, p.104-110.

137. Безродный М.К., Волков С.С., Мокляк В.Ф. Двухфазные термосифоны в промышленной теплотехнике. - Киев: Вища школа, 1991. - 75с.

138. Безродный М.К., Шилович И.Л., Панов Е.Н. Определение степени заполнения термосифонов двухкомпонентным теплоносителем сера-иод. - Промышленная теплотехника, 1991, №5, с.54-58.

139. Безродный М.К., Евтюхин Н.А., Кузнецова В.В., Мокляк В.Ф. Использование двухфазных термосифонов при охлаждении паров бензина на установке переработки газового конденсата. - В сб.: Энергосбережение и использование вторичных энергоресурсов в химических производствах, Саратов, 1991, с.44-47.

140. Bezrodny M.K., Antoshko Ju.V. Critical regimes of upward film flows in vertical annular channals. - Experimental Thermal and Fluid Science, 1992, Vol.5, N4, p.448-456.

141. Bezrodny M.K., Podgoretsky V.M. Ultimate heat transfer in the long horizontal thermosifones.- Proc. 8-th Int. Heat Pipe Conf., Beijing, China, 1992.

142. Volkov S.S., Bezrodny M.K. Thermosiphon heat generators. - Proc. 8-th Int. Heat Pipe Conf., Beijing, China, 1992.

143. Безродный М.К., Волков С.С. Основы эффективного применения двухфазных термосифонов в аппаратах промышленной теплотехники. - Промышленная теплотехника, 1992, №1-3, с.6-11.

144. Bezrodny M.K., Podgoretsky V.M. Heat transfer limits in the long horizontal thermosyfons.-XV Zjazd Termodynamików, materiały konferencyjne, tom 1, Gliwice-Kokotek, 1993, s.45-50.

145. Bezrodny M. Kondrusik E., Łach J. Systemy pszenoszenia ciepła na bazie termosyfonów dwufazowych. - Referaty konferencji naukowej „Problemy badawcze energetyki cieplnej”,Warszawa, 1993, s.1-6.

146. Безродный М.К., Волков С.С. Теплопередающее и теплогенерирующее оборудование на основе применения тепловых труб. - Промышленная энергетика, 1994, №4, с.35-41.

147. Безродный М.К., Жовмир Н.М., Мокляк В.Ф. Разработка теплонасосной системы с использованием термосифонов для съема теплоты грунта. - Международная конф. «Современные проблемы нетрадиционной энергетики», Санкт-Петербург, 1994, с.6.

148. Bezrodny M.K., Kondrusik E. Closed Two-Phase Thermosyphons for Industrial Heat Transfer: Fundamental Questions for Effective Applications. - Archives of Thermodynamics, 1994, n.1-4, p.21-39.

149. Безродный М.К., Антошко Ю.В. Влияние скорости пара на толщину пленки жидкости при спутном восходящем течении. - Первая российская национальная конференция по теплообмену, Москва, 1994, Т.6, с.35-40.

150. Bezrodny M.K., Podgoretskij V.M. Flooding and Heat Transfer Limits in Horizontal and Inclined Two-Phase Thermosiphons. - Experimental Thermal and Fluid Science, 1994, V.9, N.3, s.345-355.

151. Bezrodny M.K., Kondrusik E.,  Łach J. Termosyfony dwufazowe w systemach przenoszenia ciepła. - Gospodarka Paliwami i Energią, 1995, N.2, s.11-12.

152. Bezrodny M.K., Antoszko J.W., Łach J. Закономерности восходящего течения пленки жидкости и потока пара в вертикальном канале. - Mat. IX Sympozjumu wymiany ciepła i masy, Augustów, 1995, s.61-74.

153. Bezrodny M.K., Moklak W.F., Rabach M. Термическое сопротивление горизонтальных двухфазных термосифонов. - Mat. IX Sympozjumu wymiany ciepła i masy, Augustów, 1995, s.75-82.

154. Bezrodny M.K., Volkov S.S., Levinskij A.V., Kondrusik E. Кризис теплопереноса при расслоении двухфазного слоя в наклонных термосифонах. - Mat. IX Sympozjumu wymiany ciepła i masy, Augustów, 1995, s.83-90.

155. Мокляк В.Ф. Безродный М.К., Орлянский В.В. Термосифонная система сезонного аккумулирования естественного холода. - IV конф. з питань розвитку й впровадження техніки і технологій використання нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії, Київ, 1995, с.49.

156. Bezrodny M.K., Kondrusik E., Gościk J. Kryzys przepływu przeciwprondowego cieczy i pary w kanale poziomym. - Prace instytutu maszyn przepływowych, Gdańsk, 1995, n.99, s.105-112.

157. Bezrodny M.K., Kondrusik E., Łach J., Volkov S.S. Generatory powietrza goroncego w systemach zaopatrzenia w ciepło. Prace naukowe II konf. »Problemy badawcze energetyki cieplnej», 1995, s.39-45.

158. Bezrodny M.K., Gościk J., Kondrusik E. Wymiana ciepła przy wrzeniu w termosyfonach dwufazowych. - Zeszyty naukowe Politechniki Białostockiej, Nauki Techniczne, Mechanika, z.14, 1995, s.149-156.

159. Bezrodny M.K., Gościk J., Kondrusik E. Minimalny stopień zapełnienia w termosyfonach dwufazowych. - Zeszyty naukowe Politechniki Białostockiej, Mechanika, 1996, z.16, s.37-44.

160. Безродный М.К., Волков С.С. Кризис противоточного двухфазного течения в горизонтальном канале. - III Минский международный форум. Тепломассообмен, 1996, т.4, ч.2, с.158-161.

161. Bezrodny M., Goscik J., Kondrusik E. Fundamentals of calculations of thermosyfons applied for  utilisation of energy from renewable sources.- Proc. of the sixth International symposium on «HEAT EXCHANGE AND RENEWABLE ENERGY SOURCES» Szczecin-Świnoujście, 1996, p.27-34.

162. Bezrodny M., Gościk J., Kondrusik E. Zjawiska kryzysowe przenoszenia ciepła i masy w pionowym przeciwprądowym przepływie dwufazowym.-XVI Zjazd termodynamików, Kołobrzeg, 1996, s.53-64.

163. Безродный M.K., Мокляк В.Ф., Жовмир Н.М., Хоренженко Ю.В. Утилизация низкопотенциальной теплоты дымовых газов. - V конф. з питань розвитку й впровадження техніки і технологій використання нетрадиційних і відновлювапних джерел енергії, Київ, 1996, с.56-57.

164. Безродный М.К., Мокляк В.Ф., Рабах М. Теплообмен в горизонтальных двухфазных термосифонах для утилизаторов низкопотенциальной теплоты. - V конф. з питань розвитку й впровадження техніки і технологій використання нетрадиційних і відновлювапних джерел енергії, Київ, 1996, с.57-58.

165. Rabach M., Bezrodny M.K., Moklak W.F., Levinskij A.W. Effect of Filling on Internal Thermal Resistance of a Horizontal Thermosiphon (наарабскомязыке). Jordanian Technical Est. (Jordan), 1996, July, р.65-67.

166. Bezrodny M., Gościk J., Kondrusik E. Hydrodynamic and heat transfer crises' phenomena in horizontal and inclined thermosyphons with the counter current flow of liquid and vapour.-International conference on heat transfer with change of phase, Kielce, Poland, 1996, part 1, p.61-72.

167. Bezrodny M., Lach J. Stability of the wavy flow of liquid film in an interaction with the ascending gas stream.-Zeszyty naukowe instytutu maszyn przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, 473/1439/96, Gdańsk, 1996.

168. Bezrodny M.K., Volkov S.S.,Levinsky A.V. Flooding Countercurrent Flow in a Horizontal channel. - Experimental Thermal and Fluid Science, 1996?

169. Bezrodny M.K., Volkov S.S. Crisis of a Countercurrent Two-Phase Flow in a Horizontal Channel . - Heat Transfer Research , 1996, V.27, N.5-8.

170. Bezrodny M., Gościk J. Termosyfonowe wymienniki ciepła. - Technika chłodnicza i klimatyzacyjna, 1997, N.1, s..5-10.

171. Bezrodny M., Kondrusik E., Gościk J. Granice stabilnego przepływu wznoszoncego się filmu cieczy i strumienia gazu lub pary w kanałach pionowych. - Zeszyty naukowe Politechniki Białostockiej, Nauki Technichne, Mechanika, 1997, z.18, s.7-21.

172. Bezrodny M., Gościk J., Kondrusik E. Ruwnowagowa prędkość ruchu pęcheżyków gazu i kropiel cieczy w ośrodkach ciągłych. - Zeszyty naukowe Politechniki Białostockiej, Nauki Technichne, Mechanika, 1997, z.18, s.23-41.

173. Bezrodny M., Gościk J., Kondrusik E. Obliczanie i optymalizacja termosyfonowych utylizatorów ciepła odpadowego. - Prace naukowe III konf.”Problemy badawcze energetyki cieplnej”, Warszawa, 1997, t.1, s.27-36.

174. Bezrodny M., Gościk J. Obliczanie termosyfonowych utylizatorów ciepła odpadowego.-Konf. naukowo-technichna. Mechanika’97. Nauka i praktyka, Gdańsk-Elbląg, 1997, s. 303-304.

175. Безродний М.К., Хавін С.О. Теплогідравлічні характеристики двофазного потоку в кільцевих каналах термосифонів.- Наукові вісті, Київ, НТУУ «КПІ», серія теплоенергетики, 1997, с.37-39.

176. Bezrodny Michał, Gościk Józef. Hydrodynamiczne aspekty kryzysów przenoszenia ciepła w układach dwufazowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej, Nauki Techniczne, Nr 121, Seria: Mechanika, Zeszyt 20, 1998, s. 9-24.

177. Bezrodny Michał, Gościk Józef. Wpływ ściśliwości pary na kryzys przenoszenia ciepła w układach dwufazowych z dominacją konwekcji naturalnej. Materiały X-go Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Świeradów-Wrocław, 14-18.09.1998, Tom I, s. 77-84.

178. Безродний М.К., Варламов Г.Б., Куделя П.П. Тепловіддача при вільній конвекції та кипінні на пластині в полі відцентрових сил. - Наукові вісті КПІ, 1999, №2, с. 26-32.

179. Безродный М.К., Хавин С.А. Оптимальное заполнение и термическое сопротивление горизонтальных двухфазных термосифонов. - Промышленная теплотехника, 1999, №4-5, с.141-145.

180. Безродный М.К., Хавин С.А. Гидравлические характеристики двухфазного потока в кольцевых каналах замкнутых термосифонов.- Промышленная теплотехника, 2000, №4, с.27-33.

181. Безродный М.К. К гидродинамической теории кризисов теплопереноса в свободно­конвективных двухфазных системах.- Промышленная теплотех­ника, 2000, №5-6, с.41-49.

182. Безродный М.К. О предельных режимах области устойчивого восходящего течения пленки жидкости и потока газа (пара) в вертикальных трубах и каналах. - Промышленная теплотехника, 2002, №4, с.31-37.

183. Безродный М.К. Границы устойчивости волнового течения пленки жидкости в соприкосновении с восходящим потоком газа. - Промышленная теплотехника, 2002, №6, с.66-74.

184. Безродный М.К. Хавин С.А. Анализ энергетических и экологических аспектов утилизации теплоты отходящих производственных газов.- Экотехнологии и ресурсосбережение, 2003, №1, с.18-21.

185. Безродный М.К., Хавин С.А., Назарова И.А. Тепломассообмен при спутном восходящем течении газа и жидкости. - Промышленная теплотехника, 2003, №1, с.23-28.

186. Безродный М.К. О равновесной скорости движения пузырей газа и капель жидкости в сплошных несущих средах. - Промышленная теплотехника, 2003, №2, c.7-15.

187. Безродный М.К., Назарова И.А., Хавин С.А. Контактный тепломассообмен в восходящем потоке парогазовой смеси и пленки жидкости // Технічна електродинаміка. Тематичний випуск “Енергозбереження в Україні: законодавство, теорія, практика”.–2003.– с.34-37.

188. Безродный М.К.,Назарова И.А., Хавин С.А.Тепломассообмен при конденсацииводяных паров из парогазовой смеси в восходящем потоке с пленкой жидкости. -Промышленная теплотехника, 2003, №4, c.26-30.

189. Безродный М.К.,Назарова И.А., Хавин С.А.Тепломассообмен при конденсацииводяных паров из парогазовой смеси в восходящем потоке с пленкой жидкости. -Промышленная теплотехника, 2003, Приложение к журналу №4, c.287-289.

190. Безродный М.К., Пиоро И.Л., Костюк Т.О. Процессы переноса в двухфазных термосифонных системах. – Киев: «Факт», 2003.- 480с.   

191. Безродный М.К., Назарова И.А., Хавин С.А.Массообмен при конденсации водяных паров из парогазовой смеси в восходящем потоке с пленкой жидкости. – Энергетика: экономика, технологии, экология, 2003, №1, с.58-70.

192. Безродный М.К., Назарова И.А., Хавин С.А.Массообмен при восходящем течении парогазовой смеси и пленки жидкости. – Технічна електродинаміка, 2004, №3, с.76-81.

193. Безродный М.К., Назарова И.А., Хавин С.А. Гидравлическое сопротивление при восходящем спутном течении пленки жидкости и газа в вертикальных трубах. - Промышленная теплотехника, 2004, №2, c.13-18.

194. Безродный М.К., Барабаш П.А., Курбатова А.Н. К определению оптимальных режимных параметров дистиллятора со струйным компрессором.- Экотехнологии и ресурсосбережение, 2004, №5, c.61-64.

195. Безродный М.К., Пиоро И.Л., Костюк Т.О. Процессы переноса в двухфазных термосифонных системах. Теория и практика. – Киев: «Факт», 2005.- 704с.

196. Безродный М.К., Назарова И.А. Гидравлическое сопротивление восходящего потока газа и пленки жидкости в вертикальных трубах. - Энергетика: экономика, технологии, экология, 2005, №2, c.35-41.

197. Пуховий І.І., Безродний М.К. Використання грунтових теплообмінників в системах кондиціювання повітря влітку.- Відновлювана енергетика ХХІ століття. Матеріали VI міжнародної конференції.- Крим, 2005.- с. 223.

198. Пуховий І.І., Безродный М.К., Постоленко А.М. Процес виробництва льоду по бурульковій технології в льодогенераторах з горизонтальними насадками і підігрів повітря теплотою кристалізації води. - Відновлювана енергетика ХХІ століття. Матеріали VIІ міжнародної конференції.- Крим, 2006.- с. 66-68

199. Пуховий І.І., Безродный М.К., Мхітарян Н.М., Кудря С.О. Економія природного газу при заміні котлів тепловими насосами та використання теплоти кристалізації води як альтернативи теплоті грунту взимку. – ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА, 2006, №1, с. 15-19.

200. Безродний М.К., Дейнеко А.І., Барабаш П.О. Застосування теорії подібності при конденсації хладонів. - Энергетика: экономика, технологии, екология, 2006, №2, с.14-20.

201. Пуховой И.И., Безродний М.К., Фединчик Н.А. Использование грунта в качестве источника тепловой энергии и холода в системах вентиляции, подачи воздуха на горение и кондиционирования.- Экономическая безопасность государства и интеграционные формы ее обеспечения, Киев, «Знания Украины», 2007, с.271-274.

202. Безродный М.К., Хавин С.А. Расчет и оптимизация глубины утилизации теплоты отходящих производственных газов с помощью термосифонных утилизаторов.- Экотехнологии и ресурсосбережение, 2008,  №3, с.66-70.

203. Безродный М.К., Голіяд М.Н., Барабаш П.О., Дейнеко А.І., Голубєв О.Б. Локальна тепловіддача при конденсації хладону R-22 в горизонтальних трубах при розшарованному режимі течії фаз. - Энергетика: экономика, технологии, екологія, 2008, №2, c.30-36.

204.  Безродный М.К., Голіяд М.Н., Барабаш П.О., Дейнеко А.І. Теплообмен при конденсации движущегося пара в горизонтальных трубах. - Промышленная теплотехника, 2008, №5, с.36-42.

205.  Безродный М.К., Голіяд М.Н., Барабаш П.О., Дейнеко А.І. Тепловіддача при конденсації пари R-407C в середині горизонтальної труби при розшарованому режимі течії його фаз. – Холодильна техніка і технологія, 2008, №3, с.23-26.

206. Безродний М.К., Голіяд М.Н., Барабаш П.О., Дейнеко А.І.. До визначення локальної по довжині тепловіддачі при конденсації пари R407С в горизонтальній трубі. – Наукові вісті «КПІ», 2008, №5, с.30-34.

207. Безродный М.К., Минаковский В.М.Электрофизические характеристики объектов сушки. – Киев: Факт, 2008. –160 с.

208. Никифорович Є.Я., Пуховий І.І., Безродний М.К., Письменний Є.М., Кідрук М.І. Підвищення ефективності використання грунтових теплообміників при роботі теплових насосів за нічним тарифом на електроенергію// Праці наук.  Техн. конф.”Відновлювана енергетика 21 століття”,18-21 вересня 2008 р., Крим. Миколаївка. -2008 .-с.39

209. Безродний М.К., Дейнеко А.І., Барабаш П.О. Аналіз впливу умов охолодження на коефіцієнт теплопередачі в конденсаторах. –Матеріали конференції «Холод в енергетиці і на транспорті: сучасні проблеми кондиціонування та рефрижерації». –Миколаїв, 2008. – с.61-63.

210. Безродный М.К., Барабаш П.А., Назарова И.А., Костюк А.П. Гидродинамика проточного барботажного слоя в вертикальном канале. – Промышленная теплотехника, 2009, №4  , с.27-33.

211. Варламов Г.Б., Безродний М.К., Тімакова Т.В., Шовкалюк Ю.В., Шовкалюк М.М. Впровадження передових технологій в енергетиці 2009, Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, Харків, 2009, с.30-32.

212. Безродный М.К., Барабаш П.А., Назарова И.А., Костюк А.П. Тепловые характеристики проточного барботажного слоя контактных утилизаторов теплоты.- Сб. «Техническая теплофизика и промышленная теплотехника», Днепропетровск, 2009, с. 16-26.

213. Безродний М.К., Голіяд М.Н., Барабаш П.О., Голубєв О.Б., Назарова И.О., Костюк О.П. Тепло- і масовіддача  при охолодженні парогазової суміші в проточному барботажному контактному апараті.- Зб. «Техническая теплофизика и промышленная теплотехника», Дніпропетровськ, 2009, с. 34-45.

214. Безродний М.К., Варламов Г.Б., Тімакова Т.В., Шовкалюк Ю.В., Шовкалюк М.М. Навчально-експериментальний стенд для дослідження комбінованої схеми джерела теплопостачання з використанням твердопаливного та кондесаційного котла. - Зб. «Техническая теплофизика и промышленная теплотехника», Дніпропетровськ, 2009, с. 27 - 33.

215. Безродний М.К., Письменный Е.Н., Туз В.Е., Лебедь Н.Л. Аналитическая модель разрыва пленки жидкости при гравитационном течении по вертикальным поверхностям с сеточным покрытием. - Промышленная теплотехника, 2009, №6, с.21 – 27.

216. Безродний М.К., Письменный Е.Н., Туз В.Е., Лебедь Н.Л. Экспериментальное исследование гидродинамики пленочного течения в каналах с сеточным покрытием. - Промышленная теплотехника, 2009, №7, с.139 – 143.

217. Безродний М.К., Морозов Ю. П., Туз В.Е., Лебедь Н.Л. Экспериментальное исследование устойчивости течения гравитационной пленки жидкости в тепломассообменных аппаратах систем комбинированного теплоснабжения на базе тепловых насосов. - Відновлювана енергетика, 2009, №4, с. 17 – 20.

218. Безродний М.К., Туз В.Е., Лебедь Н.Л. Дослідження стійкості течії гравітаційної плівки рідини у тепломасообмінних апаратах системи підготовки паливного газу ГТУ. - Нафтова і газова промисловість, 2009, №4, с.44 – 46.   

219. Безродний М.К., Куделя П.П., Дроздова О.І. Термодинамічний аналіз теплонасосних та традиційних систем опалення. - Энергетика: экономика, технологии, екологія, 2010, №1,c.7-13.

220. Безродний М.К., Куделя П.П., Дроздова О.І. Порівняльний ексергетичний аналіз теплонасосних та традиційних систем опалення. - Зб. «Техническая теплофизика и промышленная теплотехника», Дніпропетровськ, 2010, №2, с.22-34.

221. Безродний М.К., Куделя П.П., Кутра Д.С. Термодинамічний аналіз теплонасосної сушильної установки для сушки деревини. - Зб. «Техническая теплофизика и промышленная теплотехника», Дніпропетровськ, 2010, №2, с.35-48.

222. Безродный М.К., Барабаш П.А., Назарова И.А., Костюк А.П. О беспровальном режиме работы проточного барботажного слоя. – Зб. «Техническая теплофизика и промышленная теплотехника», Дніпропетровськ, 2010, №2, с.12-21.

223. Безродний М.К., Кутра Д.С. Енергетичний аналіз традиційних та теплонасосних схем установок для сушіння деревини. – Промышленная теплотехника, 2010, №4, с.43-53

224. Безродний М.К., Дроздова О.І. Енергетичний аналіз теплонасосної системи опалення. – Экотехнологии и ресурсосбережение, 2010, №6, с.15-19.

225. Безродний М.К., Кутра Д.С. Вплив теплових втрат сушильної камери на ефективність роботи теплонасосної сушильної установки для сушіння деревини. - Энергетика: экономика, технологии, екология, 2010, №2, с.56-63.

226. Bezrodny M.K., Kutra D.S. Thermodynamic efficiency of heat pump dryers for drying of wood with the full recycling of the drying agent. - VIII Minsk International Seminar “Heat Pipes, Heat Pumps, Refrigerators, Power Sources”, Vol. 1, 12-15 September, 2011, Belarus, Minsk, p. 187-193.

227. Безродний М.К., Кутра Д.С. Вплив температури навколишнього повітря на термодинамічну ефективність традиційних та теплонасосних схем установок для сушіння деревини. – Промышленная теплотехника, 2011, №3 , с. 25-33. 

228. Безродний М.К., Кутра Д.С. Про верхню межу термодинамічної ефективності теплонасосних схем сушильних установок для сушіння деревини. – Промышленная теплотехника, 2011, №5 , с. 24-34.

229. Безродний М.К., Кутра Д.С. Вплив теплових необоротностей у випаровувачі та конденсаторі теплового насосу на термодинамічну ефективність теплонасосної установки для сушіння деревини. – Енергетика: экономіка, технології, екологія, 2011, №2 , с.77-84.

230. Безродний М.К., Галан М.А. Енергетична ефективність системи вентиляції з використанням рекуператора та теплового насосу. – Зб. «Техническая теплофизика и промышленная теплотехника», Дніпропетровськ, 2011, с.5-13.

231. Безродный М.К., Голияд Н.Н., Барабаш П.А., Голубев А.Б., Костюк А.П. Методика теплового расчета контактного утилизатора теплоты парогазовой смеси с проточным барботажным слоем. – Зб. «Техническая теплофизика и промышленная теплотехника», Дніпропетровськ, 2011, с.14-25.

232. Безродний М.К., Притула Н.О. Про оптимальну роботу теплового насоса в низькотемпературних системах опалення з використанням теплоти зовнішнього повітря. – Зб. «Техническая теплофизика и промышленная теплотехника», Дніпропетровськ, 2011, с.26-33.

233. Безродний М.К., Притула Н.О. Енергетична ефективність комбінованої теплонасосної системи низькотемпературного водяного опалення та вентиляції. – Наукові вісті КПІ, 2011, №1, с. 19-25.

234. Безродний М.К., Галан М.А. Енергетична ефективність теплонасосної системи вентиляції з рекуператором теплоти та рециркуляцією відпрацьованого повітря. – Наукові вісті КПІ, 2011, №2, с. 16-19.

235. Безродный М.К., Костюк А.П., Голияд Н.Н., Барабаш П.А. Контактный  тепло- и массообмен в проточном барботажном слое. Часть 1. Теплоотдача. – Промышленная теплотехника, 2011, №6 , с.39-45.

236. Безродный М.К., Костюк А.П., Голияд Н.Н. Контактный  тепломассообмен в проточном барботажном слое. – Промышленная теплотехника, 2011, №7, с.53-54.

237. Безродный М.К., Кутра Д.С. Эффективность работы теплонасосных установок сушки древесины. – Промышленная теплотехника, 2011, №7, с.185-186.

238. Безродный М.К., Притула Н.А. Энергетическая эффективность теплонасосно-рекуператорной системы низкотемпературного водяного отопления  и вентиляции. – Энерготехнологии и ресурсосбережение, 2011, №5, с.11-17.

239. Безродний М.К., Барабаш П.О., Голіяд М.Н. Гидродинамика и контактный тепломассообмен в некоторых газожидкостных системах. – Киев: «Політехніка», 2011.–408 с.  

240. Безродный М.К., Кутра Д.С. Эффективность применения тепловых насосов в установках сушки древесины. – Киев: «Політехніка», 2011. – 240 с.

241. Bezrodny M.K., Kutra D.S. Thermodynamic efficiency of heat pump dryer for drying of wood with full recycling and bypassing of the drying agent. – InnovationsandTechnologiesNews, 2011, №3, p.3-13.

242. Безродный М.К., Притула Н.А. Про умови оптимальної роботи теплового насосу в низькотемпературних системах опалення з використанням теплоти природної води. – Енергетика: экономіка, технології, екологія, 2011, №2 , с.11-16.

243. Безродний М.К., Галан М.А. Темодинамічна ефективність теплонасосних систем повітряного опалення. –  Наукові вісті КПІ, 2011, №6, с.30-35.  

244. Безродный М.К., Костюк А.П., Голияд Н.Н., Барабаш П.А.  Контактный  тепло- и массообмен в проточном барботажном слое. Часть 2. Массоотдача. – Промышленная теплотехника, 2012, т.34, №2 , с.33-39.

245. Безродный М.К., Костюк А.П., Голияд Н.Н., Барабаш П.А., Голубев А.Б. Межфазный тепло- и массообмен в проточном барботажном слое. - Теплоэнергетика, 2012, №6, с.61-66.

246. Безродний М.К., Притула Н.А. Про умови оптимальної роботи теплонасосної системи низькотемпературного опалення з використанням теплоти грунту. – Наукові вісті КПІ, 2012, №1 , с.7-12.

247. Безродний М.К., Притула Н.А. Оптимальні характеристики грунтових теплообмінників для теплонасосних систем теплопостачання. – Наукові вісті КПІ, 2012, №2, с.24-29.

248. Безродний М.К., Притула Н.А. Енергетична ефективність теплонасосних схем теплопостачання. – Київ: НТУУ «КПІ», 2012. – 208 с.

249. Безродний М.К., Галан М.А. Темодинамічна ефективність теплонасосних систем повітряного опалення та вентиляції з рекуператором теплоти та рециркуляцією відпрацьованого повітря. – Енергетика: экономіка, технології, екологія, 2012, №1 , с.15-25.

250. Безродний М.К., Притула Н.А. Оптимальна робота теплового насоса в низькотемпературних системах опалення з використанням теплоти довкілля. –  Промышленная теплотехника, 2012, т.34, №7 , с.18-19.

251. Bezrodny M.K., Goliyad N.N., Barabash P.A., Kostyuk A.P. Interphase Heat-and-Mass Transfer in a Flowing Bubbling Layer. Thermal Engineering, 2012, Vol. 59, №6, pp.479-484.

252. Безродный М.К., Кутра Д.С. Термодинамическая эффективность работы теплонасосных сушилок древесины в периоде падающей скорости сушки. – Промышленная теплотехника, 2012, № 6, с. 19-29.

253. Безродный М.К., Кутра Д.С. Термодинамічна ефективність теплонасосної установки для сушіння деревини з повною рециркуляцією та байпасуванням сушильного агента. – Зб. «Техническая теплофизика и промышленная теплотехника», Дніпропетровськ, 2012, Вип. 4. с. 17-26.

254. Безродный М.К., Кутра Д.С., Вовк В.В. Термодинамічний аналіз теплонасосних сушильних установок для сушіння зерна. – Зб. «Техническая теплофизика и промышленная теплотехника», Дніпропетровськ, 2012, Вип. 4. с. 27-40.

255. Безродний М.К., Дранік Т.В. Термодинамічна ефективність теплонасосних схем кондиціювання повітря. – Наукові вісті КПІ, 2012, №6, с.23-28.

256. Безродний М.К., Дранік Т.В. Термодинамічна ефективність теплонасосної схеми кондиціонування повітря з рекуператором холоду. – Зб. «Техническая теплофизика и промышленная теплотехника», Дніпропетровськ, 2012, Вип. 4, с. 5-16.

257. Bezrodny М.К., Kutra D.S. Thermodynamic Efficiency of Heat Pump Dryers for Drying of Wood with Full Recycling of the Drying Agent. – InnovationsandTechnologiesNews, 2012, №3, p.11-33.

258. Bezrodny М.К., Prytula N.A.Безродный М.К., Притула Н.А. Thermodynamic efficiency of water heating and ventilation heat pump scheme using the heat of ventilation and ambient air.InnovationsandTechnologiesNews“, 2012, №4, p.13-22.

259. Безродний М.К., Притула Н.А. Ефективність теплонасосної схеми опалення з використанням сонячної енергії. – Энерготехнологии и ресурсосбережение, 2013, №1, с.5-12.

260. Bezrodny M.К. Fundamental Questions of Closed Two-Phase Thermosyphons. – Heat Pipes and Solid Sorption Transformations: Fundamentals and Practical Applications. Fundamentals and Practical Applications, Chapter 9.  Taylor & Francis Group, 2013, pp.319-355.

261. Безродный М.К., Притула Н.А. Об оптимальных условиях работы теплонасосных систем отопления при использовании возобновляемых источников теплоты. – Вісник НТУ «ХПІ», серія: «Энергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування», № 13(987) 2013, с. 94-103.

 262. Безродний М.К., Дранік Т.В. Термодинамічна ефективність застосування теплових насосів для забезпечення комфортних умов в критих басейнах. –  Східно-європейський журнал передових технологій, 2013, №3, с. 25-30.

263. Безродний М.К., Притула Н.А. Термодинамічна ефективність теплонасосних схем теплопостачання. – «ВІСНИК Вінницького політехнічного інституту», 2013, №3, с. 39-45.

264. Безродний М.К., Притула Н.О. Ефективність теплонасосних систем опалення з використанням теплоти попередньо підігрітого атмосферного повітря. –  Східно-європейський журнал передових технологій, 2013, №5/8, с.24-28.

265. Безродный М.К., Притула Н.А. Энергетическая эффективность комбинированной теплонасосной системы отопления с использованием солнечной энергии и теплоты грунта. – Промышленная теплотехника, 2013, №4, с.72-81.

266. Безродний М.К., Пуховий І.І., Кутра Д.С. Теплові насоси та їх використання.– Київ:    НТУУ «КПІ», 2013. –  312 с

267. Безродный М.К., Притула Н.А.Термодинамічна ефективність повітря-водяних теплонасосних схем опалення та вентиляції. – Промышленная теплотехника, 2013, №5, с.33-42.

268. Безродный М. К., Голияд Н.Н.,  Барабаш П.А.,  Рачинский А.Ю., Голубев А.Б. Характеристики распыла центробежных форсунок контактных утилизаторов теплоты капельного типа. – Промышленная теплотехника, 2013, №6, с.31-38.

269. Безродний М.К., Притула Н.О. Термодинамічна ефективність теплонасосної системи опалення з використанням теплоти відхідних газів котлів. – Промышленная теплотехника, 2014, т. 36, №1, с. 57-65.

270. BezrodnyM.K. Basicquestionsofclosedtwo-phasethermosyphons. – HEATPIPESCIENCEANDTECHNOLOGY, AnInternationalJournal, BegellHouse, 2013, №4(1-2), рр.77-103.

 271. Безродный М. К., Голияд Н.Н., Рачинский А.Ю., Барабаш П.А., Голубев А.Б.  Влияние входных параметров воды на тонкость распыла центробежных форсунок. – Енергетика: экономіка, технології, екологія, 2013, № 2, с. 23-30.

272. Безродний М. К., Вовк  В. В. Теплонасосні технології в процесах сушіння зерна. Матеріали міжнародної науково-технічної конференції «ХОЛОД В ЕНЕРГЕТИЦІ І НА ТРАНСПОРТІ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ КОНДИЦІОНУ-ВАННЯ ТА РЕФРИЖЕРАЦІЇ». – Миколаїв, 2013, с. 14 - 27.

273. Безродний М.К., Вовк В.В. Термодинамічна ефективність теплонасосної конвеєрної установки сушіння зерна з утилізацією теплоти висушеного зерна. – Енергетика: экономіка, технології, екологія, 2013, №3 , с.37-44.

274. Безродний М.К., Кутра Д.С., Дранік Т.В. Термодинамическая еффективность применения тепловых насосов в системах вентиляции воздуха в крытых бассейнах. – Энерготехнологии и ресурсосбережение, 2013, №6, с. 29-35.

275. Безродний М.К., Вовк В.В. Термодинамічна ефективність тепло насосної конвеєрної установки сушіння зерна з частковим бай пасуванням теплового насоса. – Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова, Миколаїв, 2013, №5-6, с. 41-46.

276. Безродний М.К., Голіяд М.Н., Рачинський А.Ю. До визначення поверхні тепло- масообміну в контактних теплоутилізаторах крапельного типу. – Східно-європейський журнал передових технологій, 2014,№1/8(67), с. 21-26.

277. Безродний М.К., Вовк В.В. Термодинамічна ефективність теплонасосної кон-веєрної установки для сушіння зерна. – Наукові вісті КПІ, 2014, №2 , с.7-13.

278. Безродный М.К., Кутра Д.С., Морощук А.А. Ефективність теплонасосної системи вентиляції приміщення та підігріву води в ванні критого басейну. – Східно-європейський журнал передових технологій, 2014, № 3/8(69), с. 34-39.

279. Безродний М.К., Кутра Д.С., Морощук О.   Эффективность работы теплонасоной системы вентиляции бассейна с рециркуляцией воздуха и байпасированием теплового насоса. – Промышленная теплотехника, 2014, №4 , с. 54-63.

280. Безродний М.К., Притула Н.О. Ефективність роботи теплового насоса в системі теплопостачання з використанням теплоти відхідних газів після конденсаційного котла. – Наукові вісті НТУУ «КПІ», 2014, №5, с.18-23.

281. Безродний М. К., Вовк В.В. Високоефективна теплонасосна установка сушіння зерна. – Інновації  в суднобудуванні та океанотехніці : матеріали V міжнародної науково-технічної конференції. Миколаїв: НУК, 2014, с.284-289.

282. Безродний М.К., Кутра Д.С., Сергієнко І.В. Ефективність теплонасосної системи кондиціювання повітря в закритому плавальному басейні. Наукові вісті НТУУ «КПІ», 2015, №1, с. 13-19.

283. Безродний М.К., Кутра Д.С., Сергієнко І.В. Умови ефективної роботи теплонасосної системи кондиціювання плавального басейну в спекотний період року. –ЕНЕРГЕТИКА: економіка, технології, екологія, 2015, №2, с.7-16.

284. Безродний М.К., Рачинський А.Ю., Голіяд М.Н., Барабаш П.О.  Экспериментальное исследование коэффициентов тепло- и массообмена при утилизации теплоты парогазового потока в факеле капель механической форсунки. – Восточно-европейский журнал передовых технологий, 2015, № 6/8(78), с. 50-59.

285. Безродний М.К., Кутра Д.С.  Ефективність теплонасосних систем кондиціювання повітря. –  Київ:  НТУУ «КПІ»,  2015. –172 с.

286. Безродный М.К., Рачинский А.Ю.  Теплообмінні характеристики процесу утилізації теплоти парогазової суміші в контактному апараті газокрапельного типу. – Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування, Миколаїв, 2015, №5 (461), с. 54-61.

287. Рачинський А. Ю., Безродний М.К. Тепло- і масообмін при утилізації теплоти парогазовї суміші в контактному апараті газокрапельного типу. – Промышленная теплотехника, том 37, № 7, 2015. –  С. 34-35.

288. Редько А. О., Безродний М. К., Загорученко М. В., Ратушняк Г. С., Редько О. Ф., Хмельнюк М. Г. НИЗЬКОПОТЕНЦІЙНА ЕНЕРГЕТИКА. Навчальний посібник (Під редакцією академіка НАНУ А. А. Долинського), Харків: Видавництво «Друкарня Мадрид», 2016. – 412с.

289. Безродний М.К., Кутра Д.С. Термодинамічна ефективність рециркуляційної теплонасосної системи кондиціювання повітря в закритому плавальному басейні. – Промышленная теплотехника, 2016, №4, с.

290. Безродный М.К., Рачинский А.Ю., Барабаш П.А., Голияд Н.Н. Параметрические границы эффективного использования центробежной водяной форсунки в контактных утилизаторах теплоты отходящих газов. – Инженерно-физический журнал, 2016, №4, с. 868-875.

291. Безродний М.К., Притула Н.О. Оптимальні характеристики грунтових теплообмінників для теплонасосних систем опалення. 2016, Миколаїв

292. Безродний М.К., Кутра Д.С., Сергієнко І.В. Термодинамічна ефективність теплонасосних систем кондиціювання плавального басейну в режимі охолодження припливного повітря. – Наукові вісті НТУУ «КПІ», 2016,   № 2, с.14-22.

293. Безродний М.К., Рачинський А.Ю., Голіяд М.Н.  Масообмінні характеристики процесу утилізації теплоти парогазовї суміші в контактному апараті газокрапельного типу. - Науково-технічний збірник «Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві», Вінниця, 2016, №2, с. 43-51.

294. Безродний М.К., Рачинський А.Ю., Голіяд М.Н. Методика теплового расчета контактного газокапельного утилизатора теплоты низкотемпературных отходящих газов. – Вісник НТУ «ХПІ», серія: «Энергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування», 2016, №9(1181) , с. 128-135.

295. Безродний М.К., Притула Н.О. Термодинамічна та енергетична ефективність теплонасосних схем теплопостачання. –  Київ:  НТУУ «КПІ»,  2016. – 272 с.

Учбово-методичні матеріали проф., д.т.н. Безродного М.К.

 296. Жура С.К., Безродный М.К. Методические указания к дипломному проектированию для студентов специальности 0308 «Промышленная теплоэнергетика», Киев: КПИ, 1984.

 297. Алабовский А.Н., Безродный М.К. Методические указания по изучению методов использования вторичных энергоресурсов в процессе производственной практики студентов специальности «Промышленная теплоэнергетика», Киев: КПИ, 1986.

 298. Безродный М.К. Методические указания к курсовому проекту по дисциплине «Огнетехнические установки и топливоснабжение». Раздел «Термосифонные утилизаторы теплоты» (для студентов специальности 0308 « Промышленная теплоэнергетика»), Киев: КПИ, 1986.

 299. Безродный М.К., Волков С.С. Методические указания к дипломному проектированию для студентов специальности 0308. «Расчет термосифонных систем охлаждения высокотемпературных установок», Киев: КПИ, 1987.

 300. Безродный М.К., Волков С.С., Подгорецкий В.М. Методические указания к курсовому проекту «Оптимизация термосифонных утилизаторов теплоты на основе автоматического проектирования», Киев: КПИ, 1988.

 301. Безродный М.К. Раздаточный материал по курсу «Вторичные энергоресурсы и энерготехнологическое проектирование в промышленности», Киев: КПИ, 1989.

 302. Безродный М.К., Хавин С.А., Подгорецкий В.М. Методические указания к курсовому и дипломному проектированию теплоиспользующих установок «Расчет термосифонных утилизаторов теплоты», Киев: КПИ, 1992.

 303. Безродний М.К., Хавін С.А., Пуховий І.І. Методичні вказівки до лабораторної роботи №1 «Вибір, градуювання та використання термопар для наукових досліджень» з курсу «Основи наукових досліджень», Київ, НТУУ «КПІ», 1999.

 304. Безродний М.К., Хавін С.А., Пуховий І.І. Методичні вказівки до лабораторної роботи №2 « Обробка методом найменших квадратів та узагальнення дослідних даних по тепловіддачі при вільному рух повітря з використанням ПЕОМ» з курсу «Основи наукових досліджень», Київ, НТУУ «КПІ», 1999.

 305. Безродний М.К., Хавін С.А. Методичні вказівки до лабораторної роботи №3 «Визначення відносної похибки при розрахунку коефіцієнта тепловіддачі при вільному русі повітря» з курсу «Основи наукових досліджень», Київ, НТУУ «КПІ», 1999.

 306. Безродний М.К., Хавін С.А. Розрахунок термосифонних утилізаторів теплоти. Методичні вказівки до виконання курсового та дипломного проектування. – Київ: “Політехніка”, 2004.

 307. Безродний М.К., Мінаковський В.М., Стрілець В.М. Дипломне проектування. Методичні вказівки для студентів спеціальності 7.0905.10 “Теплоенергетика”, 2005.

 308. Анцев Б.В., Безродний М.К., Приходько М.А. Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу «Високотемпературні теплотехнологічні процеси та установки»для студентів спеціальності «Теплоенергетика», Київ-Рівне, 2005.

 309. Безродний М.К., Мінаковський В.М. Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра за спеціальністю 8.090510 «Теплоенергетика».- Галузевий стандарт вищої освіти, Київ, 2005.

 310. Безродний М.К., Мінаковський В.М. Освітнньо-професійна програма підготовки магістра за спеціальністю 8.090510 «Теплоенергетика».- Галузевий стандарт вищої освіти, Київ, 2005.

Список винаходів проф. Безродного М.К.

311. Устройство для измерения толщины пленки жидкости. Авт. свид. №214833.

312. Ротационный тепломассообменный аппарат. Авт. свид. №295955.

313. Ротор электрической машины. Авт. свид. №306531.

314. Электрическая машина с испарительным охлаждением. Авт. свид. №457146.

315. Холодильник для металлургических шахтных печей. Авт. свид. №499300.

316. Дутьевая фурма. Авт. свид. №551369.

317. Холодильник для металлургических печей. Авт. свид. №572081.

318. Трубчатый холодильник для металлургических печей. Авт.свид. №574948.

319. Способ изготовления капиллярной структуры тепловой трубы. Авт.свид. №590052.

320. Горизонтальный трубчатый холодильник металлургических печей. Авт. свид. №612136.

321. Трубчатая нагревательная печь. Авт.свид. №648812.

322. Трубчатая печь для нагрева термолабильных продуктов. Авт.свид. №742454.

323. Рекуператор. Авт.свид. №836463.

324. Трубчатая печь для нагрева термолабильных продуктов. Авт.свид. №867922.

325. Реактор для получения тугоплавких неорганических соединений. Авт.свид. №874165.

326. Устройство для измерения температуры преимущественно расплава. Авт.свид. №900127.

327. Термосифон. Авт.свид. №901808.

328. Вертикальный центробежный теплообменный аппарат пленочного типа. Авт.свид. №908142.

329. Термосифонный холодильник. Авт.свид. №998824.

330. Термосифон. Авт.свид. №1049731.

331. Термосифонный холодильник. Авт.свид. №1062264.

332. Термосифон. Авт.свид. №1092357.

333. Теплообменник. Авт.свид. №1092358.

334. Ректификационная установка. Авт.свид. №1095916.

335. Охладитель отходящих газов. Авт.свид. №1128085.

336. Трубчатая печь. Авт.свид. №1129222.

337. Рекуператор. Авт.свид. №1132114

338. Устройство для охлаждения ограждающих поверхностей пирометаллургических агрегатов. Авт.свид. №1160218.

339. Блок преобразовательной установки. Авт.свид. №1163394.

340. Теплопередающее устройство. Авт.свид. №1204911.

341. Термосифон. Авт.свид. №1208457.

342. Термосифон. Авт.свид. №1227929.

343. Свод руднотермической печи. Авт.свид. №1232911.

344. Котел-утилизатор. Авт.свид. №1286873.

345. Охладитель отходящих газов. Авт.свид. №1302095.

346. Охладитель технологических газов. Авт.свид. №1313087.

347. Реактор для термической обработки сыпучих материалов. Авт.свид. №1318567.

348. Теплопередающее устройство. Авт.свид. №1320638.

349. Металлургическая печь и тепловая труба сепаратора расплава. Авт.свид. №1326859.

350. Холодильник теплонапряженных узлов металлургических агрегатов. Авт.свид. №1341478.

351. Теплообменник. Авт.свид. №1341482.

352. Теплообменник. Авт.свид. №1355853.

353. Трубчатая печь. Авт.свид. №1377552.

354. Электрогидродинамическая тепловая труба. Авт.свид. №1408934.

355. Тепловая труба. Авт.свид. №1421966.

356. Теповой привод периодического действия. Авт.свид. №1476174.

357. Противокавитационное устройство для трубопровола. Авт.свид. №1492173.

358. Газоотводящий короб электродуговой печи. Авт.свид. №1508079.

359. Устройство для разделения смесей. Авт.свид. №1520014.

360. Теплообменник для охлаждения сыпучего материала. Авт.свид. №1521988.

361. Реактор для термической обработки сыпучих материалов. Авт.свид. №1544742.

362. Реактор для термической обработки сыпучего материала. Авт.свид. №1560504.

363. Система отопления помещений. Авт.свид. №1575012 

364. Теплообменник. Авт.свид. №1575050.

365. Способ измерения толщины пленки жидкости. Авт.свид. №1619029.

366. Тепловая труба. Авт.свид. №1643917.

367. Система отопления помещений. Авт.свид. №1651042 

368. Устройство для измерения толщины пленки жидкости. Авт.свид. №1652813.

369. Теплообменник-утилизатор. Авт.свид. №1673795.

370. Термосифон. Авт.свид. №1682746.

371. Устройство для нагрева воздуха. Авт.свид. №1695739.

372. Теплогенератор. Авт.свид. №1720353.

373. Охладитель сыпучих материалов. Авт.свид. №1726962 

374. Теплообменник. Авт.свид. №1746191.

375. Теплообменное устройство. Авт.свид. №1749654.

376. Теплообменник. Авт.свид. №1767323.

377. Способ изготовления тепловой трубы. Авт.свид. №1697499.

378. Устройство для измерения температур. - Решение по заявке №4747123.

379. Контактний теплообмінник.-Патент України №34219А від 15.02.2001р., Бюл.№1.

380. Нагрівник текучої рідини.- Патент України №53256А від 15.01.2003р., Бюл. №1.

381. Нагрівник текучої рідини.- Патент на корисну модель  № 22852  , 2007, Бюл. №5. Авт. Безродний М.К., Назарова І.О., Костюк О.П.

382. Спосіб виготовлення теплообмінних труб з внутрішнім оребренням.- Патент на корисну модель  №30469, 2008, Бюл. №4. Авт. Безродний М.К., Барабаш П.О., Голубєв О.Б., Трокоз Я.Є.

383. Нагрівник текучої рідини.- Патент на корисну модель  № 72725 , 2012, Бюл. №16. Авт. Безродний М.К., Барабаш П.О., Голіяд М.Н., Голубєв О.Б., Рачинський А.Ю.

384. Нагрівник текучої рідини.- Патент на корисну модель  № 72730 , 2012, Бюл. №16. Авт. Безродний М.К., Барабаш П.О., Голіяд М.Н., Рачинський А.Ю.

385. Апарат повітряного охолодження.- Патент на корисну модель  № 75095, 2012, Бюл. №22. Авт. Безродний М.К., Барабаш П.О., Голіяд М.Н., Трокоз Я.Є., Рачинський А.Ю.

386. Контактний теплоутилізатор. - Патент на корисну модель  № 78507, 2013, Бюл. №6. Авт. Безродний М.К., Барабаш П.О., Голіяд М.Н., Голубєв О.Б., Рачинський А.Ю. 

387. Трубний пучок кожухотрубного теплообмінника. Безродний М.К., Кьюпенг Лі, Барабаш П.О., Трокоз Я.Є., Кутра Д.С.

388. Охолоджувач відхідних газів. Безродний М.К., Кьюпенг Лі, Барабаш П.О., Трокоз Я.Є., Кутра Д.С.

389. Коридорний трубний пучок з поперечним оребренням кожухотрубного теплообмінника. Безродний М.К., Барабаш П.О., Кьюпенг Лі, Трокоз Я.Є., Кутра Д.С.

                                                                              НТУУ КПІ      ТЕФ      Розклад       Бібліотека      Електронний Кампус      Вебкамери       Радіо КПІ       Студмістечко