Безродний Михайло Костянтинович

1Посада, вчене звання, вчений ступінь: доктор технічних наук, професор.

Сторінка викладача (Intellect)

Контактна адреса: м. Київ – 56, вул. Політехнічна, 6, корпус №5, кiмн.425

e-mail: m.bezrodny@kpi.ua

Наукові інтереси: спеціаліст в галузі теплообміну та гідродинаміки в паро- та газорідинних двофазових системах.

 

Безродний Михайло Костянтинович, 1939р. народження. Закінчив з відзнакою Київський політехнічний інститут в 1963 р. за спеціальністю «Промислова теплоенергетика». З 1964 по 1967р. навчався в аспірантурі КПІ при кафедрі теоретичної та промислової теплотехніки. В 1968р. захистив кандидатську, а в 1984 р. - докторську дисертацію. Працює в КПІ з 1967 р., професор кафедри з 1985р., завідувач кафедри теоретичної та промислової теплотехніки з 1991 р. по 2014 р.

Спеціаліст в галузі теплообміну в двофазових паро- та газорідинних системах. Під керівництвом та безпосередньою участю Безродного М.К. на кафедрі створено наукові напрямки досліджень:

- процесів теплообміну та гідродинаміки в двофазових термосифонних системах;

- процесів гідродинаміки та контактного тепломасообміну в газорідинних системах;

- термодинамічної ефективності теплонасосних систем для теплопостачання та енергозабезпечення промислових технологій.

Має більше 370 наукових праць, в тому числі 70 винаходів, 9 монографій.

Результати досліджень та розробок знайшли визнання за кордоном. Як спеціаліст в зазначеній галузі М.К.Безродний неодноразово запрошувався для читання лекцій та проведення наукової роботи в університетах Китаю, Польщі, США, отримав звання почесного професора Чжецзянського університету в Китаї, працював як стипендіат програми Фулбрайта в університеті штату Меріленд в США.

В 1998 р. нагороджений знаком «Відмінник освіти України», в 2001 р. відзначений подякою голови Київської міської державної адміністрації, в 2007 р. нагороджений знаком «За наукові досягнення», в 2008 р. відзначений подякою голови ВАК України.

Навчальну роботу на кафедрі проводить за напрямком ефективного використання енергоресурсів та енергозбереження в промисловості. Читає курси лекцій «Використання вторинних енергоресурсів» та «Основи наукових досліджень».

Значний вклад  М.К.Безродний вніс в організацію підготовки спеціалістів-теплоенергетиків в рамках МІПО НТУУ «КПІ» та  постановку спеціальності «Теплоенергетика» в Національному університеті водного господарства та природокористування (м. Рівне).

М.К.Безродний бере активну участь в громадсько-науковій роботі: є головою Вченої ради з захисту кандидатських та докторських дисертацій, головою  комісії з енергетики та енергетичного машинобудування Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, членом Екпертної Ради з енергетики та електроніки ДАК України, головою секції «Теплофізичні основи використання нетрадиційних джерел енергії» Українського національного комітету з тепло- і масообміну, експертом з питань ліцензування та акредитації спеціальностей в ВНЗ України. Був також членом Експертної Ради з електротехніки та енергетики ВАК України, членом Нью-Йоркської Академії Наук, членом секції багатофазових течій Комітету механіки Академії Наук Польщі.

Вибрані наукові праць професора Безродного Михайла Костянтиновича

 1. Безродный М.К. О нарушении устойчивости процессов тепломассопереноса в некоторых газожидкостных системах.- Инженерно-физический журнал, 1978, т.34, №6, с.1001-1006.
 2. Безродный М.К. О режиме захлёбывания в противоточном течении пленки жидкости и потока газа в вертикальных трубах.- Химическое и нефтяное машиностроение, 1980, №5, с.30-32.
 3. Bezrodny M.K., Volkov S.S. Stady of Hydrodynamic Characteristics of Two-Phase Flow in Closed Thermosyfons. - Advances in Heat Pipe Technology. London: Pergamon Press, 1981, p.115-123.
 4. Bezrodny M.K., Khavin S.A. Volkov S.S. Study of Hydrodynamic Characterystics of Ascending Two-Phase Flow in Thermosyfons with Organized Heat Carrier Circulation. - Fifth International Heat Pipe Conference,Tsucuba Science City, Japan, 1984, V.II, p.48-54.
 5. Безродный М.К., Волков С.С., Хавин С.А. Кризисы теплообмена в термосифонных контурах. - Инженерно-физический журнал, 1985, т.48, №5, с.783-788.
 6. Bezrodny M.K., Volkov S.S., Ivanov V.B., Petrov V.N. New Energotechnological System of Heat Utilization in Non-Ferrous Pyrometallurgical Plants. - Heat Recovery Systems, 1985, V.5, N2.
 7. Безродный М.К. К расчету граничных паросодержаний в кольцевых каналах для различных теплоносителей.- Теплоэнергетика, 1985, с.28-30.
 8. Bezrodny M.K., Volkov S.S., Ivanov V.B. Thermosyphon Waste Heat Boilers for Exhaust Gases from Furnaces in Non-Ferrous Metallurgy. - Heat Recovery Systems, 1990, V.10, N2, p.99-105.
 9. Безродный М.К., Антошко Ю.В. Кризисы течения и теплообмена в испарительных трубках Фильда.- Промышленная теплотехника, 1990, №1,с.36-39.
 10. Безродный М.К., Волков С.C., Мокляк В.Ф. Духфазные термосифоны в промышленной теплотехнике. Киев:«Вища школа»,1991.-75c.
 11. Bezrodny M.K., Antoshko Ju.V. Critical Regimes of Upward Film Flow in Vertical Annular Channels. - Experimental Thermal and Fluid Science, 1992, V.5, N4, p.448-456.
 12. Безродный М.К., Волков С.C. Теплоиспользующее и теплогенерирующее оборудо-вание на основе тепловых труб.- Промышленная теплоэнергетика, 1994,№4, c.35-41.
 13. Bezrodny M.K., Kondrusik E. Thermosyphons for Industrial Heat Transfer: Fundamental Questions for Effective Applications.- Archives of Thermodynamics, 1994, n.1-4, p.21-39.
 14. Bezrodny M.K., Podgoretsky V.M. Flooding and Heat Transfer Limits in Horizontal and Inclined Two-Phase Thermosyphons. - Experimental Thermal and Fluid Science, 1994,V.9, N3, p.345-355.
 15. Bezrodny M.K., Lach J. Stability of the wavy flow of liquid film in an interaction with the ascending gas stream. - Zeszyty naukowe instytutu maszyn przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, 473/1439/96, Gdańsk, 1996, p.1-20.
 16. Безродный М.К. К гидродинамической теории кризисов теплопереноса в свободноконвективных двухфазных системах.- Промышленная теплотехника, 2000, №5-6, с.41-49.
 17. Безродный М.К., Пиоро И.Л., Костюк Т.О. Процессы переноса в двухфазных термосифонных системах. – Киев: «Факт»,2003.- 480с.
 18. Безродный М.К., Пиоро И.Л., Костюк Т.О. Процессы переноса в двухфазных термосифонных системах. Теория и практика. – Киев: «Факт», 2005.- 704с.
 19. Безродний М.К., Барабаш П.О., Голіяд М.Н. Гидродинамика и контактный тепломассообмен в некоторых газожидкостных системах.–Киев: «Політехніка», 2011.–408 с.
 20. Безродный М.К., Кутра Д.С. Эффективность применения тепловых насосов в установках сушки древесины. – Киев: «Політехніка», 2011. – 240 с.
 21. Безродний М.К., Притула Н.А. Енергетична ефективність теплонасосних схем теплопостачання. – Київ: НТУУ «КПІ», 2012. – 208 с.
 22. Безродний М.К., Пуховий І.І., Кутра Д.С. Теплові насоси та їх використання. – Київ:    НТУУ «КПІ», 2013. –  312 с.
 23. Bezrodny M.К. Fundamental Questions of Closed Two-Phase Thermosyphons. – Heat Pipes and Solid Sorption Transformations: Fundamentals and Practical Applications. Fundamentals and Practical Applications, Chapter 9.Taylor & Francis Group, 2013, pp.319-355.

Список кандидатів  наук, підготовлених на кафедрі ТПТ під керівництвом проф. Безродного М.К.

 1. Белойван А.И. Исследование максимальной теплопередающей способ-ности замкнутых двухфазных термосифонов применительно к условиям работы холодильников доменных печей, 1975 г.
 2. Кондрусик Эугениуш (Польша). Исследование закономерностей кризисов тепломассопереноса в двухфазных замкнутых термосифонах с кольцевым сечением канала, 1976 г.
 3. Сосновский В.И. Исследование теплообмена и критических тепловых потоков при кипении фреонов в щелевых каналах и на оребренных поверхностях, 1977 г.
 4. Алексеенко Д.В. Исследование предельных тепловых потоков и теплообмена при кипении низкотемпературных теплоносителей в замкнутых термосифонах в условиях подвода тепла при q = const., 1977г.
 5. Сахацкий А.А. Исследование тепломассопереноса и максимальных тепловых потоков горизонтальных и наклонных двухфазных термосифонов применительно к охлаждению теплонапряженных элементов промышленных печей, 1980 г.
 6. Колоскова Н.Ю. Исследование предельных тепловых потоков двухфазных термосифонов с внутренними вставками, 1980 г.
 7. Волков С.С. Исследование тепловых и гидродинамических характе-ристик двухфазных термосифонов применительно к системам охлаждения агрегатов цветной металлургии 1983 г.
 8. Мокляк В.Ф. Теплообмен и гидродинамика при конденсации в термосифонах в режиме двухфазной смеси, 1984 г.
 9. Хавин С.А. Теплогидравлические характеристики двухфазного потока в кольцевых каналах замкнутых термосифонов, 1988 г.
 10. Шилович И.Л. Теплопередающие характеристики среднетемператур-ного термосифона с теплоносителем сера - иод, 1991г.
 11. Антошко Ю.В. Гидродинамика восходящего пленочного течения и кризисы теплопереноса в кольцевых каналах термосифонов с испарительным циркуляционным контуром, 1992 г.
 12. Подгорецкий В.М. Предельный теплоперенос в горизонтальных и наклонных двухфазных термосифонах, 1992 г.
 13. Мунзер Рабах (Иордания). Теплообмен при кипении и конденсации в горизонтальных и наклонных термосифонах, 1996 г.
 14. Назарова І.О. Контактний тепломасообмін при конденсації парів із па-рогазової суміші на плівці рідини при висхідній супутній течії, 2006 р.
 15. Костюк О.П. «Контактний тепло масообмін в проточному двофазовому шарі утилізатора теплоти відхідних газів», 2013р.
 16. Кутра Д.С. «Ефективність теплонасосних схем енергозабезпечення установок сушіння деревини», 2013 р.
 17. Притула Н.О. «Термодинамічна ефективність теплонасосних схем теплозабезпечення будівель з використанням теплоти довкілля», 2014 р.

Список наукових праць професора Безродного М.К.   

 1. Бутузов А.И., Файнзильберг С.Н., Безродный М.К. и др. Некоторые экспериментальные данные по охлаждению обмоток электрических генераторов жидкостями, кипящими при низких температурах. - В сб.: Теплоотдача при изменении агрегатного состояния вещества, Киев: «Наукова думка», 1966, с.54-65.
 2. Бутузов А.И., Файнзильберг С.Н., Безродный М.К. и др. К вопросу методики исследования теплообмена при кипении фреонов в поле действия центробежных сил. - В сб.: Теплообмен и гидродинамика в двухфазных средах, Киев: «Наукова думка», 1967, с.54-62.
 3. Бутузов О.І., Безродний М.К., Файнзільберг С.Н. До визначення оптимальної товщини плівки рідини при випарному охолодженні обмоток роторів електрогенераторів. - Вісник Київського політехнічного інституту, серія теплоенергетики, 1967, №4, с.60-65.
 4. Бутузов А.И., Файнзильберг С.Н., Куделя П.П., Безродный М.К.  Приближенный метод гидравлического расчета контура с вращающимся испарительным участком. - Вестник Киевского политехнического института, серия теплоэнергетики, 1967, №4, с.66-72.
 5. Бутузов А.И., Файнзильберг С.Н., Куделя П.П., Безродный М.К. и др. Испарительное охлаждение роторов турбогенераторов. - Энергетика и электри-фикация, 1968, №1, с.17-19.
 6. Бутузов А.И., Файнзильберг С.Н., Безродный М.К. и др. Экспериментальное исследование теплообмена при кипении фреона-12 в поле действия центробежных сил. - Инженерно-физический журнал, 1968, т.15, №2, с.302-308.
 7. Бутузов А.И., Файнзильберг С.Н., Безродный М.К. и др. О влиянии толщины пленки жидкости на гидродинамику и температуру обмотки ротора при испарительном охлаждении мощных турбогенераторов. - Вестник Киевского политехнического института, серия теплоэнергетики, 1968, №5, с.35-40.
 8. Бутузов А.И., Файнзильберг С.Н., Безродный М.К. и др. К выбору оптимального сечения проводников обмотки ротора электрогенератора при непосредственном пленочном испарительном охлаждении. - Известия вузов. Энергетика, 1969, №10, с.102-108.
 9. Бутузов А.И., Безродный М.К., Файнзильберг С.Н. и др. Экспериментальные данные по кипению фреона-12 и воды при свободном движении в условиях инерционных перегрузок. - Теплофизика высоких температур, 1969, №3, с.490-494.
 10.  Файнзильберг С.Н., Безродный М.К., Усенко В.И., Куделя П.П. Исследование процесса кипения фреона-12 на проволочных элементах в поле центробежных сил. - Вестник Киевского политехнического института, серия теплоэнергетики, 1969, №6, с.37-40.
 11. Куделя П.П., Безродный М.К. Измерение давления и паросодержания в парогенерирующих вращающихся каналах с помощью электрических проволочных датчиков. В сб.: Вопросы технической теплофизики, 1969, №2, с.47-49.
 12. Безродный М.К., Бутузов А.И. и др. Измерение малых расходов жидкостей с помощью диафрагм с тензочувствительными преобразователями. - Холодильная техника, 1969, №11, с.37-38.
 13. Безродный М.К., Бутузов А.И., Пустовит М.М. Внутрипроводниковое испарительное охлаждение обмоток печных трансформаторов. - Энергетика и электрификация, 1969, №6, с.14-15.
 14. Бутузов А.И., Файнзильберг С.Н., Безродный М.К. и др. Исследование теплообмена и гидродинамики при кипении жидкостей в инерционных полях применительно к испарительным системам охлаждения турбогенераторов. - Научно-техн. конф. «Вопросы промышленной теплоэнергетики», ч.2, Иваново, 1969, с.6.
 15. Бутузов А.И., Безродный М.К.,  Файнзильберг С.Н. и др. Терморезисторный компенсированный уровнемер. - Известия вузов. Приборостроение, 1970, №1, с.123-126.
 16. Бутузов А.И., Файнзильберг С.Н., Безродный М.К. и др. К вопросу исследования теплообмена при кипении жидкостей в условиях инерционных перегрузок. В сб.: Теплофизика и теплотехника, 1970, №16, с.137-140.
 17. Куделя П.П., Безродный М.К. Определение паросодержания двухфазного расслоенного потока во вращающихся каналах с помощью тензометрических датчиков. - Вестник Киевского политехнического института, серия теплоэнергетики, 1970, №7, с.97-100.
 18. Бутузов А.И., Файнзильберг С.Н., Куделя П.П., Безродный М.К. и др. К гидродинамическому расчету систем испарительного охлаждения установок с вращающимися элементами. - Вестник Киевского политехнического института, серия теплоэнергетики, 1970, №7, с.65-69.
 19. Бутузов А.И., Файнзильберг С.Н., Куделя П.П., Безродный М.К. и др. Приближенный анализ движения слоя кипящей жидкости в поле центробежных сил. - Известия вузов. Энергетика, 1970, №11, с.74-79.
 20. Федоров В.И., Рожанский А.А., Куделя П.П., Безродный М.К. и др. Многоточечное токосъемное устройство с дискретной автоматической регистрацией сигналов. - Измерительная техника, 1970, №11, с.105-106.
 21. Файнзильберг С.Н., Усенко В.И., Безродный М.К. О влиянии инерционных ускорений на теплообмен при кипении фреона-11 в режиме свободной конвекции. - Теплофизика и теплотехника, 1971, вып.20, с.79-80.
 22. Куделя П.П., Шрайбер А.А., Безродный М.К. Теплопроводность тонкой цилиндрической стенки при наличии внутренних источников тепла и отвода его двухфазным расслоенным потоком. - В сб.: Теплофизика и теплотехника, 1971, вып. 19, с.144-149.
 23. Бутузов А.И., Файнзильберг С.Н., Куделя П.П., Безродный М.К. К расчету распределительных устройств систем испарительного охлаждения вращающихся элементов. - Вестник Киевского политехнического института, серия тепло-энергетики, 1971, №8, с.37-40.
 24. Бутузов А.И., Безродный М.К., Куделя П.П. Влияние теплопроводности в элементах терморезисторного уровнемера на результаты измерения уровня. - Известия вузов. Приборостроение, 1971, №3, с..93-96.
 25. Бутузов А.И., Безродный М.К., Куделя П.П. О совместном влиянии на теплообмен процесса парообразования и свободного движения при кипении жидкостей в поле центробежных сил. - В сб.: Вопросы технической теплофизики, 1971, №3, с.6-9.
 26. Куделя П.П., Безродный М.К. К исследованию температурного режима проводников обмотки ротора электрогенератора, охлаждаемых двухфазным расслоенным потоком. - В сб.: Вопросы технической теплофизики, 1971, №3, с.46-48.
 27. Бутузов А.И., Файнзильберг С.Н., Куделя П.П., Безродный М.К. и др. К исследованию теплообмена и гидродинамики при вынужденном движении двухфазного потока во вращающихся каналах. - Вестник Киевского политехнического института, серия теплоэнергетики, 1971, №8, с.56-62.
 28. Бутузов А.И., Безродный М.К., Белойван А.И., Кравчук В.И. Асфальтитоперлитная тепловая изоляция и исследование ее характеристик. - Вестник Киевского политехнического института, серия теплоэнергетики, 1972, №9, с.80-84.
 29. Kudelya P.P., Shrayber A.A., Bezrodny M.K. Heat conduction through a thin cylindrical wall with internal heat sources cooled by a two-phase stratified flow. – Heat Transfer, Sov. Res., 1973, 5, №3, pp. 113-118.
 30. Безродный М.К. Приближенное решение двумерной задачи теплопроводности для плоской стенки с прямоугольными ребрами. - В сб.: Теплофизика и теплотехника, 1974, вып. 27, с.95-99.
 31. Безродный М.К., Бутузов А.И., Пустовит М.М. Экспериментальное исследование гидравлического сопротивления и теплообмена при вынужденном движении жидкости в змеевиковых трубах прямоугольного поперечного сечения. - Известия вузов. Энергетика, 1974, №11, с.73-78.
 32. Безродный М.К., Коленко Г.П. Об эффективности применения полых цилиндрических ребер в системах охлаждения с помощью замкнутых испарительных термосифонов. - Вестник Киевского политехнического института, серия теплоэнергетики, 1974, №11, с.50-53.
 33. Безродный М.К., Белойван А.И. Температурный режим участка теплоподвода тепловой трубы при превышении допустимой длины зоны испарения. - Вестник Киевского политехнического института, серия теплоэнергетики, 1974, №11, с.45-49.
 34. Безродный М.К., Белойван А.И. К определению степени заполнения тепловых труб низкотемпературными теплоносителями. - В сб.: Теплофизика и теплотехника, 1975, вып. 29, с.126-129.
 35. Безродный М.К., Бутузов А.И., Сосновский В.И. Влияние величины межреберных каналов оребренной трубы на теплообмен при кипении в большом объеме. - Вопросы радиоэлектроники, серия ТРТО, 1975, №2, с.19-27.
 36. Безродный М.К., Сосновский В.И., Алексеенко Д.В. Экспериментальное исследование теплообмена и критических тепловых потоков при кипении фреона-11 в щелевых каналах в условиях свободной конвекции. - Тезисы докл. конф. «Тепловые процессы в электронных СВЧ приборах», Москва, 1975, с.10-11.
 37. Безродный М.К., Алексеенко Д.В., Сосновский В.И. Исследование кризиса теплопереноса и теплообмена при кипении фреона-11 в термосифонных трубах. - Тезисы докл. конф. «Тепловые процессы в электронных СВЧ приборах», Москва, 1975, с.11-12.
 38. Безродный М.К., Коленко Г.П. К определению области эффективного применения полых прямоугольных ребер в системах охлаждения с помощью замкнутых испарительных термосифонов. - В сб.: Теплофизика и теплотехника, 1976, вып. 31, с.95-98.
 39. Безродный М.К., Белойван А.И. Исследование максимальной теплопередающей способности замкнутых двухфазных термосифонов. - Инженерно-физический журнал, 1976, т.30, №4, с.590-597.
 40. Безродный М.К., Файнзильберг С.Н., Белойван А.И. и др. Исследование кризиса тепломассопереноса в замкнутых двухфазных термосифонах применительно к условиям охлаждения элементов металлургических печей. - В сб.: Тепломассообмен - V, Минск, 1976, т.3, ч.1, с.256-261.
 41. Безродный М.К., Алексеенко Д.В. Исследование кризиса теплопереноса при кипении фреона-11 в испарительных термосифонах. - Вопросы радиоэлектроники, серия ТРТО, 1976, №1, с.110-117.
 42. Файнзильберг С.Н., Безродный М.К., Белойван А.И. и др. Исследование теплопередающей способности двухфазных термосифонов применительно к условиям работы холодильников доменных печей. - В сб.: Использование вторичных энергоресурсов и охлаждение агрегатов в черной металлургии. Москва: Металлургия, 1976, №5, с.66-72.
 43. Безродный М.К., Файнзильберг С.Н., Белойван А.И. Исследование кризиса теплопереноса в замкнутых двухфазных термосифонах. - Известия вузов. Черная металлургия, 1976, №9, с.161-165.
 44. Безродный М.К., Сосновский В.И. Определение оптимальных параметров оребрения поверхности, охлаждаемой кипящей жидкостью. - Инженерно-физический журнал, 1976, т.31, №1, с.142-143.
 45. Безродный М.К., Файнзильберг С.Н., Колоскова Н.Ю. и др. Исследование максимальных тепловых потоков в двухфазных термосифонах с внутренними вставками. - Известия вузов. Энергетика, 1976, №8, с.96-102.
 46. Безродный М.К., Алексеенко Д.В. Исследование теплообмена при кипении жидкостей в замкнутых двухфазных термосифонах. - Известия вузов. Энергетика, 1976, №12, с.96-101.
 47. Безродный М.К., Файнзильберг С.Н., Белойван А.И., Колоскова Н.Ю. Влияние угла наклона замкнутых двухфазных термосифонов на максимальную теплопередающую способность. - Известия вузов. Черная металлургия, 1976, №11, с.174-177.
 48. Bezrodny M.K., Faynsilberg S.N., Belojvan A.I. Crisis of heat and mass transfer in closed-loop two-phase thermosiphons employed in cooling metallurgical furnaces. - Heat Transfer-Soviet Research, 1976, Vol.8, N4, p..99-103.
 49. Безродный М.К., Файнзильберг С.Н., Белойван А.И. Исследование предельных тепловых режимов замкнутых двухфазных термосифонов применительно к условиям работы холодильников доменных печей. - Тезисы докл. конф. «Тепловые трубы, исследование процессов, протекающих в них, применение в различных областях техники.», Киев, 1976, с.11.
 50. Безродный М.К., Алексеенко Д.В. Исследование кризиса тепломассопереноса и теплообмена при кипении низкотемпературных теплоносителей в замкнутых двухфазных термосифонах. - Там же, с.14.
 51. Безродный М.К., Алексеенко Д.В. Исследование кризиса теплопереноса в низкотемпературных бесфитильных тепловых трубах. - Теплофизика высоких температур, 1977, №2, с.370-376.
 52. Безродный М.К., Сосновский В.И., Алексеенко Д.В. Исследование критических тепловых потоков при кипении фреона-11 в кольцевых двухфазных термосифонах. - Вопросы радиоэлектроники, серия ТРТО, 1977, №1, с.112-120.
 53. Безродный М.К., Файнзильберг С.Н., Кондрусик Е. Исследование максимальной теплопередающей способности кольцевых двухфазных термосифонов. - В сб.: Теплообмен и гидродинамика. Киев: «Наукова думка», 1977, с.103-108.
 54. Безродный М.К., Алексеенко Д.В. Влияние давления промежуточного теплоносителя на критические тепловые потоки в двухфазном термосифоне. - Известия вузов. Энергетика, 1977, №4, с.80-84.
 55. Безродный М.К., Алексеенко Д.В., Сверлов А.В. Предельные тепловые потоки бесфитильных тепловых труб с низкотемпературными теплоносителями. - Реферативная информация о законченных работах в вузах Украины. Энергетика, 1977, с.30-31.
 56. Безродный М.К., Сахацкий А.А. Закономерности предельного теплопереноса в наклонных испарительных термосифонах. - Теплоэнергетика, 1977, №3, с.75-77.
 57. Безродный М.К., Алексеенко Д.В. Интенсивность теплообмена на участке кипения испарительных термосифонов. - Теплоэнергетика, 1977, №7, с.83-85.
 58. Biezrodnyj M.K., Fajnzilberg S.N., Kondrusik E. Badanie kryzysu przepływu ciepła i masy w dwufazowych termosyfonach z poprzecznym przekrojem pierścieniowym. Zeszyty naukowe Politechniki Białostockiej. Mechanika, 1977, z.16, s.3-11.
 59. Безродный М.К., Файнзильберг С.Н. Исследование и разработка термосифонных систем охлаждения промышленного оборудования.- Тезисы докл. Всесоюзной науч. конф. «Перспективы промышленной теплоэнергетики», 1977, с.139.
 60. Безродный М.К., Алексеенко Д.В. Исследование процессов тепломассопереноса в испарительных термосифонах. - Тезисы докл. конф. «Совершенствование процессов, машин и аппаратов холодильной и криогенной техники и кондиционирования воздуха», Ташкент, 1977, с.6-7.
 61. Безродный М.К., Алексеенко Д.В. Влияние давления промежуточного теплоносителя на критические тепловые потоки в испарительных термосифонах. - Тезисы докл. конф. «Разработка, изготовление и исследование тепловых труб», Киев, 1977, с.20-21.
 62. Безродный М.К., Алексеенко Д.В. Исследование процессов теплообмена при кипении низкотемпературных жидкостей в теплопередающих устройствах, работающих по замкнутому испарительно-конденсационному циклу. - Тезисы докл. III-ей всесоюзной конф. молодых специалистов по холодильной технике и технологии, Москва, 1977, с.110.
 63. Безродный М.К., Файнзильберг С.Н., Кондрусик Е. и др. Исследование максимальных тепловых потоков в двухфазных термосифонах применительно к условиям конструкций фурм погружения. - Известия вузов. Черная металлургия, 1978, №5, с.154-157.
 64. Безродный М.К., Сосновский В.И., Мокляк В.Ф. Исследование критических тепловых потоков при кипении фреонов-11 и -113 в вертикальных щелевых каналах. - Вопросы радиоэлектроники, серия ТРТО, 1978,  Деп. 3- 5804.
 65. Горбик А.С., Белойван А.И., Файнзильберг С.Н., Безродный М.К. Влияние давления промежуточного теплоносителя на максимальную теплопередающую способность замкнутого двухфазного термосифона. - В сб.: Использование вторичных энергоресурсов и охлаждение агрегатов  черной металлургии. Москва: Металлургия, 1978, №7, с.74-77.
 66. Безродный М.К. К расчету скорости витания капель жидкости в газовом потоке. - Химическое и нефтяное машиностроение, 1978, №12, с.28-30.
 67. Безродный М.К. О нарушении устойчивости процессов тепломассопереноса в некоторых газожидкостных системах. - Инженерно-физический журнал, 1978, т.34, №6, с.1001-1006.
 68. Безродный М.К. О кризисе процессов тепломассопереноса при кольцевом режиме работы испарительных термосифонов. - Теплофизика высоких температур, 1978, №3, №710-78 Деп.
 69. Безродный М.К. К обобщению опытных данных по критическим тепловым потокам при кипении жидкостей в большом объеме. - Известия вузов. Энергетика, 1978, №11, с.83-87.
 70. Безродный М.К. О верхней границе максимальной теплопередающей способности испарительных термосифонов. - Теплоэнергетика, 1978, №8, с.63-66.
 71. Безродный М.К., Сахацкий А.А. Исследование максимальных тепловых потоков в наклонных испарительных термосифонах с внутренними вставками. - Известия вузов. Энергетика, 1979, №4, с.110-112.
 72. Безродный М.К., Алабовский А.Н., Мокляк В.Ф. Исследование теплообмена при конденсации паров в вертикальных термосифонах. - Известия вузов. Энергетика, 1979, №7, с.61-67.
 73. Безродный М.К., Алабовский А.Н. Критические тепловые потоки при кипении жидкостей в термосифонах. - В сб.: Кипение и конденсация, Рига, 1979, с.47-59.
 74. Седелкин В.М., Безродный М.К. Исследование и методика расчета двухфазных термосифонов для подогревателей абсорбента.- В сб.: Техника и технология добычи газа и эксплуатация подземных газовых хранилищ, Москва, 1979, вып. 1/7, с.14-25.
 75. Безродный М.К., Алексеенко Д.В., Каждан А.З. Обобщение опытных данных по предельному теплопереносу в двухфазных термосифонах методом термодина-мического подобия. - Известия вузов. Энергетика, 1980, №7, с.121-124.
 76. Безродный М.К. О режимах захлебывания в противоточном течении пленки жидкости и потока газа в вертикальных трубах. - Химическое и нефтяное машиностроение, 1980, №5, с.30-32.
 77. Безродный М.К., Алабовский А.Н., Волков С.С. Исследование гидродинамических характеристик двухфазного потока в условиях замкнутого термосифона. - Известия вузов. Энергетика, 1980, №2, с.116-121.
 78. Безродный М.К. Кризисы теплообмена при кипении жидкостей в артериальных термосифонах. - Тепломассообмен-VI, Минск, 1980, т.4, ч.2, с.111-116.
 79. Безродный М.К., Алабовский А.Н., Мокляк В.Ф. Исследование среднего объемного паросодержания двухфазного слоя в замкнутых термосифонах. - Известия вузов. Энергетика, 1981, №9, с.58-63.
 80. Безродный М.К., Волков С.С., Алексеенко Д.В. Исследование характеристик предельного теплопереноса в термосифонах с разделением восходящего и нисходящего потоков теплоносителя. - Известия вузов. Энергетика, 1981, №12, с.40-45.
 81. Bezrodny M.K., Volkov S.S. Study of Hydrodynamik Characteristics of Two-Phase Flow in Closed Thermosiphons. - In: Advances in Heat Pipe Technology. London: Pergamon Press, 1981, p.115-123.
 82. Безродный М.К., Волков С.С. Гидродинамические характеристики двухфазного противоточного течения в замкнутом термосифоне. - В сб.: Гидродинамика и теплообмен в конденсированных средах, Новосибирск, ИТФ СО АН СССР, 1981, с.121-127.
 83. Безродный М.К., Волков С.С., Кондрусик Е. и др. Исследование предельного теплопереноса наклонных двухфазных термосифонов с разделением восходящего и нисходящего потоков промежуточного теплоносителя. - Промышленная энергетика, 1982, №5, с.44-46.
 84. Безродный М.К., Мокляк В.Ф. Исследование закономерностей изменения уровня двухфазной смеси в термосифонах и его влияния на интенсивность теплообмена при конденсации. -  В сб.: «Воздушное, жидкостное и испарительное охлаждение силовых полупроводниковых приборов и преобразовательных агрегатов на их основе», Таллин, 1982, с.108-113. 
 85. Безродный М.К., Волков С.С. Исследование гидравлических характеристик двухфазного потока в замкнутых термосифонах. Там же, с.119-125.
 86. Безродный М.К., Алексеенко Д.В. Интенсификация теплообмена при кипении фреонов путем оребрения теплопередающей поверхности. - Там же, с.136-139.
 87. Безродный М.К. О влиянии сжимаемости паровой фазы на критерий устойчивости пузырькового режима кипения в большом объеме. - В сб.: Кипение и конденсация, Рига, 1982, с.59-68.
 88. Безродный М.К., Мокляк В.Ф. Теплообмен при конденсации в двухфазном слое замкнутых термосифонов. - Известия вузов. Энергетика, 1983, №4, с.99-105.
 89. Безродный М.К., Волков С.С., Хавин С.А. и др. Исследование характеристик предельного теплопереноса в замкнутых термосифонах с организованной циркуляцией промежуточного теплоносителя. - В сб.: Кипение и конденсация, Рига, 1983, с.71-80.
 90. Безродный М.К., Волков С.С., Иванов В.Б., Петров В.Н. Разработка и исследование термосифонных систем охлаждения агрегатов цветной металлургии. - Материалы конференции «Проблемы энергетики теплотехнологии», Москва, 1983, т.2, с.96.
 91. Безродный М.К., Мокляк В.Ф., Алексеенко Д.В. Исследование и разработка термосифонных систем нагрева термолабильных продуктов в трубчатых печах и огневых подогревателях. Там же, с.97.
 92. Безродный М.К., Волков С.С., Иванов В.Б., Петров В.Н. Применение метода приближенного термодинамического подобия к обобщению характеристик предельного теплопереноса замкнутых двухфазных термосифонов с организованной циркуляцией промежуточного теплоносителя. - Промышленная энергетика, 1983, №12, с.30-32.
 93. Безродный М.К., Алексеенко Д.В., Мокляк В.Ф. О предельных условиях интенсификации теплообмена при кипении фреонов на оребренной стенке.- Известия вузов. Энергетика. Деп. в ВИНИТИ, №3556-83 Деп.
 94. Безродный М.К., Алексеенко Д.В. Исследование характеристик термосифонного теплоотвода для термоэлектрического льдогенератора. Известия вузов. Энергетика. Деп. в ЦНИИТЕИлегпищепром, №384мл-Д83.
 95. Kondrusik E., Bezrodny M.K., Volkov S.S. Wpływ kąta nachylenia parownika oraz jego geometrycznych i fizycznych parametrów na maksymalną zdolność cieplną dwufazowego termosyfonu  z zylindryczną wstawką.- Zeszyty naukowe Politechniki Białostockiej, Nauki techniczne, Mechanika, 1983, N1, s.139-148.
 96. Безродный М.К. Режим захлебывания противоточного движения жидкости и пара в условиях замкнутых термосифонов. - Тепломассообмен-VII, Минск, 1984, т.4, ч.2, с.23-28.
 97. Безродный М.К., Волков С.С., Иванов В.Б., Петров В.Н. Разработка и совершенствование систем охлаждения энерготехнологических агрегатов цветной металлургии на основе использования замкнутых двухфазных термосифонов. - Промышленная энергетика, 1984, №2, с.34-37.
 98. Bezrodny M.K., Khawin S.A.,Volkov S.S. Study of Hydrodynamic Characteristics of Ascending Two-Phase Flow in Thermosiphon with Organized Heat Carrier Circulation. - Proc. 5-th Int. Heat Conf., Tsukuba, Japan, 1984, vol.2, p.
 99.  Безродный М.К., Алексеенко Д.В. Интенсификация теплообмена при кипении в термосифонах. - Известия вузов. Энергетика. Деп. в ВИНИТИ, №7283-84 Деп.

100. Безродный М.К. К расчету граничных паросодержаний в кольцевых каналах для различных теплоносителей. - Теплоэнергетика, 1985, №3, с.28-30.

101. Безродный М.К., Волков С.С. и др. Системы охлаждения металлургических агрегатов с применением двухфазных термосифонов. - Москва: ЦНИИЦветмет экономики и информации, 1985.-36с.

102. Безродный М.К., Волков С.С., Иванов В.Б. К определению условий эффективной работы термосифонов в системах охлаждения агрегатов цветной металлургии.- Промышленная энергетика, 1985, №5, с.57-60.

103. Bezrodny M.K., Volkov S.S., Ivanov V.B., Petrov V.N. New energotechnological system in non-ferrous pyrometallurgical plants. - Heat Recovery Systems & CHP, 1985, Vol.5, N2, p.

104. Безродный М.К., Волков С.С., Хавин С.А. Кризисы теплообмена в термосифонных контурах. - Инженерно-физический журнал, 1985, т.48, №5, с.783-788.

105. Безродный М.К., Волков С.С., Загуменнов И.М. Эффективные конструкции двухфазных термосифонов и их максимальная теплопередающая способность. - Мат. конф. «Повышение эффективности, совершенствование процессов и аппаратов химических производств. - Харьков, 1985, с.121-122.

106. Безродный М.К., Хавин С.А. Гидродинамические характеристики двухфазных термосифонов с внутренними вставками. - Мат. конф. «Двухфазный поток в энергетических машинах и аппаратах», Ленинград, 1985, т.3, с.128-129.

107. Безродный М.К., Волков С.С., Ляховецкий О.В. Методические основы проектирования термосифонных теплопередающих систем. - Там же, с.130-132.

108. Безродный М.К. Кризисы течения и теплообмена в термосифонных испарительных контурах. - В сб.: «Теплофизика и гидрогазодинамика процессов кипения и конденсации», Рига, 1986, т.2, ч.2, с.116-125.

109. Безродный М.К., Загуменнов И.М., Хавин С.А. К расчету гидродинамического контура двухфазных термосифонов с внутренними вставками. - Известия вузов. Энергетика, 1986, №2, с.83-88.

110. Безродный М.К., Мокляк В.Ф., Бойко И.Л. Теплообмен при конденсации в вертикальном кольцевом канале замкнутого термосифона в условиях восходящего прямотока. - Известия вузов. Энергетика, 1986, №6, с.79-83.

111. Безродный М.К., Мокляк В.Ф. Теплообмен при конденсации в вертикальных замкнутых термосифонах. - Инженерно-физический журнал, 1986, т.51, №1, с.9-16.

112. Безродный М.К., Хавин С.А., Волков С.С. Исследование гидродинамических характеристик восходящего двухфазного потока в термосифонах. - В сб.: Кипение и конденсация, Рига, 1986, с.16-28.

113. Каждан А.З., Безродный М.К., Баклашов В.Е. Применение термосифонов в трубчатых печах. - Химия топлива и масел, 1986, №5, с.16-19.

114. Каждан А.З., Безродный М.К., Мокляк В.Ф. Двухфазные термосифоны в трубчатых печах. - Сб. Трудов ВНИИНефтемаш, 1986.

115. Безродный М.К., Волков С.С., Подгорецкий В.М. К оптимизации термосифонных утилизаторов тепла. - Промышленная энергетика, 1987, №4, с.46-48.

116. Волков С.С. Безродный М.К.  Термосифонные теплогенераторы для техноло-гических и теплофикационных целей. - Мат. конф. «Проблемы энергетики теплотехнологии», Москва, 1987, с.112.

117. Волков С.С., Безродный М.К., Подгорецкий В.М. Термосифонные теплообменные устройства для агрегатов термической обработки сыпучих материалов. - Там же, с.113.

118. Безродный М.К., Хавин С.А. Исследование истинных паросодержаний в вертикальных кольцевых каналах термосифонного контура. - Теплоэнергетика, 1988, №4, с.43-46.

119. Безродный М.К., Мокляк В.Ф., Сиротин А.М. Теплообмен при конденсации паров бинарных теплоносителей в условиях замкнутых термосифонов. - В сб.: Теплофизика и гидрогазодинамика процессов кипения и конденсации. Тезисы докладов, т.2, Рига, 1988.

120. Безродный М.К., Волков С.С., Иванов В.Б. Термосифонные котлы-утилизаторы на отходящих газах печей цветной металлургии. - Промышленная энергетика, 1989, №2, с.42-45.

121. Безродный М.К., Волков С.С., Подгорецкий В.М. Гидродинамические характеристики режима захлебывания двухфазного течения в условиях горизонтального термосифона. - Известия вузов. Энергетика, 1989, №2, с.100-103.

122. Безродный М.К., Мокляк В.Ф., Сиротин А.М. и др. Анализ опытно-промышленных и лабораторных испытаний термосифонов и подогревателей на их основе. - В сб.: Газовая промышленность, Москва, 1989.

123. Антошко Ю.В., Безродный М.К. Идентификация режимов спутного восходящего пленочного течения в вертикальном кольцевом канале термосифона. - Тезисы докл. конф. «Молодые ученые в решении комплексной программы научно-технического прогресса стран членов СЭВ», Киев, 1989, с.92.

124. Подгорецкий В.М., Безродный М.К. Теплоперенос в горизонтальном двухфазном термосифоне. -  Там же, с.93.

125. Левинский А. В., Подгорецкий В.М., Безродный М.К. Сравнитель­ный анализ и автоматизированное проектирование газо-газовых утилизаторов тепла. -  Там же, с.95-96.

126. Безродный М.К., Антошко Ю.В. О границах устойчивости восходящего течения пленки жидкости в вертикальном кольцевом канале. - В сб.: «Кризисы теплообмена при кипении». Тезисы докладов всесоюзного семинара, Новосибирск, 1989, 131-133.

127. Безродный М.К., Мокляк В.Ф. и др. Результаты опытно-промышленных испытаний термосифонных подогревателей. - Сб. Трудов ВНИИГаз, Москва, 1989.

128. Безродный М.К., Иванов В.Б., Волков С.С. и др. Экспериментальное исследование характеристик двухфазных термосифонов для котлов-утилизаторов. - Промышленная энергетика, 1990, №6, с.34-36.

129. Безродный М.К., Подгорецкий В.М. Предельный теплоперенос в горизонтальном двухфазном термосифоне. - Инженерно-физический журнал, 1990, т.58, №1, с.63-67.

130. Bezrodny M.K., Volkov S.S., Ivanov V.B. Thermosyphon heat boilers for exhaust gases from furnaces in non-ferrous metallurgy. - Heat Recovery Systems & CHP, 1990, Vol.10, N2, p.99-105.

131. Безродный М.К., Антошко Ю.В. Гидродинамика восходящего течения пленки жидкости и потока пара в вертикальных кольцевых каналах. - Инженерно-физический журнал, 1990, т.58, №3, с.425-430.

132. Безродный М.К., Антошко Ю.В. Кризисы течения и теплообмена в испарительных трубках Фильда. - Промышленная теплотехника, 1990, №1, с.36-39.

133. Безродный М.К., Антошко Ю.В. Акустический метод исследования характеристик пленочного течения. - В сб.: Измерения в потоках. Методы, аппаратура и применение, Москва, 1990, с.14.

134. Безродный М.К., Антошко Ю.В. Акустический метод измерения толщины пленки жидкости. - Промышленная теплотехника, 1990, №4, с.44-47.

135. Безродный М.К., Волков С.С., Подгорецкий В.М. Тепловые и гидродинамические характеристики в горизонтальных и наклонных термосифонах. - В сб.: Тепловые трубы: теория и практика. Мат. международной школы-семинара, ч.1, Минск, 1990.

136. Bezrodny M.K., Antoshko Ju.V. Heat transfer crises in two-phase thermosyphons with internal insert. - Proc. of the international symposium on heat pipe research and appliction, Shanhai, China, 1991, p.104-110.

137. Безродный М.К., Волков С.С., Мокляк В.Ф. Двухфазные термосифоны в промышленной теплотехнике. - Киев: Вища школа, 1991. - 75с.

138. Безродный М.К., Шилович И.Л., Панов Е.Н. Определение степени заполнения термосифонов двухкомпонентным теплоносителем сера-иод. - Промышленная теплотехника, 1991, №5, с.54-58.

139. Безродный М.К., Евтюхин Н.А., Кузнецова В.В., Мокляк В.Ф. Использование двухфазных термосифонов при охлаждении паров бензина на установке переработки газового конденсата. - В сб.: Энергосбережение и использование вторичных энергоресурсов в химических производствах, Саратов, 1991, с.44-47.

140. Bezrodny M.K., Antoshko Ju.V. Critical regimes of upward film flows in vertical annular channals. - Experimental Thermal and Fluid Science, 1992, Vol.5, N4, p.448-456.

141. Bezrodny M.K., Podgoretsky V.M. Ultimate heat transfer in the long horizontal thermosifones.- Proc. 8-th Int. Heat Pipe Conf., Beijing, China, 1992.

142. Volkov S.S., Bezrodny M.K. Thermosiphon heat generators. - Proc. 8-th Int. Heat Pipe Conf., Beijing, China, 1992.

143. Безродный М.К., Волков С.С. Основы эффективного применения двухфазных термосифонов в аппаратах промышленной теплотехники. - Промышленная теплотехника, 1992, №1-3, с.6-11.

144. Bezrodny M.K., Podgoretsky V.M. Heat transfer limits in the long horizontal thermosyfons.-XV Zjazd Termodynamików, materiały konferencyjne, tom 1, Gliwice-Kokotek, 1993, s.45-50.

145. Bezrodny M. Kondrusik E., Łach J. Systemy pszenoszenia ciepła na bazie termosyfonów dwufazowych. - Referaty konferencji naukowej „Problemy badawcze energetyki cieplnej”,Warszawa, 1993, s.1-6.

146. Безродный М.К., Волков С.С. Теплопередающее и теплогенерирующее оборудование на основе применения тепловых труб. - Промышленная энергетика, 1994, №4, с.35-41.

147. Безродный М.К., Жовмир Н.М., Мокляк В.Ф. Разработка теплонасосной системы с использованием термосифонов для съема теплоты грунта. - Международная конф. «Современные проблемы нетрадиционной энергетики», Санкт-Петербург, 1994, с.6.

148. Bezrodny M.K., Kondrusik E. Closed Two-Phase Thermosyphons for Industrial Heat Transfer: Fundamental Questions for Effective Applications. - Archives of Thermodynamics, 1994, n.1-4, p.21-39.

149. Безродный М.К., Антошко Ю.В. Влияние скорости пара на толщину пленки жидкости при спутном восходящем течении. - Первая российская национальная конференция по теплообмену, Москва, 1994, Т.6, с.35-40.

150. Bezrodny M.K., Podgoretskij V.M. Flooding and Heat Transfer Limits in Horizontal and Inclined Two-Phase Thermosiphons. - Experimental Thermal and Fluid Science, 1994, V.9, N.3, s.345-355.

151. Bezrodny M.K., Kondrusik E.,  Łach J. Termosyfony dwufazowe w systemach przenoszenia ciepła. - Gospodarka Paliwami i Energią, 1995, N.2, s.11-12.

152. Bezrodny M.K., Antoszko J.W., Łach J. Закономерности восходящего течения пленки жидкости и потока пара в вертикальном канале. - Mat. IX Sympozjumu wymiany ciepła i masy, Augustów, 1995, s.61-74.

153. Bezrodny M.K., Moklak W.F., Rabach M. Термическое сопротивление горизонтальных двухфазных термосифонов. - Mat. IX Sympozjumu wymiany ciepła i masy, Augustów, 1995, s.75-82.

154. Bezrodny M.K., Volkov S.S., Levinskij A.V., Kondrusik E. Кризис теплопереноса при расслоении двухфазного слоя в наклонных термосифонах. - Mat. IX Sympozjumu wymiany ciepła i masy, Augustów, 1995, s.83-90.

155. Мокляк В.Ф. Безродный М.К., Орлянский В.В. Термосифонная система сезонного аккумулирования естественного холода. - IV конф. з питань розвитку й впровадження техніки і технологій використання нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії, Київ, 1995, с.49.

156. Bezrodny M.K., Kondrusik E., Gościk J. Kryzys przepływu przeciwprondowego cieczy i pary w kanale poziomym. - Prace instytutu maszyn przepływowych, Gdańsk, 1995, n.99, s.105-112.

157. Bezrodny M.K., Kondrusik E., Łach J., Volkov S.S. Generatory powietrza goroncego w systemach zaopatrzenia w ciepło. Prace naukowe II konf. »Problemy badawcze energetyki cieplnej», 1995, s.39-45.

158. Bezrodny M.K., Gościk J., Kondrusik E. Wymiana ciepła przy wrzeniu w termosyfonach dwufazowych. - Zeszyty naukowe Politechniki Białostockiej, Nauki Techniczne, Mechanika, z.14, 1995, s.149-156.

159. Bezrodny M.K., Gościk J., Kondrusik E. Minimalny stopień zapełnienia w termosyfonach dwufazowych. - Zeszyty naukowe Politechniki Białostockiej, Mechanika, 1996, z.16, s.37-44.

160. Безродный М.К., Волков С.С. Кризис противоточного двухфазного течения в горизонтальном канале. - III Минский международный форум. Тепломассообмен, 1996, т.4, ч.2, с.158-161.

161. Bezrodny M., Goscik J., Kondrusik E. Fundamentals of calculations of thermosyfons applied for  utilisation of energy from renewable sources.- Proc. of the sixth International symposium on «HEAT EXCHANGE AND RENEWABLE ENERGY SOURCES» Szczecin-Świnoujście, 1996, p.27-34.

162. Bezrodny M., Gościk J., Kondrusik E. Zjawiska kryzysowe przenoszenia ciepła i masy w pionowym przeciwprądowym przepływie dwufazowym.-XVI Zjazd termodynamików, Kołobrzeg, 1996, s.53-64.

163. Безродный M.K., Мокляк В.Ф., Жовмир Н.М., Хоренженко Ю.В. Утилизация низкопотенциальной теплоты дымовых газов. - V конф. з питань розвитку й впровадження техніки і технологій використання нетрадиційних і відновлювапних джерел енергії, Київ, 1996, с.56-57.

164. Безродный М.К., Мокляк В.Ф., Рабах М. Теплообмен в горизонтальных двухфазных термосифонах для утилизаторов низкопотенциальной теплоты. - V конф. з питань розвитку й впровадження техніки і технологій використання нетрадиційних і відновлювапних джерел енергії, Київ, 1996, с.57-58.

 

165. Rabach M., Bezrodny M.K., Moklak W.F., Levinskij A.W. Effect of Filling on Internal Thermal Resistance of a Horizontal Thermosiphon (наарабскомязыке). Jordanian Technical Est. (Jordan), 1996, July, р.65-67.

166. Bezrodny M., Gościk J., Kondrusik E. Hydrodynamic and heat transfer crises' phenomena in horizontal and inclined thermosyphons with the counter current flow of liquid and vapour.-International conference on heat transfer with change of phase, Kielce, Poland, 1996, part 1, p.61-72.

167. Bezrodny M., Lach J. Stability of the wavy flow of liquid film in an interaction with the ascending gas stream.-Zeszyty naukowe instytutu maszyn przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, 473/1439/96, Gdańsk, 1996.

168. Bezrodny M.K., Volkov S.S.,Levinsky A.V. Flooding Countercurrent Flow in a Horizontal channel. - Experimental Thermal and Fluid Science, 1996?

169. Bezrodny M.K., Volkov S.S. Crisis of a Countercurrent Two-Phase Flow in a Horizontal Channel . - Heat Transfer Research , 1996, V.27, N.5-8.

170. Bezrodny M., Gościk J. Termosyfonowe wymienniki ciepła. - Technika chłodnicza i klimatyzacyjna, 1997, N.1, s..5-10.

171. Bezrodny M., Kondrusik E., Gościk J. Granice stabilnego przepływu wznoszoncego się filmu cieczy i strumienia gazu lub pary w kanałach pionowych. - Zeszyty naukowe Politechniki Białostockiej, Nauki Technichne, Mechanika, 1997, z.18, s.7-21.

172. Bezrodny M., Gościk J., Kondrusik E. Ruwnowagowa prędkość ruchu pęcheżyków gazu i kropiel cieczy w ośrodkach ciągłych. - Zeszyty naukowe Politechniki Białostockiej, Nauki Technichne, Mechanika, 1997, z.18, s.23-41.

173. Bezrodny M., Gościk J., Kondrusik E. Obliczanie i optymalizacja termosyfonowych utylizatorów ciepła odpadowego. - Prace naukowe III konf.”Problemy badawcze energetyki cieplnej”, Warszawa, 1997, t.1, s.27-36.

174. Bezrodny M., Gościk J. Obliczanie termosyfonowych utylizatorów ciepła odpadowego.-Konf. naukowo-technichna. Mechanika’97. Nauka i praktyka, Gdańsk-Elbląg, 1997, s. 303-304.

175. Безродний М.К., Хавін С.О. Теплогідравлічні характеристики двофазного потоку в кільцевих каналах термосифонів.- Наукові вісті, Київ, НТУУ «КПІ», серія теплоенергетики, 1997, с.37-39.

176. Bezrodny Michał, Gościk Józef. Hydrodynamiczne aspekty kryzysów przenoszenia ciepła w układach dwufazowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej, Nauki Techniczne, Nr 121, Seria: Mechanika, Zeszyt 20, 1998, s. 9-24.

177. Bezrodny Michał, Gościk Józef. Wpływ ściśliwości pary na kryzys przenoszenia ciepła w układach dwufazowych z dominacją konwekcji naturalnej. Materiały X-go Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Świeradów-Wrocław, 14-18.09.1998, Tom I, s. 77-84.

178. Безродний М.К., Варламов Г.Б., Куделя П.П. Тепловіддача при вільній конвекції та кипінні на пластині в полі відцентрових сил. - Наукові вісті КПІ, 1999, №2, с. 26-32.

179. Безродный М.К., Хавин С.А. Оптимальное заполнение и термическое сопротивление горизонтальных двухфазных термосифонов. - Промышленная теплотехника, 1999, №4-5, с.141-145.

180. Безродный М.К., Хавин С.А. Гидравлические характеристики двухфазного потока в кольцевых каналах замкнутых термосифонов.- Промышленная теплотехника, 2000, №4, с.27-33.

181. Безродный М.К. К гидродинамической теории кризисов теплопереноса в свободно­конвективных двухфазных системах.- Промышленная теплотех­ника, 2000, №5-6, с.41-49.

182. Безродный М.К. О предельных режимах области устойчивого восходящего течения пленки жидкости и потока газа (пара) в вертикальных трубах и каналах. - Промышленная теплотехника, 2002, №4, с.31-37.

183. Безродный М.К. Границы устойчивости волнового течения пленки жидкости в соприкосновении с восходящим потоком газа. - Промышленная теплотехника, 2002, №6, с.66-74.

184. Безродный М.К. Хавин С.А. Анализ энергетических и экологических аспектов утилизации теплоты отходящих производственных газов.- Экотехнологии и ресурсосбережение, 2003, №1, с.18-21.

185. Безродный М.К., Хавин С.А., Назарова И.А. Тепломассообмен при спутном восходящем течении газа и жидкости. - Промышленная теплотехника, 2003, №1, с.23-28.

186. Безродный М.К. О равновесной скорости движения пузырей газа и капель жидкости в сплошных несущих средах. - Промышленная теплотехника, 2003, №2, c.7-15.

187. Безродный М.К., Назарова И.А., Хавин С.А. Контактный тепломассообмен в восходящем потоке парогазовой смеси и пленки жидкости // Технічна електродинаміка. Тематичний випуск “Енергозбереження в Україні: законодавство, теорія, практика”.–2003.– с.34-37.

188. Безродный М.К.,Назарова И.А., Хавин С.А.Тепломассообмен при конденсацииводяных паров из парогазовой смеси в восходящем потоке с пленкой жидкости. -Промышленная теплотехника, 2003, №4, c.26-30.

189. Безродный М.К.,Назарова И.А., Хавин С.А.Тепломассообмен при конденсацииводяных паров из парогазовой смеси в восходящем потоке с пленкой жидкости. -Промышленная теплотехника, 2003, Приложение к журналу №4, c.287-289.

190. Безродный М.К., Пиоро И.Л., Костюк Т.О. Процессы переноса в двухфазных термосифонных системах. – Киев: «Факт», 2003.- 480с.   

191. Безродный М.К., Назарова И.А., Хавин С.А.Массообмен при конденсации водяных паров из парогазовой смеси в восходящем потоке с пленкой жидкости. – Энергетика: экономика, технологии, экология, 2003, №1, с.58-70.

192. Безродный М.К., Назарова И.А., Хавин С.А.Массообмен при восходящем течении парогазовой смеси и пленки жидкости. – Технічна електродинаміка, 2004, №3, с.76-81.

193. Безродный М.К., Назарова И.А., Хавин С.А. Гидравлическое сопротивление при восходящем спутном течении пленки жидкости и газа в вертикальных трубах. - Промышленная теплотехника, 2004, №2, c.13-18.

194. Безродный М.К., Барабаш П.А., Курбатова А.Н. К определению оптимальных режимных параметров дистиллятора со струйным компрессором.- Экотехнологии и ресурсосбережение, 2004, №5, c.61-64.

195. Безродный М.К., Пиоро И.Л., Костюк Т.О. Процессы переноса в двухфазных термосифонных системах. Теория и практика. – Киев: «Факт», 2005.- 704с.

196. Безродный М.К., Назарова И.А. Гидравлическое сопротивление восходящего потока газа и пленки жидкости в вертикальных трубах. - Энергетика: экономика, технологии, экология, 2005, №2, c.35-41.

197. Пуховий І.І., Безродний М.К. Використання грунтових теплообмінників в системах кондиціювання повітря влітку.- Відновлювана енергетика ХХІ століття. Матеріали VI міжнародної конференції.- Крим, 2005.- с. 223.

198. Пуховий І.І., Безродный М.К., Постоленко А.М. Процес виробництва льоду по бурульковій технології в льодогенераторах з горизонтальними насадками і підігрів повітря теплотою кристалізації води. - Відновлювана енергетика ХХІ століття. Матеріали VIІ міжнародної конференції.- Крим, 2006.- с. 66-68.

199. Пуховий І.І., Безродный М.К., Мхітарян Н.М., Кудря С.О. Економія природного газу при заміні котлів тепловими насосами та використання теплоти кристалізації води як альтернативи теплоті грунту взимку. – ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА, 2006, №1, с. 15-19.

200. Безродний М.К., Дейнеко А.І., Барабаш П.О. Застосування теорії подібності при конденсації хладонів. - Энергетика: экономика, технологии, екология, 2006, №2, с.14-20.

201. Пуховой И.И., Безродний М.К., Фединчик Н.А. Использование грунта в качестве источника тепловой энергии и холода в системах вентиляции, подачи воздуха на горение и кондиционирования.- Экономическая безопасность государства и интеграционные формы ее обеспечения, Киев, «Знания Украины», 2007, с.271-274.

202. Безродный М.К., Хавин С.А. Расчет и оптимизация глубины утилизации теплоты отходящих производственных газов с помощью термосифонных утилизаторов.- Экотехнологии и ресурсосбережение, 2008,  №3, с.66-70.

203. Безродный М.К., Голіяд М.Н., Барабаш П.О., Дейнеко А.І., Голубєв О.Б. Локальна тепловіддача при конденсації хладону R-22 в горизонтальних трубах при розшарованному режимі течії фаз. - Энергетика: экономика, технологии, екологія, 2008, №2, c.30-36.

 1. 204.  Безродный М.К., Голіяд М.Н., Барабаш П.О., Дейнеко А.І. Теплообмен при конденсации движущегося пара в горизонтальных трубах. - Промышленная теплотехника, 2008, №5, с.36-42.
 2. 205.  Безродный М.К., Голіяд М.Н., Барабаш П.О., Дейнеко А.І. Тепловіддача при конденсації пари R-407C в середині горизонтальної труби при розшарованому режимі течії його фаз. – Холодильна техніка і технологія, 2008, №3, с.23-26.

206. Безродний М.К., Голіяд М.Н., Барабаш П.О., Дейнеко А.І.. До визначення локальної по довжині тепловіддачі при конденсації пари R407С в горизонтальній трубі. – Наукові вісті «КПІ», 2008, №5, с.30-34.

207. Безродный М.К., Минаковский В.М.Электрофизические характеристики объектов сушки. – Киев: Факт, 2008. –160 с.

208. Никифорович Є.Я., Пуховий І.І., Безродний М.К., Письменний Є.М., Кідрук М.І. Підвищення ефективності використання грунтових теплообміників при роботі теплових насосів за нічним тарифом на електроенергію// Праці наук.  Техн. конф.”Відновлювана енергетика 21 століття”,18-21 вересня 2008 р., Крим. Миколаївка. -2008 .-с.39

209. Безродний М.К., Дейнеко А.І., Барабаш П.О. Аналіз впливу умов охолодження на коефіцієнт теплопередачі в конденсаторах. –Матеріали конференції «Холод в енергетиці і на транспорті: сучасні проблеми кондиціонування та рефрижерації». –Миколаїв, 2008. – с.61-63.

210. Безродный М.К., Барабаш П.А., Назарова И.А., Костюк А.П. Гидродинамика проточного барботажного слоя в вертикальном канале. – Промышленная теплотехника, 2009, №4  , с.27-33.

211. Варламов Г.Б., Безродний М.К., Тімакова Т.В., Шовкалюк Ю.В., Шовкалюк М.М. Впровадження передових технологій в енергетиці 2009, Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, Харків, 2009, с.30-32.

212. Безродный М.К., Барабаш П.А., Назарова И.А., Костюк А.П. Тепловые характеристики проточного барботажного слоя контактных утилизаторов теплоты.- Сб. «Техническая теплофизика и промышленная теплотехника», Днепропетровск, 2009, с. 16-26.

213. Безродний М.К., Голіяд М.Н., Барабаш П.О., Голубєв О.Б., Назарова И.О., Костюк О.П. Тепло- і масовіддача  при охолодженні парогазової суміші в проточному барботажному контактному апараті.- Зб. «Техническая теплофизика и промышленная теплотехника», Дніпропетровськ, 2009, с. 34-45.

214. Безродний М.К., Варламов Г.Б., Тімакова Т.В., Шовкалюк Ю.В., Шовкалюк М.М. Навчально-експериментальний стенд для дослідження комбінованої схеми джерела теплопостачання з використанням твердопаливного та кондесаційного котла. - Зб. «Техническая теплофизика и промышленная теплотехника», Дніпропетровськ, 2009, с. 27 - 33.

215. Безродний М.К., Письменный Е.Н., Туз В.Е., Лебедь Н.Л. Аналитическая модель разрыва пленки жидкости при гравитационном течении по вертикальным поверхностям с сеточным покрытием. - Промышленная теплотехника, 2009, №6, с.21 – 27.

216. Безродний М.К., Письменный Е.Н., Туз В.Е., Лебедь Н.Л. Экспериментальное исследование гидродинамики пленочного течения в каналах с сеточным покрытием. - Промышленная теплотехника, 2009, №7, с.139 – 143.

217. Безродний М.К., Морозов Ю. П., Туз В.Е., Лебедь Н.Л. Экспериментальное исследование устойчивости течения гравитационной пленки жидкости в тепломассообменных аппаратах систем комбинированного теплоснабжения на базе тепловых насосов. - Відновлювана енергетика, 2009, №4, с. 17 – 20.

218. Безродний М.К., Туз В.Е., Лебедь Н.Л. Дослідження стійкості течії гравітаційної плівки рідини у тепломасообмінних апаратах системи підготовки паливного газу ГТУ. - Нафтова і газова промисловість, 2009, №4, с.44 – 46.   

219. Безродний М.К., Куделя П.П., Дроздова О.І. Термодинамічний аналіз теплонасосних та традиційних систем опалення. - Энергетика: экономика, технологии, екологія, 2010, №1,c.7-13.

220. Безродний М.К., Куделя П.П., Дроздова О.І. Порівняльний ексергетичний аналіз теплонасосних та традиційних систем опалення. - Зб. «Техническая теплофизика и промышленная теплотехника», Дніпропетровськ, 2010, №2, с.22-34.

221. Безродний М.К., Куделя П.П., Кутра Д.С. Термодинамічний аналіз теплонасосної сушильної установки для сушки деревини. - Зб. «Техническая теплофизика и промышленная теплотехника», Дніпропетровськ, 2010, №2, с.35-48.

222. Безродный М.К., Барабаш П.А., Назарова И.А., Костюк А.П. О беспровальном режиме работы проточного барботажного слоя. – Зб. «Техническая теплофизика и промышленная теплотехника», Дніпропетровськ, 2010, №2, с.12-21.

223. Безродний М.К., Кутра Д.С. Енергетичний аналіз традиційних та теплонасосних схем установок для сушіння деревини. – Промышленная теплотехника, 2010, №4, с.43-53.

224. Безродний М.К., Дроздова О.І. Енергетичний аналіз теплонасосної системи опалення. – Экотехнологии и ресурсосбережение, 2010, №6, с.15-19.

225. Безродний М.К., Кутра Д.С. Вплив теплових втрат сушильної камери на ефективність роботи теплонасосної сушильної установки для сушіння деревини. - Энергетика: экономика, технологии, екология, 2010, №2, с.56-63.

226. Bezrodny M.K., Kutra D.S. Thermodynamic efficiency of heat pump dryers for drying of wood with the full recycling of the drying agent. - VIII Minsk International Seminar “Heat Pipes, Heat Pumps, Refrigerators, Power Sources”, Vol. 1, 12-15 September, 2011, Belarus, Minsk, p. 187-193.

227. Безродний М.К., Кутра Д.С. Вплив температури навколишнього повітря на термодинамічну ефективність традиційних та теплонасосних схем установок для сушіння деревини. – Промышленная теплотехника, 2011, №3 , с. 25-33. 

228. Безродний М.К., Кутра Д.С. Про верхню межу термодинамічної ефективності теплонасосних схем сушильних установок для сушіння деревини. – Промышленная теплотехника, 2011, №5 , с. 24-34.

229. Безродний М.К., Кутра Д.С. Вплив теплових необоротностей у випаровувачі та конденсаторі теплового насосу на термодинамічну ефективність теплонасосної установки для сушіння деревини. – Енергетика: экономіка, технології, екологія, 2011, №2 , с.77-84.

230. Безродний М.К., Галан М.А. Енергетична ефективність системи вентиляції з використанням рекуператора та теплового насосу. – Зб. «Техническая теплофизика и промышленная теплотехника», Дніпропетровськ, 2011, с.5-13.

231. Безродный М.К., Голияд Н.Н., Барабаш П.А., Голубев А.Б., Костюк А.П. Методика теплового расчета контактного утилизатора теплоты парогазовой смеси с проточным барботажным слоем. – Зб. «Техническая теплофизика и промышленная теплотехника», Дніпропетровськ, 2011, с.14-25.

232. Безродний М.К., Притула Н.О. Про оптимальну роботу теплового насоса в низькотемпературних системах опалення з використанням теплоти зовнішнього повітря. – Зб. «Техническая теплофизика и промышленная теплотехника», Дніпропетровськ, 2011, с.26-33.

233. Безродний М.К., Притула Н.О. Енергетична ефективність комбінованої теплонасосної системи низькотемпературного водяного опалення та вентиляції. – Наукові вісті КПІ, 2011, №1, с. 19-25.

234. Безродний М.К., Галан М.А. Енергетична ефективність теплонасосної системи вентиляції з рекуператором теплоти та рециркуляцією відпрацьованого повітря. – Наукові вісті КПІ, 2011, №2, с. 16-19.

235. Безродный М.К., Костюк А.П., Голияд Н.Н., Барабаш П.А. Контактный  тепло- и массообмен в проточном барботажном слое. Часть 1. Теплоотдача. – Промышленная теплотехника, 2011, №6 , с.39-45.

236. Безродный М.К., Костюк А.П., Голияд Н.Н. Контактный  тепломассообмен в проточном барботажном слое. – Промышленная теплотехника, 2011, №7, с.53-54.

237. Безродный М.К., Кутра Д.С. Эффективность работы теплонасосных установок сушки древесины.– Промышленная теплотехника, 2011, №7, с.185-186.

238. Безродный М.К., Притула Н.А. Энергетическая эффективность теплонасосно-рекуператорной системы низкотемпературного водяного отопления  и вентиляции. – Энерготехнологии и ресурсосбережение, 2011, №5, с.11-17.

239. Безродний М.К., Барабаш П.О., Голіяд М.Н. Гидродинамика и контактный тепломассообмен в некоторых газожидкостных системах. – Киев: «Політехніка», 2011.–408 с.  

240. Безродный М.К., Кутра Д.С. Эффективность применения тепловых насосов в установках сушки древесины. Монография. – Киев: «Політехніка», 2011. – 240 с.

241. Bezrodny M.K., Kutra D.S. Thermodynamic efficiency of heat pump dryer for drying of wood with full recycling and bypassing of the drying agent. – InnovationsandTechnologiesNews, 2011, №3, p.3-13.

242. Безродный М.К., Притула Н.А. Про умови оптимальної роботи теплового насосу в низькотемпературних системах опалення з використанням теплоти природної води. – Енергетика: экономіка, технології, екологія, 2011, №2 , с.11-16.

243. Безродний М.К., Галан М.А. Темодинамічна ефективність теплонасосних систем повітряного опалення. –  Наукові вісті КПІ, 2011, №6, с.30-35.  

244. Безродный М.К., Костюк А.П., Голияд Н.Н., Барабаш П.А.  Контактный  тепло- и массообмен в проточном барботажном слое. Часть 2. Массоотдача. – Промышленная теплотехника, 2012, т.34, №2 , с.33-39.

245. Безродный М.К., Костюк А.П., Голияд Н.Н., Барабаш П.А., Голубев А.Б. Межфазный тепло- и массообмен в проточном барботажном слое. - Теплоэнергетика, 2012, №6, с.61-66.

246. Безродний М.К., Притула Н.А. Про умови оптимальної роботи теплонасосної системи низькотемпературного опалення з використанням теплоти грунту. – Наукові вісті КПІ, 2012, №1 , с.7-12.

247. Безродний М.К., Притула Н.А. Оптимальні характеристики грунтових теплообмінників для теплонасосних систем теплопостачання. – Наукові вісті КПІ, 2012, №2, с.24-29.

248. Безродний М.К., Притула Н.А. Енергетична ефективність теплонасосних схем теплопостачання. Монография. – Київ: НТУУ «КПІ», 2012. – 208 с.

249. Безродний М.К., Галан М.А. Темодинамічна ефективність теплонасосних систем повітряного опалення та вентиляції з рекуператором теплоти та рециркуляцією відпрацьованого повітря. – Енергетика: экономіка, технології, екологія, 2012, №1 , с.15-25.

250. Безродний М.К., Притула Н.А. Оптимальна робота теплового насоса в низькотемпературних системах опалення з використанням теплоти довкілля. –  Промышленная теплотехника, 2012, т.34, №7 , с.18-19.

251. Bezrodny M.K., Goliyad N.N., Barabash P.A., Kostyuk A.P. Interphase Heat-and-Mass Transfer in a Flowing Bubbling Layer. Thermal Engineering, 2012, Vol. 59, №6, pp.479-484.

252. Безродный М.К., Кутра Д.С. Термодинамическая эффективность работы теплонасосных сушилок древесины в периоде падающей скорости сушки. – Промышленная теплотехника, 2012, № 6, с. 19-29.

253. Безродный М.К., Кутра Д.С. Термодинамічна ефективність теплонасосної установки для сушіння деревини з повною рециркуляцією та байпасуванням сушильного агента. – Зб. «Техническая теплофизика и промышленная теплотехника», Дніпропетровськ, 2012, Вип. 4. с. 17-26.

254. Безродный М.К., Кутра Д.С., Вовк В.В. Термодинамічний аналіз теплонасосних сушильних установок для сушіння зерна. – Зб. «Техническая теплофизика и промышленная теплотехника», Дніпропетровськ, 2012, Вип. 4. с. 27-40.

255. Безродний М.К., Дранік Т.В. Термодинамічна ефективність теплонасосних схем кондиціювання повітря. – Наукові вісті КПІ, 2012, №6, с.23-28.

256. Безродний М.К., Дранік Т.В. Термодинамічна ефективність теплонасосної схеми кондиціонування повітря з рекуператором холоду. – Зб. «Техническая теплофизика и промышленная теплотехника», Дніпропетровськ, 2012, Вип. 4, с. 5-16.

257. Bezrodny М.К., Kutra D.S. Thermodynamic Efficiency of Heat Pump Dryers for Drying of Wood with Full Recycling of the Drying Agent. – InnovationsandTechnologiesNews, 2012, №3, p.11-33.

258. Bezrodny М.К., Prytula N.A.Безродный М.К., Притула Н.А. Thermodynamic efficiency of water heating and ventilation heat pump scheme using the heat of ventilation and ambient air.InnovationsandTechnologiesNews“, 2012, №4, p.13-22.

259. Безродний М.К., Притула Н.А. Ефективність теплонасосної схеми опалення з використанням сонячної енергії. – Энерготехнологии и ресурсосбережение, 2013, №1, с.5-12.

260. Bezrodny M.К. Fundamental Questions of Closed Two-Phase Thermosyphons. – Heat Pipes and Solid Sorption Transformations: Fundamentals and Practical Applications. Fundamentals and Practical Applications, Chapter 9.  Taylor & Francis Group, 2013, pp.319-355.

261. Безродный М.К., Притула Н.А. Об оптимальных условиях работы теплонасосных систем отопления при использовании возобновляемых источников теплоты. – Вісник НТУ «ХПІ», серія: «Энергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування», № 13(987) 2013, с. 94-103.

262. Безродний М.К., Дранік Т.В. Термодинамічна ефективність застосування теплових насосів для забезпечення комфортних умов в критих басейнах. –  Східно-європейський журнал передових технологій, 2013, №3, с. 25-30.

263. Безродний М.К., Притула Н.А. Термодинамічна ефективність теплонасосних схем теплопостачання. – «ВІСНИК Вінницького політехнічного інституту», 2013, №3, с. 39-45.

264. Безродний М.К., Притула Н.О. Ефективність теплонасосних систем опалення з використанням теплоти попередньо підігрітого атмосферного повітря. –  Східно-європейський журнал передових технологій, 2013, №5/8, с.24-28.

265. Безродный М.К., Притула Н.А. Энергетическая эффективность комбинированной теплонасосной системы отопления с использованием солнечной энергии и теплоты грунта. – Промышленная теплотехника, 2013, №4, с.72-81.

266. Безродний М.К., Пуховий І.І., Кутра Д.С. Теплові насоси та їх використання.Навчальний посыбник.– Київ:    НТУУ «КПІ», 2013. –  312 с.

267. Безродный М.К., Притула Н.А.Термодинамічна ефективність повітря-водяних теплонасосних схем опалення та вентиляції. – Промышленная теплотехника, 2013, №5, с.33-42.

268. Безродный М. К., Голияд Н.Н.,  Барабаш П.А.,  Рачинский А.Ю., Голубев А.Б. Характеристики распыла центробежных форсунок контактных утилизаторов теплоты капельного типа. – Промышленная теплотехника, 2013, №6, с.31-38.

269. BezrodnyM.K. Basicquestionsofclosedtwo-phasethermosyphons. – HEATPIPESCIENCEANDTECHNOLOGY, AnInternationalJournal, BegellHouse, 2013, №4(1-2), рр.77-103.

270. Безродный М. К., Голияд Н.Н., Рачинский А.Ю., Барабаш П.А., Голубев А.Б.  Влияние входных параметров воды на тонкость распыла центробежных форсунок. – Енергетика: экономіка, технології, екологія, 2013, № 2, с. 23-30.

271. Безродний М. К., Вовк  В. В. Теплонасосні технології в процесах сушіння зерна. Матеріали міжнародної науково-технічної конференції «ХОЛОД В ЕНЕРГЕТИЦІ І НА ТРАНСПОРТІ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ КОНДИЦІОНУ-ВАННЯ ТА РЕФРИЖЕРАЦІЇ». – Миколаїв, 2013, с. 14 - 27.

272. Безродний М.К., Вовк В.В. Термодинамічна ефективність теплонасосної конвеєрної установки сушіння зерна з утилізацією теплоти висушеного зерна. – Енергетика: экономіка, технології, екологія, 2013, №3 , с.37-44.

273. Безродний М.К., Кутра Д.С., Дранік Т.В. Термодинамическая еффективность применения тепловых насосов в системах вентиляции воздуха в крытых бассейнах. – Энерготехнологии и ресурсосбережение, 2013, №6, с. 29-35.

274. Безродний М.К., Вовк В.В. Термодинамічна ефективність тепло насосної конвеєрної установки сушіння зерна з частковим бай пасуванням теплового насоса. – Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова, Миколаїв, 2013, №5-6, с. 41-46.

275. Безродний М.К., Притула Н.О. Термодинамічна ефективність теплонасосної системи опалення з використанням теплоти відхідних газів котлів. – Промышленная теплотехника, 2014, т. 36, №1, с. 57-65.

276. Безродний М.К., Голіяд М.Н., Рачинський А.Ю. До визначення поверхні тепло- масообміну в контактних теплоутилізаторах крапельного типу. – Східно-європейський журнал передових технологій, 2014,№1/8(67), с. 21-26.

277. Безродний М.К., Притула Н.О., Перевьорткін Р.В. Оптимальні умови роботи вертикальних грунтових теплообмінників для теплонасосних систем теплопостачання. - ЕНЕРГЕТИКА: економіка, технології, екологія, 2014, №4, с. 34-42. 

278. Безродний М.К., Вовк В.В. Термодинамічна ефективність теплонасосної кон-веєрної установки для сушіння зерна. – Наукові вісті КПІ, 2014, №2 , с.7-13.

279. Безродный М.К., Кутра Д.С., Морощук А.А. Ефективність теплонасосної системи вентиляції приміщення та підігріву води в ванні критого басейну. – Східно-європейський журнал передових технологій, 2014, № 3/8(69), с. 34-39.

280. Безродний М.К., Кутра Д.С., Морощук О. Эффективность работы теплонасоной системы вентиляции бассейна с рециркуляцией воздуха и байпасированием теплового насоса. – Промышленная теплотехника, 2014, №4 , с. 54-63.

281. Безродний М.К., Притула Н.О. Ефективність роботи теплового насоса в системі теплопостачання з використанням теплоти відхідних газів після конденсаційного котла. – Наукові вісті НТУУ «КПІ», 2014, №5, с.18-23.

282. Безродний М. К., Вовк В.В. Високоефективна теплонасосна установка сушіння зерна. – Інновації  в суднобудуванні та океанотехніці : матеріали V міжнародної науково-технічної конференції. Миколаїв: НУК, 2014, с.284-289.

283. Безродний М.К., Кутра Д.С., Сергієнко І.В. Ефективність теплонасосної системи кондиціювання повітря в закритому плавальному басейні. Наукові вісті НТУУ «КПІ», 2015, №1, с. 13-19.

284. Безродний М.К., Кутра Д.С., Сергієнко І.В. Умови ефективної роботи теплонасосної системи кондиціювання плавального басейну в спекотний період року. –ЕНЕРГЕТИКА: економіка, технології, екологія, 2015, №2, с.7-16.

285. Безродний М.К., Рачинський А.Ю., Голіяд М.Н., Барабаш П.О.  Экспериментальное исследование коэффициентов тепло- и массообмена при утилизации теплоты парогазового потока в факеле капель механической форсунки. – Восточно-европейский журнал передовых технологий, 2015, № 6/8(78), с. 50-59.

286. Безродний М.К., Кутра Д.С.  Ефективність теплонасосних систем кондиціювання повітря. Монография. –  Київ:  НТУУ «КПІ»,  2015. –172 с.

287. Безродный М.К., Рачинский А.Ю.  Теплообмінні характеристики процесу утилізації теплоти парогазової суміші в контактному апараті газокрапельного типу. – Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування, Миколаїв, 2015, №5 (461), с. 54-61.

288. Рачинський А. Ю., Безродний М.К. Тепло- і масообмін при утилізації теплоти парогазовї суміші в контактному апараті газокрапельного типу. – Промышленная теплотехника, том 37, № 7, 2015. –  С. 34-35.

289. Безродний М.К., Притула Н.О. Оптимальні характеристики грунтових теплообмінників для теплонасосних систем опалення. – Збірник наукових праць НУК «Енергетика», Миколаїв, 2016, №1, с.47-55.

290. Редько А. О., Безродний М. К., Загорученко М. В., Ратушняк Г. С., Редько О. Ф., Хмельнюк М. Г. НИЗЬКОПОТЕНЦІЙНА ЕНЕРГЕТИКА. Навчальний посібник (Під редакцією академіка НАНУ А. А. Долинського), Харків: Видавництво «Друкарня Мадрид», 2016. – 412с.

291. Безродний М.К., Кутра Д.С. Термодинамічна ефективність рециркуляційної теплонасосної системи кондиціювання повітря в закритому плавальному басейні. – Промышленная теплотехника, 2016, №3, с. 75-83.

292. Безродный М.К., Рачинский А.Ю., Барабаш П.А., Голияд Н.Н. Параметрические границы эффективного использования центробежной водяной форсунки в контактных утилизаторах теплоты отходящих газов. – Инженерно-физический журнал, 2016, №4, с. 868-875.

293. Безродний М.К., Кутра Д.С., Сергієнко І.В. Термодинамічна ефективність теплонасосних систем кондиціювання плавального басейну в режимі охолодження припливного повітря. – Наукові вісті НТУУ «КПІ», 2016,   № 2, с.14-22.

294. Безродний М.К., Рачинський А.Ю., Голіяд М.Н.  Масообмінні характеристики процесу утилізації теплоти парогазовї суміші в контактному апараті газокрапельного типу. - Науково-технічний збірник «Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві», Вінниця, 2016, №2, с. 43-51.

295. Безродний М.К., Рачинський А.Ю., Голіяд М.Н. Методика теплового расчета контактного газокапельного утилизатора теплоты низкотемпературных отходящих газов. – Вісник НТУ «ХПІ», серія: «Энергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування», 2016, №9(1181) , с. 128-135.

296. Безродний М.К., Притула Н.О. Термодинамічна та енергетична ефективність теплонасосних схем теплопостачання. Монография. –  Київ:  НТУУ «КПІ»,  2016. – 272 с.

297. Безродний М.К., Притула Н.О., Гобова М.О. Оптимальні умови роботи теплонасосних систем опалення з використанням акумульованої теплоти грунту.- Энерготехнологии и ресурсосбережение, 2017, №1, с.19-26.

298. Безродний М.К., Притула Н.О. Оптимальні характеристики грунтових теплообмінників для теплонасосних систем опалення. - Вісник НТУ «ХПІ», серія: «Энергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування», 2017, №8(1230), с. 41-48.

299. Безродный М.К., Барабаш П.А., Голияд Н.Н. Гидродинамика и контактный тепломассообмен в газожидкостных системах. Монография.  – Киев: НТУУ «КПІ», 2017. – 560 с.  

300. Безродний М.К., Притула Н.О., Ословський C.О.Термодинамічна ефективністьтеплонасосної схеми опалення з використанням теплоти грунту та стічних вод.– Наукові вісті НТУУ "КПІ", 2017,  №  , с. 7-14.

301. Безродний М.К., Притула Н.О., Цвєткова М.О.Термодинамічна ефективністьтеплонасосно-рекуператорної схеми вентиляції для підтримання заданого вологовмісту повітря в приміщенні. Міжнародна науково-технічна конференція «Енергоефективність в галузях економіки України» Секція технічної теплофізики та промислової теплоенергетики, 11-13 жовтня 2017 р.,  Вінниця – 2017, Електронне видання https://conferences.vntu.edu.ua/

302. Безродний М.К., Притула Н.О., Місюра Т.О. Аналіз ефективності теплонасосної схеми опалення з використанням теплоти атмосферного повітря і сонячної енергії. Міжнародна науково-технічна конференція «Енергоефективність в галузях економіки України» Секція технічної теплофізики та промислової теплоенергетики, 11-13 жовтня 2017 р.,  Вінниця – 2017. Електронне видання https://conferences.vntu.edu.ua/

303. Безродний М.К., Притула Н.О., Ословський C.О. Аналіз ефективності теплонасосної схеми опалення з використанням теплоти атмосферного повітря і стічних вод будинку. Міжнародна науково-технічна конференція «Енергоефективність в галузях економіки України» Секція технічної теплофізики та промислової теплоенергетики, 11-13 жовтня 2017 р.,  Вінниця – 2017. Електронне видання https: //conferences.vntu.edu.ua/

304. Цвєткова М.О., Безродний М.К., Притула Н.О. Оптимальні умови роботи теплонасосних систем опалення з використанням акумульованої теплоти грунту. - Промышленная теплотехніка, 2017, №7, т. 39 с. 53-54.

305. Безродний М.К., Притула Н.О., Місюра Т.О. Аналіз ефективності теплонасосної схеми опалення з використанням теплоти атмосферного повітря і сонячної енергії. –ЕНЕРГЕТИКА: економіка, технології, екологія, 2018, №1, с.

306. Безродний М.К., Притула Н.О., Ословський C.О. Аналіз ефективності теплонасосної схеми опалення з використанням теплоти атмосферного повітря і стічних вод будинку. – Энерготехнологии и ресурсосбережение, 2018, №

307. Безродний М.К., Притула Н.О., Цвєткова М.О.Аналізефективностітеплонасосної схеми вентиляції для підтримання заданого вологовмісту повітря в виробничому  приміщенні. -  Вісник НТУ «ХПІ», серія: «Энергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування», 2018, №

308. M. Bezrodny, N. Prytula, T. Misiura.  Termodynamic efficiency of combined heat pump system of heating and ventilation with use of heatof ventilating emissions and wastewater.- East european scientific journal, 2018, №2, p. 53-61.

Учебно-методические работы

309. Жура С.К., Безродный М.К. Методические указания к дипломному проектированию для студентов специальности 0308 «Промышленная теплоэнергетика», Киев: КПИ, 1984.

310. Алабовский А.Н., Безродный М.К. Методические указания по изучению методов использования вторичных энергоресурсов в процессе производственной практики студентов специальности «Промышленная теплоэнергетика», Киев: КПИ, 1986.

311. Безродный М.К. Методические указания к курсовому проекту по дисциплине «Огнетехнические установки и топливоснабжение». Раздел «Термосифонные утилизаторы теплоты» (для студентов специальности 0308 « Промышленная теплоэнергетика»), Киев: КПИ, 1986.

312. Безродный М.К., Волков С.С. Методические указания к дипломному проектированию для студентов специальности 0308. «Расчет термосифонных систем охлаждения высокотемпературных установок», Киев: КПИ, 1987.

313. Безродный М.К., Волков С.С., Подгорецкий В.М. Методические указания к курсовому проекту «Оптимизация термосифонных утилизаторов теплоты на основе автоматического проектирования», Киев: КПИ, 1988.

314. Безродный М.К. Раздаточный материал по курсу «Вторичные энергоресурсы и энерготехнологическое проектирование в промышленности», Киев: КПИ, 1989.

315. Безродный М.К., Хавин С.А., Подгорецкий В.М. Методические указания к курсовому и дипломному проектированию теплоиспользующих установок «Расчет термосифонных утилизаторов теплоты», Киев: КПИ, 1992.

316. Безродний М.К., Хавін С.А., Пуховий І.І. Методичні вказівки до лабораторної роботи №1 «Вибір, градуювання та використання термопар для наукових досліджень» з курсу «Основи наукових досліджень», Київ, НТУУ «КПІ», 1999.

317. Безродний М.К., Хавін С.А., Пуховий І.І. Методичні вказівки до лабораторної роботи №2 «Обробка методом найменших квадратів та узагальнення дослідних даних по тепловіддачі при вільному рух повітря з використанням ПЕОМ» з курсу «Основи наукових досліджень», Київ, НТУУ «КПІ», 1999.

318. Безродний М.К., Хавін С.А. Методичні вказівки до лабораторної роботи №3 «Визначення відносної похибки при розрахунку коефіцієнта тепловіддачі при вільному русі повітря» з курсу «Основи наукових досліджень», Київ, НТУУ «КПІ», 1999.

319. Безродний М.К., Хавін С.А. Розрахунок термосифонних утилізаторів теплоти. Методичні вказівки до виконання курсового та дипломного проектування. – Київ: “Політехніка”, 2004.

320. Безродний М.К., Мінаковський В.М., Стрілець В.М. Дипломне проектування. Методичні вказівки для студентів спеціальності 7.0905.10 “Теплоенергетика”, 2005.

321. Анцев Б.В., Безродний М.К., Приходько М.А. Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу «Високотемпературні теплотехнологічні процеси та установки»для студентів спеціальності «Теплоенергетика», Київ-Рівне, 2005.

322. Безродний М.К., Мінаковський В.М. Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра за спеціальністю 8.090510 «Теплоенергетика».- Галузевий стандарт вищої освіти, Київ, 2005.

323. Безродний М.К., Мінаковський В.М. Освітнньо-професійна програма підготовки магістра за спеціальністю 8.090510 «Теплоенергетика».- Галузевий стандарт вищої освіти, Київ, 2005.

Список изобретений проф. Безродного М.К.

324. Устройство для измерения толщины пленки жидкости. Авт. свид. №214833.

325. Ротационный тепломассообменный аппарат. Авт. свид. №295955.

326. Ротор электрической машины. Авт. свид. №306531.

327. Электрическая машина с испарительным охлаждением. Авт. свид. №457146.

328. Холодильник для металлургических шахтных печей. Авт. свид. №499300.

329. Дутьевая фурма. Авт. свид. №551369.

330. Холодильник для металлургических печей. Авт. свид. №572081.

331. Трубчатый холодильник для металлургических печей. Авт.свид. №574948.

332. Способ изготовления капиллярной структуры тепловой трубы. Авт.свид. №590052.

333. Горизонтальный трубчатый холодильник металлургических печей. Авт. свид. №612136.

334. Трубчатая нагревательная печь. Авт.свид. №648812.

335. Трубчатая печь для нагрева термолабильных продуктов. Авт.свид. №742454.

336. Рекуператор. Авт.свид. №836463.

337. Трубчатая печь для нагрева термолабильных продуктов. Авт.свид. №867922.

338. Реактор для получения тугоплавких неорганических соединений. Авт.свид. №874165.

339. Устройство для измерения температуры преимущественно расплава. Авт.свид. №900127.

340. Термосифон. Авт.свид. №901808.

341. Вертикальный центробежный теплообменный аппарат пленочного типа. Авт.свид. №908142.

342. Термосифонный холодильник. Авт.свид. №998824.

343. Термосифон. Авт.свид. №1049731.

344. Термосифонный холодильник. Авт.свид. №1062264.

345. Термосифон. Авт.свид. №1092357.

346. Теплообменник. Авт.свид. №1092358.

347. Ректификационная установка. Авт.свид. №1095916.

348. Охладитель отходящих газов. Авт.свид. №1128085.

349. Трубчатая печь. Авт.свид. №1129222.

350. Рекуператор. Авт.свид. №1132114.

351. Устройство для охлаждения ограждающих поверхностей пирометаллургических агрегатов. Авт.свид. №1160218.

352. Блок преобразовательной установки. Авт.свид. №1163394.

353. Теплопередающее устройство. Авт.свид. №1204911.

354. Термосифон. Авт.свид. №1208457.

355. Термосифон. Авт.свид. №1227929.

356. Свод руднотермической печи. Авт.свид. №1232911.

357. Котел-утилизатор. Авт.свид. №1286873.

358. Охладитель отходящих газов. Авт.свид. №1302095.

359. Охладитель технологических газов. Авт.свид. №1313087.

360. Реактор для термической обработки сыпучих материалов. Авт.свид. №1318567.

361. Теплопередающее устройство. Авт.свид. №1320638.

362. Металлургическая печь и тепловая труба сепаратора расплава. Авт.свид. №1326859.

363. Холодильник теплонапряженных узлов металлургических агрегатов. Авт.свид. №1341478.

364. Теплообменник. Авт.свид. №1341482.

365. Теплообменник. Авт.свид. №1355853.

366. Трубчатая печь. Авт.свид. №1377552.

367. Электрогидродинамическая тепловая труба. Авт.свид. №1408934.

368. Тепловая труба. Авт.свид. №1421966.

369. Теповой привод периодического действия. Авт.свид. №1476174.

370. Противокавитационное устройство для трубопровола. Авт.свид. №1492173.

371. Газоотводящий короб электродуговой печи. Авт.свид. №1508079.

372. Устройство для разделения смесей. Авт.свид. №1520014.

373. Теплообменник для охлаждения сыпучего материала. Авт.свид. №1521988.

374. Реактор для термической обработки сыпучих материалов. Авт.свид. №1544742.

375. Реактор для термической обработки сыпучего материала. Авт.свид. №1560504.

376. Система отопления помещений. Авт.свид. №1575012.

377. Теплообменник. Авт.свид. №1575050.

378. Способ измерения толщины пленки жидкости. Авт.свид. №1619029.

379. Тепловая труба. Авт.свид. №1643917.

380. Система отопления помещений. Авт.свид. №1651042.

381. Устройство для измерения толщины пленки жидкости. Авт.свид. №1652813.

382. Теплообменник-утилизатор. Авт.свид. №1673795.

383. Термосифон. Авт.свид. №1682746.

384. Устройство для нагрева воздуха. Авт.свид. №1695739.

385. Теплогенератор. Авт.свид. №1720353.

386. Охладитель сыпучих материалов. Авт.свид. №1726962.

387. Теплообменник. Авт.свид. №1746191.

388. Теплообменное устройство. Авт.свид. №1749654.

389. Теплообменник. Авт.свид. №1767323.

390. Способ изготовления тепловой трубы. Авт.свид. №1697499.

391. Устройство для измерения температур. - Решение по заявке №4747123.

392. Контактний теплообмінник.-Патент України №34219А від 15.02.2001р., Бюл.№1.

393. Нагрівник текучої рідини.- Патент України №53256А від 15.01.2003р., Бюл. №1.

394. Нагрівник текучої рідини.- Патент на корисну модель  № 22852  , 2007, Бюл. №5. Авт. Безродний М.К., Назарова І.О., Костюк О.П.

395. Спосіб виготовлення теплообмінних труб з внутрішнім оребренням.- Патент на корисну модель  №30469, 2008, Бюл. №4. Авт. Безродний М.К., Барабаш П.О., Голубєв О.Б., Трокоз Я.Є.

396. Нагрівник текучої рідини.- Патент на корисну модель  № 72725 , 2012, Бюл. №16. Авт. Безродний М.К., Барабаш П.О., Голіяд М.Н., Голубєв О.Б., Рачинський А.Ю.

397. Нагрівник текучої рідини.- Патент на корисну модель  № 72730 , 2012, Бюл. №16. Авт. Безродний М.К., Барабаш П.О., Голіяд М.Н., Рачинський А.Ю.

398. Апарат повітряного охолодження.- Патент на корисну модель  № 75095, 2012, Бюл. №22. Авт. Безродний М.К., Барабаш П.О., Голіяд М.Н., Трокоз Я.Є., Рачинський А.Ю.

399. Контактний теплоутилізатор. - Патент на корисну модель  № 78507, 2013, Бюл. №6. Авт. Безродний М.К., Барабаш П.О., Голіяд М.Н., Голубєв О.Б., Рачинський А.Ю.

400. Трубний пучок кожухотрубного теплообмінника. Безродный М.К., QIPENG LI,  Барабаш П.О., Трокоз Я.Е., Кутра Д.С. Патент на корисну модель № 108631 від 25.07.2016, Бюл. №14.

401. Охолоджувач вихлопних газів. Безродный М.К., QIPENG LI, Барабаш П.О., Трокоз Я.Е., Кутра Д.С. Патент на корисну модель № 110119 від 26.09.2016, Бюл. №18.

402. Охолоджувач вихлопних газів двигуна. Патент Китаю №105971695А від 28.09.2016.

  

 

                                                                              НТУУ КПІ      ТЕФ      Розклад       Бібліотека      Електронний Кампус      Вебкамери       Радіо КПІ       Студмістечко