Боженко Михайло Федорович

1Посада, вчене звання, вчений ступінь: кандидат технічних наук, доцент, керівник секції  проектно-конструкторської підготовки студентів на кафедрі ТПТ.

Сторінка викладача (Intellect) 

Контактна адреса: м. Київ – 56, вул. Політехнічна, 6, корпус №5, кiмн.522

e-mailbojenko41@gmail.com

Наукові інтереси: Теплові процеси в агрегатах кольорової металургії.

 

Біографія

Народився у 1941 році

 

у 1959 р.

– закінчив Київський індустріальний технікум за спеціальністю «Газопічна теплотехніка»;

1959 - 1960 рр.

– працював на Довбишському фарфоровому заводі;

1960 - 1963 рр.

– проходив службу у Радянській Армії (ГРВГ);

1963 - 1968 рр.

– навчався в Київському політехнічному інституті, після закінчення отримав спеціальність інженера-промтеплоенергетика;

1968 - 1971 рр.

навчався в аспірантурі при кафедрі ТПТ КПІ;

1971 - 1974 рр.

– старший інженер, старший науковий співробітник кафедри ТПТ.

Кандидатську дисертацію захистив у 1973 р. за темою: «Дослідження інтенсивності теплообміну в магнієвих електролізерах і теплопровідності просочених розплавом матеріалів».

з 1974 р.

– асистент;

з 1979 р.

– доцент кафедри ТПТ;

1985 – 1989 рр.

–працював заступником декана ТЕФ КПІ з методичної роботи.

 

Викладання курсів

Читає лекції, проводить практичні та лабораторні заняття з дисциплін: «Джерела теплопостачання та споживачі теплоти», «Енергозбереження в теплопостачанні», керує курсовим та дипломним проектуванням, магістерськими дисертаціями студентів кафедри ТПТ.

Основні наукові праці

За період роботи на кафедрі опублікував у співавторстві 2 монографії («Тепловые процессы в электролизерах и миксерах алюминиевого производства» – 1998р.; «Обжиг и пуск алюминиевых электролизеров» – 2001р.); 3 навчальних посібники («Проектування котелень промислових підприємств» – 1992р. з грифом Міносвіти України; «Джерела теплопостачання та споживачі теплоти» – 2004р. – з грифом метод. ради НТУУ КПІ; «Енергозбереження в теплопостачанні» – 2008р. – з грифом Міносвіти і науки України); 34 статті і 13 тез доповідей; 22 методичні розробки (у співавторстві і самостійно); отримав 9 авторських свідоцтв СРСР і патентів України.

Нагороди та премії

Медаль «В пам'ять 1500-річчя Києва», 1980 р.

Нагрудний знак «Відмінник освіти України», 2007р.

Основні наукові досягнення

Навчальну роботу на кафедрі ТПТ проводить за напрямком вдосконалення систем теплопостачання споживачів, підвищення їх енергетичної і економічної ефективності.

Науково-дослідні роботи виконував на кафедрі ТПТ, загальної теплотехніки, а нині – в науково-дослідному центрі «Ресурсозберігаючі технології НТУУ КПІ у напрямку дослідження теплових процесів при обпаленні алюмінієвих електролізерів та міксерах алюмінієвого виробництва; визначення теплової ефективності сушильної частини картоноробного обладнання.

СПИСОК ОСНОВНИХ

наукових та навчально-методичних праць доцента кафедри

теоретичної та промислової теплотехніки

БОЖЕНКА Михайла Федоровича

 

п/п

Назва

(мовою оригіналу)

Харак-тер

праці

Вихідні

дані

Обсяг, у д.а.

Співавтори

1

2

3

4

5

6

Навчальні посібники, тексти лекцій

1

 

 

 

 

Проектування котелень промислових підпри-ємств: Курсове проекту-вання з елементами САПР (Навч. посібник)

друк.

 

 

 

 

Київ, Вища школа, 1992, 208 с.

 

 

 

10,92

 

 

 

 

Алабовський О.М.

Хоренженко Ю.В.

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Джерела теплопоста-чання та споживачі теплоти(Навч.посібник)

 

друк.

 

 

 

 

Київ, ІВЦ «Видав-ництво «Політехніка»», 2004, 192 с.

 

11,16

 

 

 

 

Сало В.П.

 

 

 

 

3

 

 

 

Енергозбереження в теплопостачанні (Навч. посібник)

 

друк.

 

 

 

Київ, НТУУ «КПІ», 2008, 268 с.

 

 

15,58

 

 

 

Сало В.П.

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

Джерела теплопоста-

чання та споживачі

теплоти. Текст лекцій у

електронному вигляді

для студентів спеціаль-

ності «Теплоенергети-ка»

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Київ, НТУУ

«КПІ», 2010,

256 с.

Свідоцтво НМУ

№Е9/10-258 від

15.04.2010 р.,

протокол №8

 

14,88

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Енергозбереження в

теплопостачанні. Текст

лекцій у електронному вигляді для студентів

спеціальності «Тепло-

енергетика»

 

 

 

-

 

 

 

Київ, НТУУ

«КПІ», 2011.

200 с.

Свідоцтво НМУ

№ Е 11/12 – 058

від 27.10.2011 р.,

протокол № 2.

 

11,5

 

 

-

 

 

 

 

 

 

Монографії

6

 

 

 

 

Тепловые процессы в электролизерах и миксе-рах алюминиевого про- изводства (монографія)

 

друк.

 

 

 

 

Москва, Издатель- ский дом «Руда и металлы», 1998,

256 с.

 

16

 

 

 

 

Панов Е.Н.

Васильченко Г.Н.

Даниленко С.В.

Карвацкий А.Я.

Шилович И.Л.

 

7

 

Обжиг и пуск алюмини-евых электролизеров (монографія)

 

 

 

 

друк.

 

Москва, Издатель-ский дом «Руда и металлы», 2001,

336 с.

 

21

 

 

Громов Б.С.

Панов Е.Н.

Васильченко Г.Н.

Карвацкий А.Я.

Шилович И.Л.

1

2

3

4

5

6

Основні наукові статті

8

 

 

 

 

 

 

 

Методика скоростных

измерений теплофизи-

ческих коэффициентов

твердых материалов с

использованием регу-

лярного режима второ-го рода (стаття)

 

друк.

 

 

 

 

 

 

 

Сб. «Теплофизика

и теплотехника»,

вып. 20, «Наукова

Думка», Киев,

1971, С.81-85

 

 

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

Венераки И.Э.

Топольницкий Г.Г.

Романько К.С.

 

 

 

 

 

9

 

 

 

О теплопроводности футеровки магниевых электролизеров при   200–600 ºС (стаття)

друк.

 

 

 

Цветные металлы, № 11, М., 1972,

С.48-50

 

0,5

 

 

 

Венераки И.Э.

Топольницкий Г.Г.

 

 

 

10

 

 

 

 

 

Исследование темпера-турных полей в футе-ровке бездиафрагмен-ного  магниевого

электролизера (стаття)

 

друк.

 

 

 

 

 

Цветные металлы, № 7, М., 1974,

С.59-61

 

 

 

0,4

 

 

 

 

 

Венераки И.Э.

Девяткин В.Н.

Грибов В.И

Попова Э.А.

 

 

11

 

 

 

 

 

Теплоотдача от распла-ва «калиевого» электро-лита к твердой стенке в условиях свободной конвекции (стаття)

 

друк.

 

 

 

 

 

Сб. «Ионные рас-плавы», вып. 4, «Наукова Думка», Киев,1976, С. 87-93

 

 

0,5

 

 

 

 

 

Венераки И.Э.

Топольницкий Г.Г.

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

Критериальная обра-ботка опытных данных по теплоотдаче распла-ва «калиевого» электро-лита при свободной конвекции (стаття)

 

друк.

 

 

 

 

 

 

Сб. «Ионные рас-плавы», вып. 4, «Наукова Думка», Киев,1976, С.93-97

 

 

 

0,4

 

 

 

 

 

 

Венераки И.Э.

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

Теплопроводность огнеупорных бетонов (стаття)

 

 

друк.

 

 

 

 

Цветные металлы, № 3, М., 1977,

С.47-48

 

 

0,3

 

 

 

 

Венераки И.Э.

Карасюк И.А.

Девяткин В.Н.

Ханевская Л.С.

 

14

 

 

 

 

 

 

Теплофизические характеристики теплоизоляционных засыпок магниевых электролизеров (стаття)

 

 

друк.

 

 

 

 

 

 

Цветные металлы, № 9, М., 1977,

С.41-43

 

 

 

 

0,3

 

 

 

 

 

 

Венераки И.Э.

Карасюк И.А.

Девяткин В.Н.

 

 

 

15

Интенсивность тепло-отдачи и условия обра-зования гарниссажа из расплава электролита алюминиевых электро-лизеров при естествен ной конвекции (стаття)

 

друк.

Известия ВУЗов СССР по разделу «Цветная метал-лургия», № 4, Орджоникидзе, 1978, С.95-99

0,3

 

 

Венераки И.Э.

Романько К.С.

Урда Н.Н.

Семенов В.С.

16

 

 

 

 

 

 

 

Обобщенные уравнения для определения режи-мных параметров обжи-га катодов алюминие-вых электролизеров и особенности обжига с формовкой анода (стаття)

друк.

 

 

 

 

 

 

 

Цветные металлы, № 4, М., 1991,

С.20-24

 

 

 

 

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

Панов Е.Н.

Тепляков Ф.К.

Даниленко С.В.

Зверев Ю.А.

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

Обобщенные уравнения

для определения режи-мных параметров обжи-га алюминиевых элек-тролизеров с обожжен-ными анодами (стаття)

 

 

друк.

 

 

 

 

 

 

 

Цветные металлы, № 7, М., 1992,

С.30-31

 

 

 

 

 

0,17

 

 

 

 

 

 

 

Панов Е.Н.

Даниленко С.В.

Кукшин А.П.

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

Обобщенные уравнения для расчета температур

периферийных швов

катодов алюминиевых

электролизеров при их обжиге на металле

(стаття)

друк.

 

 

 

 

 

 

Цветные металлы, № 1, М., 1993,

С.34-36

 

 

 

 

0.25

 

 

 

 

 

 

Панов Е.Н.

Даниленко С.В.

Тепляков Ф.К.

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

Изучение тепловых ус-  ловий работы миксеров вместимостью 50 т для приготовления и литья алюминиевых сплавов (стаття)

 

друк.

 

 

 

 

 

 

Цветные металлы, № 1, М., 1995,

С. 43–45

 

 

 

 

0,3

 

 

 

 

 

 

Панов Е.Н.

Даниленко С.В.

Карвацкий А.Я.

 

 

 

 

20

 

 

 

 

Оценка энергетической эффективности алюми-ниевых электролизеров (стаття)

 

друк.

 

 

 

 

Цветные металлы, № 2, М., 2000,

С. 49–52

 

 

0,5

 

 

 

 

Панов Е.Н.

Васильченко Г.Н.

Даниленко С.В.

 

 

21

 

 

 

 

Энергетическая эффек-тивность работы миксе-ров для алюминия

(стаття)

 

друк.

 

 

 

 

Цветные металлы, № 5, М., 2000,

С. 84–87

 

 

0,4

 

 

 

 

Панов Е.Н.

Даниленко С.В.

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

Тепловая эффектив-ность пламенного обжига алюминиевых электролизеров (стаття)

 

Повышение энергети-ческой эффективности печей (миксеров) для переплавки алюмини-евого лома (стаття)

 

 

друк.

 

 

 

 

друк.

 

 

 

 

 

 

Цветные металлы, № 11-12, М., 2000,

С. 75–79

 

 

Цветные металлы,

№ 5-6, М., 2005,

С. 114-117

 

 

 

 

0,55

 

 

 

 

0,4

 

 

 

 

 

 

Панов Е.Н.

Васильченко Г.Н.

Даниленко С.В.

 

 

Панов Е.Н.

Коржик М.В.

Фенченко О.В.

 

 

 

 

Оценка энергетической эффективности печей

графитации постоянно- го тока (стаття)

 

друк.

Енергетика: економіка, техно-

логії, екологія,

№2 (19), 2007,

С. 60-65

0,7

Панов Е.Н. Кутузов С.В,

Шилович И.Л.

Лелека С.В.

 

 

Автоматизований теп-

ловий розрахунок су-

шильної частини карто-

норобних машин з

клеїльним пресом

(стаття)

друк.

 

 

 

 

 

Вісті Академії

Інженерних наук

України, №1 (31), 2007,  С. 41-46

 

 

0,6

 

 

 

 

 

Панов Є.М.

Коваль С.М.

Яковина О.П.

Овсянніков М.П.

Коржик М.В.

 

 

 

Расчетно-эксперимен-

тальное определение

температурных полей

керна в П-образных

печах графитации пос-

тоянного тока (стаття

 

 

друк.

 

 

 

 

 

 

 

Промыщленная теплотехника,

Т.29, №2, 2007,

С. 22-28

 

 

 

 

0,9

 

 

 

 

 

 

 

Панов Е.Н.

Кутузов С.В.

Лелека С.В.

Шилович И.Л.

 

 

 

 

Повышение энергети-ческой эффективности литейных миксеров емкостью 25 т (стаття)

 

друк.

 

 

 

 

Экотехнологии и ресурсосбереже-ние,    №6, 2007,   С.19-23.

 

0,48

 

 

 

 

Панов Е.Н.

Васильченко Г.Н.

Даниленко С.В.

Билько В.В.

 

 

Технологические, энер-

гетические и экономии-ческие аспекты перево-да электролизеров на

повышенную силу тока

(стаття)

 

друк.

 

 

 

 

 

 

Сб. докл.XIII Меж-

дународной конфе-

ренции «Алюми-

ний Сибири-2007»,

11-13 сентября

2007  г., г. Крас-

ноярск, С.83-90

0,67

 

 

 

 

 

 

Панов Е.Н.

Карвацкий А.Я.

Васильченко Г.Н.

 

 

 

 

 

 

Температурні поля по-

дини та енергетична ефективність полумене-вого обпалення алюмі-

нієвих електролізерів

(стаття)

 

друк.

 

 

 

 

 

 

Вісник НТУУ «КПІ» Хімічна ін-

женерія, екологія та ресурсозбереже-ння, № 2(6), 2010,

С.27-33

 

7 с.

 

 

 

 

 

 

Даниленко С.В.

Панов Є.М.

Васильченко Г.М.

Железко Н.А.

 

 

 

 

Порівняльні характери-

стики обпалення алю-

мінієвих електролізерів

(стаття)

 

 

 

друк.

 

 

 

 

 

 

Вісник НТУУ «КПІ» Хімічна ін-

женерія, екологія та ресурсозбереже-ння, № 1(7), 2011,

С. 34-40.

 

7 с.

 

 

 

 

 

 

Даниленко С.В.

Панов Є.М.

Железко Н.А.

 

 

 

 

 

Прогнозирование тем-пературных полей при

пламенном обжиге алю-

миниевых электролизе-

ров (стаття)

 

 

 

 

друк.

 

 

 

 

 

 

 

 

Вісник НТУУ «КПІ» Серія «Хі-

мічна інженерія, екологія та  ресур-созбереження». Зб. наукових праць. № 1(7). Додаток , 2011, С. 18-25.

 

8 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Карвацкий А.Я.

Панов Е.Н.

Даниленко С.В.

 

 

 

 

 

 

Енергозбереження на

паперо- і картонороб-них підприємствах (стаття)

 

 

 

друк.

 

 

 

 

 

 

Вісник НТУУ «КПІ» Серія «Хі-

мічна інженерія, екологія та  ресур-созбереження». Зб. наукових праць. № 2(8). 2011, С. 64-66.

3 с.

 

 

 

 

 

 

Карцева О.Є.

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнення температур-

них графіків теплових

мереж при централізо-ваному теплопостачан-ні споживачів (стаття)

 

 

друк.

 

Енергетика: еко-номіка, технології,

екологія. № 2 (31).

2012, С. 91-96

 

 

6 с.

 

Середа Д.С.

Новіцький М.І.

Авторські свідоцтва, патенти

34

 

 

 

 

Электролизер для получения алюминия

 

 

 

-

 

 

 

 

А.с. СССР

№ 1640206

С 25 С 3/08,

Опубл. в Б.И. № 13    7.04.91

-

 

 

 

 

Панов Е.Н.

Кукшин А.П.

Тепляков Ф.К.

 

 

 

35

 

 

 

 

 

Способ термической подготовки алюминие-

вых электролизеров к

пуску

 

 

-

 

 

 

 

 

А.с. СССР

№ 1680803

С 25 С 3/06,

Опубл. в Б.И. № 36

30.09.91

 

-

 

 

 

 

 

Панов Е.Н.

Тепляков Ф.К.

Даниленко С.В.

Дыблин Б.С.

 

 

36

 

 

 

 

 

Способ изготовления теплоизоляции борта алюминиевого электро-

лизера

 

 

-

 

 

 

 

 

А.с. СССР

№ 1696595

С 25 С 3/08,

Опубл. в Б.И. № 45

7.12.91

 

-

 

 

 

 

 

Панов Е.Н.

Кукшин А.П.

Тепляков Ф.К.

 

 

 

37

 

 

 

 

 

Способ обжига

алюминиевых

электролизеров

 

 

 

-

 

 

 

 

 

А.с. СССР

№ 1765261

С 25 С 3/08,

Опубл. в Б.И. № 36

30.09.92

 

-

 

 

 

 

 

Панов Е.Н.

Тепляков Ф.К.

Даниленко С.В.

Дыблин Б.С.

 

 

38

 

 

 

 

 

39

 

 

 

 

 

 

Способ термической подготовки алюминие-

вых электролизеров к

пуску

 

 

Спосіб визначення середньої температури заготовок в печі графітації

 

 

 

-

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

А.с. СССР

№ 1767037

С 25 С 3/06,

Опубл. в Б.И. № 37

7.10.92

 

Патент України № 23422 на корисну модель, кл. МПК7 C01B 31/04, G01K 3/00.Бюл. № 7,

25.05.2007

 

-

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

Панов Е.Н.

Даниленко С.В.

Тепляков Ф.К.

 

 

 

Панов Є.М.

Кутузов С.В.

У   Уразліна О..Ю.

Лелека С.В.

Шилович І.Л.

Коржик М.В.

 

40

 

 

 

 

 

 

Спосіб визначення     коефіцієнта корисної

дії печі графітації

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

Патент України № 27050   на                корисну модель,

кл. МПК7 C01B 31/04, Н05В 11/12.

Бюл. № 16,

10.10.2007

 

-

 

 

 

 

 

 

.

Панов Є.М.

Лелека С.В.

Шилович І.Л.

Коржик М.В.

 

 

 

 

41

 

 

 

 

 

Кожухотрубний теплообмінник

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Патент України на корисну модель № 30468, кл.МПК (2006) F28D 7/00. Бюл. № 4, 25.02.2008.

 

-

 

 

 

 

 

 

Чайковський О.О.

Пулінець І.В.

Кравченко О.М.

Васильченко Г.М.

 

 

 

42

 

Спосіб визначення се-

редньої температури подини при обпаленні алюмінієвих електролі-

зерів

 

 

-

 

Патент України на корисну модель № 64284   , кл.МПК (2011.01) С 25 С 3/00. Бюл. № 21,  10.11.2011.

 

 

-

 

Даниленко С.В.

Панов Є.М.

Железко Н.А.

 

 

Останні методичні розробки

43

 

 

 

 

 

 

Метод. вказівки до ви-

кон. дипломного проек-

ту освітньо-кваліфіка-ційного рівня «бака-лавр» для студ. напря-

му підготовки 6.050601

«Теплоенергетика»

друк.

 

 

 

 

 

 

Київ, НТУУ

«КПІ», ТЕФ, 2012, 32 с.

 

 

 

 

1,86

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утилізація теплоти ди-

мових газів в котель-

нях. Метод. вказівки до

викон. курсового про-

екту з дисципліни «Енергозбереження в теплопоствачанні» для

студентів спеціально-

сті «Теплоенергетика»

освітньо-кваліфікацій-

ного рівня «спеціаліст»

(7.05060101) та «ма-

гістр» (8.05060101)

 

 

друк.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ, НТУУ

«КПІ», ТЕФ, 2013, 40 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шовкалюк Ю.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Джерела теплопоста-

чання та споживачі теп-лоти». «Енергозбере-ження в тепло поста-чанні». Метод. вказівки

до виконання практич-

них занять для студ. на-пряму підготовки

6.050691 «Теплоенерге-

тика» освітньо-кваліфі-каційного рівня «бака-

лавр» і спеціальності

«Теплоенергетика» ос-

вітньо-кваліфікаційного

рівня «спеціаліст»

(7.05060101) та «ма-гістр» (805060101)

друк.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ, НТУУ

«КПІ», ТЕФ, 2013,

60 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

 

Теплові навантаження.

Теплові схеми коте-лень.Метод. вказівки до викон. розрахункової роботи з дисципліни «Джерела теплопоста-

чання та споживачі теп-

лоти» для студ. напря-му підготовки

6.05060101 «Теплоенер-

гетика» освітньо-квалі-

фікаційного рівня «ба=

калавр»

 

 

друк.

 

Київ, НТУУ

«КПІ», ТЕФ, 2013,

52 с.

 

 

3,02

 

Шовкалюк Ю.В.

             

 

                                                                              НТУУ КПІ      ТЕФ      Розклад       Бібліотека      Електронний Кампус      Вебкамери       Радіо КПІ       Студмістечко